Работы в категории Банковское дело, страница 170, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Страховий захист в сільському господарстві

  Страхування дозволяє оптимізувати ресурси, що спрямовуються на організацію економічної безпеки фізичних та юридичних осіб Завдяки страхуванню можна досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання наслідкам стихії чи інших чинників, що перешкоджають діяльності Особливо тим, хто вирощує сільськогосподарські культури, часто перешкоджають об’єктивні природні чинники, що надають змогу отримати прибуток тільки в певному обсязі Лише застрахувавши врожай, фермери можуть виконати свій план, замінивши нестриману частку прибутку страховим відшкодуванням
 • Тип: Контрольная работа

  Страховий ризик

  Ризик є передумовою виникнення страхових відносин, адже без ризику немає страхового інтересу Страхові ризики – це ризики, що можуть бути оцінені з точки зору ймовірності настання страхового випадку та розміру можливого збитку
 • Тип: Контрольная работа

  Страховий ринок

  На сучасному етапі поглиблення ринкової трансформації та структурної перебудови національної економіки дедалі більшого значення набувають такі елементи господарювання, які б сприяли створенню оптимальних умов для підприємницької діяльності До них належить страхування, яке в багатьох країнах світу розглядається як могутній стабілізаційний фактор та суттєве джерело забезпечення довгострокових інвестицій в економіку держави
 • Тип: Реферат

  Страховий ринок

  Страховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу У деяких публікаціях наводиться ширше поняття страхового ринку Іноді ним охоплюють усі форми надання страхового захисту Із цим погодитися не можна Адже при відшкодуванні збитків за рахунок централізованих фондів відносини купівлі-продажу відсутні Немає їх і в разі формування та використання з цією метою коштів із фондів самострахування
 • Тип: Курсовая работа

  Страховий ринок України

  Послідовний перехід нашої країни до ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх суб’єктів ринку Саме наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності її юридичних і фізичних осіб Реформування усієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають особливої ваги розв’язанню проблеми страхового захисту, спонукають до пошуку дійових механізмів акумуляції ресурсів страховиків і с
 • Тип: Контрольная работа

  Страховий ринок України

  Страховий захист – економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян, тощо (0,4 б)
 • Тип: Курсовая работа

  Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку

  Світовий досвід свідчить, що страховий ринок сприяє розвитку економіки і розв'язанню соціальних проблем Проведення економічних реформ і структурної перебудови економіки зумовлюють необхідність подальшого розвитку страхового ринку України як частини фінансового ринку Через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні ресурси Як показує зарубіжний досвід, страховим компаніям належить особливе місце в забезпечені інвестиційного процесу, а можливості акумулювання значних фінансових ресурсів перетворює страховий ринок н
 • Тип: Реферат

  Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

  Страхування являє собою досить розгалужену систему відносин Воно структурується за галузями, формами і видами Галузева класифікація страхування здійснюється за об’єктами страхування Виділення окремих видів характеризує деталізацію об’єктів страхування
 • Тип: Контрольная работа

  Страховое возмещение

  Автомобиль застрахован в страховой компании сроком на 1 год по первому варианту (комплексное страхование) По договору страхования предусмотрены условная франшиза, отраженная в договоре в виде записи «свободно от X процентов» Скидка к тарифу в результате применения франшизы 4% Автомобиль в результате ДТП был доставлен с места аварии на СТО
 • Тип: Учебное пособие

  Страховое дело

  В условиях перехода от огосударствления к социальной рыночной экономике, продуктивно используя рыночный механизм самоорганизации воспроизводства, необходимо оценить такую сферу предпринимательства как страхование и использовать потенциал страхования для защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства
 • Тип: Контрольная работа

  Страховое дело

  Страховое дело — один из важнейших экономических институтов, который существовал в разных экономических формациях, но наиболее полно реализуется в условиях рынка Страхование призвано удовлетворить насущную, фундаментальную потребность человека — потребность безопасности, однако в рыночной экономике все в большей степени возрастает роль страхования как одного из путей концентрации накоплений физических и юридических лиц, эффективного использования этих накоплений
 • Тип: Контрольная работа

  Страховое законодательство и его основные положения

  Страхование представляет собой систему отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц, личных неимущественных интересов физических лиц путем формирования за счет страховых взносов (страховых премий), уплачиваемых этими лицами, денежных фондов, предназначенных для выплаты страховых сумм и возмещения убытков при наступлении страховых случаев
 • Тип: Дипломная работа

  Страховое обязательство

  Практически все граждане в своей повседневной деятельности сталкиваются с одной из самых распространенных форм договоров – договорами страхования, выступая в них в качестве либо страховщиков, либо страхователей
 • Тип: Курсовая работа

  Страховой рынок Австралии

  Актуальность, цели и задачи настоящего курсового исследования будут обусловлены следующими положениями Одна из примечательных осо­бенностей австралийского континента заключается в том, что его огромная террито­рия - 7,7 миллиона квадратных ки­лометров - слабо заселена В стра­не проживает лишь 17 миллионов человек Результат этого — боль­шая диспропорция между покупа­тельной способностью населения (пусть и высокой) и его производи­тельными возможностями, иными словами, внутренний рынок Авст­ралии довольно узок И это побуж­дает Канберру искать пути экспор­та громадных излишков продук­ции, услуг,
 • Тип: Реферат

  Страховой рынок в России

  Страхование - важнейший элемент общей культуры человека Если каждый человек страхует свое жилье, свой бизнес, здоровье и жизнь, то он предусмотрителен относительно будущего своей семьи, коллег и самого себя, он смотрит в завтрашний день, обеспечивая его сегодня Посредством страхования человек реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в безопасности Благодаря страхованию снижается степень такой зависимости, когда человеческие ошибки или злой умысел, просто стихийные бедствия могут поставить отдельную жизнь, семью, бизнес на грань катастрофы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 203