Работы в категории Банковское дело, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Реферат

  Історія діяльності товарних бірж в Україні

  Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям у 1796 р товарної біржі в м Одеса, в 1834 р – у м Кременчуг Загалом, в історії біржової діяльності України можна виділити кілька найважливіших етапів:
 • Тип: Контрольная работа

  Історія розвитку вітчизняних бірж

  Під час виникнення фондових бірж Україна входила до Російської імперії, тому розвиток біржової торгівлі цінними паперами в Росії до розпаду СРСР безсумнівно пов’язаний з її розвитком на території України В Російській імперії розвиток фондового ринку проходив ті ж етапи, що й в інших країнах, але із врахуванням місцевих особливостей
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

  На міжнародній валютно-фінансовій конференції країн антигітлерівської коаліції, що відбулася у липні 1944 р у м Бреттон-Вудсі (США), були узгоджені основні принципи валютно-фінансового устрою, відомого як третя світова, або Бреттон-Вудська, валютна система Ця угода почала діяти з грудня 1945 р після підписання її 35 країнами Радянський Союз разом з іншими країнами антигітлерівської коаліції брав участь у конференції, але, керуючись політичними мотивами, відмовився ратифікувати умови угоди
 • Тип: Курсовая работа

  Історія світової банківської системи

  Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення Знаходячись в центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки опосередкують зв'язки між промисловістю і торгівлею, сільським господарством і населенням Банки – це атрибут не окремо взятого економічного регіону або який-небудь однієї країни, сфера їх діяльності не має не географічних, ні національних кордонів це планетарне явище, що володіє колосальною фінансовою потужністю, значним грошовим капіталом У всьому світі маючи величезну владу, банки в Україні, п
 • Тип: Реферат

  Авиационное страхование

  Авиационное страхование - это общее название комплекса имущественного, личного страхования и страхование ответственности, которое вытекает из эксплуатации воздушного транспорта и защищает имущественные интересы юридических и физических лиц в случае наступления определенных событий, определенных договором страхования или законодательством
 • Тип: Реферат

  Автоматизація в банківській сфері

  В останнє десятиліття банківська діяльність в Росії переживає період бурхливих змін, які викликані, з одного боку, радикальним перетворенням економічної системи, а з іншого – впровадженням нових інформаційних технологій та глобалізацією фінансових ринків На хвилі радикальних ринкових реформ банківська система країни докорінно змінилася: вона придбала дворівневу структуру, збільшилася кількість банківських організацій, при цьому всі вони засновують свою діяльність на ринкових принципах, що створює умови для розбиття конкуренції на ринку банківських послуг
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация банковской деятельности

  Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка достаточно легко поддаются автоматизации.
 • Тип: Реферат

  Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

  В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему.
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация в банковской сфере

  В последнее десятилетие банковская деятельность в России переживает период бурных изменений, которые вызваны, с одной стороны, радикальным преобразованием экономической системы, а с другой - внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков На волне радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела двухуровневую структуру, увеличилось количество банковских организаций, при этом все они основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для разбития конкуренции на рынке банковских услуг
 • Тип: Реферат

  Автоматизированная обработка информации долгосрочных кредитов банка

  точный, полный и своевременный учет выданных денежных средств, начисленных и уплаченных процентов по кредиту, для этого необходимо предоставить бухгалтерии удобный, надежный и эффективный инструмент автоматизированного ведения бухгалтерского учета в банке
 • Тип: Реферат

  Автоматизированные Банковские Системы (АБС). Разработка системы Обменный пункт

  В настоящее время банки в основном используют автоматизированные банковских систем (АБС), которые дают возможность своевременного доступа к полной и достоверной информации, представленной в удобном для руководства, работников и аналитиков виде
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

  В останні роки банківська система нашої країни переживає бурхливий розвиток Не зважаючи на існуючі недоліки українського законодавства, що регулює діяльність банків, ситуація неухильно змінюється на краще Пройшли часи, коли можна було легко заробляти на спекулятивних операціях з валютою Сьогодні все більше банків роблять ставку на професійність своїх співробітників і нові технології
 • Тип: Реферат

  Автострахование

  Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) (ст 2 закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)
 • Тип: Контрольная работа

  Автострахование

  Многие виды деятельности, необходимые для нормального функционирования общества, таят в себе одновременно угрозу безопасности и здоровью граждан, вероятность нанесения ущерба третьим лицам.
 • Тип: Реферат

  Автотранспортное страхование

  Наземный автомобильный транспорт - наиболее приближенное к людям средство передвижения Если причинение вреда гражданам из-за столкновения с водным транспортом при обычных условиях маловероятно (люди не передвигаются своими силами по воде), с воздушным транспортом столкновение возможно только во время авиационной катастрофы, с железнодорожным транспортом - лишь в случае пересечения железнодорожного пути, то с автомобильным транспортом человек сталкивается постоянно, причем с глазу на глаз С одной стороны - это наиболее доступный и удобный вид транспорта, а с другой - настолько же и опасный Назе
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 203