Работы в категории Банковское дело, страница 180, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Контрольная работа

  Узагальнена схема надання банківських гарантій

  На сьогоднішній день конкуренція між банками сприяє універсалізації банківської справи, розширенню та розвитку як традиційних, так і нових операцій та послуг До таких послуг, наприклад, належать гарантійні послуги Надання цих послуг дає змогу банкам розв'язувати низку завдань, зокрема, поліпшити обслуговування своїх та залучити нових клієнтів, удосконалити власну ресурсну базу Останнє досягається різними шляхами, наприклад, одержанням комісійних доходів від надання гарантійних послуг, прийняттям у їхнє забезпечення гарантійних депозитів Надання гарантійних послуг, на відміну від видачі кредиту
 • Тип: Отчет по практике

  Управління банківськими ризиками

  Проаналізувати індекс ПФТС за даними сайту: http://www ufs kiev ua/ports/allindex php?Mode=PFTS&Date=2007-05-21&Amount=30&Graphic=&Table=&Type=two або на сайті http://www pfts com/ukr/ і зробити висновки щодо мінливості показнику індексу (середнє значення, стандартне відхилення тощо) за останні 2 роки залежно від політичних та макроекономічних факторів
 • Тип: Дипломная работа

  Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк")

  Ризик невід’ємна складова частина людського життя Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище, та неможливістю прогнозувати розвиток подій Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше Водночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесу існування організації на ринку
 • Тип: Курсовая работа

  Управління валютними операціями банку

  Актуальність обраної теми полягає в тому, що валютні операції банків займають важливе місце серед статей прибутку сучасного банку, але питання здійснення зазначених операцій є досить складним і потребує детального вивчення Сьогодні банк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (напр
 • Тип: Дипломная работа

  Управління вартістю кредитного портфеля банку

  Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що створення внутрішніх резервів кредитних ризиків за рахунок доходів банку та прибутковість діяльності комерційного банку є взаємозалежними та протинаправленими процесами, які потребують впровадження системи вартісно-орієнтованого управління кредитним портфелем банку та оптимізації його в напрямку досягнення нормалізованої дивідендної прибутковості акціонерів, як цільової функції управління кредитним портфелем банку
 • Тип: Курсовая работа

  Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

  У курсовій роботи проведено оцінку стану ринку банківських послуг України, проаналізовано фінансове становище ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; також у курсовій роботі проведено оцінку внутрішньої вартості комерційного банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», визначені принципи проведення оцінювання компаній як активів та вироблені рекомендації щодо покращення системи мотивації персоналу у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до системи управління вартістю банку
 • Тип: Курсовая работа

  Управління власним капіталом банку

  Роль банківської системи в економічному житті України важко переоцінити НБУ неухильно забезпечує стабільність національної грошової одиниці відповідно до розроблених Радою НБУ основних засад грошово-кредитної політики, провадить грошово-кредитну політику що сприяє економічному й соціальному розвитку країни та забезпечує її економічну незалежність
 • Тип: Дипломная работа

  Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

  Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку методів управління залученими коштами в комерційних банках полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), оскільки формування попиту та пропозиції на залучені кошти є результатом конкурентної взаємодії банків банківської системи України і загального фінансового стану юриди
 • Тип: Дипломная работа

  Управління кредитним портфелем

  В умовах формування ринкового середовища, значного спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики

  Від точності та достовірності цієї оцінки залежить ефективність здійснення конкретних кредитних угод, а також кредитної політики банківської установи в цілому Всебічна оцінка фінансової стійкості позичальника, включаючи запобігання можливим ризикам неповернення кредитів, дозволяє банку більш цілеспрямовано використовувати кредитні ресурси і отримувати стабільні прибутки
 • Тип: Дипломная работа

  Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків

  Актуальність теми дослідження Запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки будь-якої країни або регіонального об’єднання є її стабільна та надійна банківська система Головне завдання банківської системи полягає в підтримці економічного зростання шляхом підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача Саме такі завдання у сьогоденні вирішує й банківська система України в умовах стратегічного орієнтування країни на приєднання до європейських структур
 • Тип: Дипломная работа

  Управління кредитними ризиками в комерційних банках

  Банківська система – один із найважливіших елементів економіки країни За образним порівнянням, вона виконує приблизно таку ж функцію й роль в економіці держави, як і кровоносна система в організмі людини: постачає необхідну для життєдіяльності “кров” – гроші в усі сфери народного господарства, одна із найважливіших і невіддільних структур ринкової економіки В Україні проходить радикальне реформування економіки, з нею і банківської системи, яка базується на вікових принципах
 • Тип: Отчет по практике

  Управління кредитними ризиками комерційного банку

  Кредитні ризики, з огляду на пріоритетність та високу прибутковість кредитних операцій, є визначальними в діяльності вітчизняних і зарубіжних банків Негативна дія кредитних ризиків завдає банкам значних втрат і є однією з найвагоміших причин їхнього банкрутства За цих умов особливої актуальності набуває проблема регулювання кредитних ризиків банків Причому ця актуальність підсилюється у зв’язку з приходом в Україну іноземних банків, що загострює конкуренцію на ринку банківських послуг і, відповідно, потребує від вітчизняних банків застосування ефективних механізмів забезпечення конкурентоспро
 • Тип: Контрольная работа

  Управління кредитними ризиками у банку. Процес здійснення безвиїзного банківського нагляду НБУ за кредитними ризиками банку

  Управління ризиками - це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їхній моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між різними категоріями (видами) ризиків [20]
 • Тип: Курсовая работа

  Управління кредитною діяльностю банку

  Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний Фізичні особи - споживчий кредит (лише
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 203