Работы в категории Банковское дело, страница 181, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Управління ліквідністю банку

  Стан і перспективи функціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значення для національної економіки Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів
 • Тип: Дипломная работа

  Управління ліквідністю в комерційному банку

  Результатом формування і реалізації фінансової політики комерційного банку має бути його стабільний фінансовий стан, здатність розвиватися у перспективі А одними з головних критеріїв цього виступають платоспроможність і ліквідність банку як категорії, що визначають здатність банківської установи розраховуватись за своїми зобов’язаннями в поточному і майбутніх періодах Важлива роль у такому процесі належить управлінню ліквідністю комерційного банку
 • Тип: Курсовая работа

  Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку

  Інвестиційні операції банку — це діяльність, пов'язана з вкладенням грошових та інших ресурсів у цінні папери, статутні фонди, нерухомість, колекції, дорогоцінні метали, коштовності, ринкова вартість яких здатна зростати, приносячи банку доходи
 • Тип: Дипломная работа

  Управління ресурсами банку (на прикладі ЗАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк")

  Об’єкт дипломного дослідження – діяльність комерційного банку по залученню депозитних коштів юридичних та фізичних осіб на прикладі діяльності АТЗТ «АК Промінвестбанк» та інших комерційних банків України першої групи рейтингу Національного банку України
 • Тип: Контрольная работа

  Управління ризиками банку

  Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що випливає зі специфіки тих або інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства Ризик - це історична й економічна категорія Ефективне управління рівнем ризику повинне вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки
 • Тип: Курсовая работа

  Управління фінансовими ресурсами комерційного банку

  Актуальність вибраної мною теми курсової роботи “Управління фінансовими ресурсами комерційного банку” визначається тим, що управління фінансовими ресурсами має важливе значення, особливо в даний час, коли в економіці спостерігається найгостріша недостача оборотних коштів Щоб комерційний банк міг успішно функціонувати в таких умовах, його оборотний капітал повинен бути максимально ліквідним, у будь-який момент банк повинен мати досить готівки для оплати рахунків Це досягається продуманим фінансовим плануванням та управлінням фінансовими ресурсами відповідно до плану
 • Тип: Курсовая работа

  Управление активами, пассивами и ликвидностью коммерческого банка

  Банк это финансовый институт, служащий перераспределению денежных потоков в стране Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним из которых является закон денежного обращения Оборот денег происходит под влиянием финансовых институтов, и прежде всего банков, которые создают основу для денежного оборота и связаны со всеми отраслями и секторами экономики Банки обеспечивают финансирование всех сфер предпринимательства, производственной и непроизводственной сфер, сферы управления и наполняют бюджет (как федеральный, так и территориальный) необходимыми денежными средствами Че
 • Тип: Курсовая работа

  Управление банками в процессе санации

  В новейшей истории развития российского банковского сектора 2008 год стал одним из самых сложных В первом полугодии 2008г , несмотря на нестабильность международных финансовых рынков, банковский сектор демонстрировал в целом достаточно высокие темпы роста основных показателей С сентября под воздействием углубляющегося глобального кризиса, усиления оттока капитала с формирующихся рынков и падения цен на экспортные товары состояние российского финансового рынка стал определять кризис доверия Российский фондовый рынок, как и рынки других стран, испытал масштабное снижение котировок, у ряда креди
 • Тип: Курсовая работа

  Управление банковским портфелем

  Банки являются неотъемлемой частью любой современной экономической системы: они опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением Устойчивость банковской системы существенным образом влияет на эффективность экономики страны
 • Тип: Курсовая работа

  Управление банковскими инновациями

  Современный этап мирохозяйственного развития характеризуется ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных факторов производства.
 • Тип: Реферат

  Управление банковскими рисками

  Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства В последние годы она претерпела значительные изменения Модифицируются все компоненты банковской системы Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений
 • Тип: Курсовая работа

  Управление банковскими рисками

  Концепция риска, как его сосуществование, стара как мир Риск всепроникающ, он является сложной, неразрешимой, перманентной и неизбежной частью нашей жизни Синонимом риску является неуверенность, невозможность предсказать со 100%-й точностью, произойдет ли событие или нет
 • Тип: Дипломная работа

  Управление банковскими рисками

  В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для участников финансового рынка, а особенно для коммерческих банков.
 • Тип: Курсовая работа

  Управление банковскими рисками

  Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, которая обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может быть использована для расширения его деятельности.
 • Тип: Отчет по практике

  Управление банковскими услугами на примере филиала ОАО "Далькомбанк" Иркутский

  Основными направлениями её практической работы стало управление банковскими услугами, их организация и специфика,где она стремилась получить навыки и умения, необходимые в данной области Участвовала в работе по формированию и ведению банковских данных, проводила анализ деятельности банка Имела возможность не только изучать документацию, но и принимать участие в ее составлении, работала над планированием и отчетностью банка
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 203