Работы в категории Банковское дело, страница 17, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Контрольная работа

  Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

  Дослідження валютно фінансових умов зовнішньоторговельних контрактів показали, що при проведенні торговельних операцій важливим є правильний вибір форми розрахунків, оскільки він дає змогу контрагентам зменшувати витрати і ризики невиконання протилежною стороною своїх зобов’язань за контрактом
 • Тип: Учебное пособие

  Банківські операції

  Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку
 • Тип: Реферат

  Банківські операції

  5 Згідно з умовами кредитного договору ставка простих відсотків в першому місяці користування кредиту склала 80% річних, а в кожному наступному місяці зростала на 5% Визначити суму відсотків за кредит 300 тис грн строком на 9 місяців - 12
 • Тип: Курсовая работа

  Банківські операції з кредитування юридичних осіб

  Кредитні операції це відносини між кредитором і позичальником (дебітором) по наданню першим останньому визначеної суми коштів на умовах платності, терміновості, зворотності Банківські кредитні операції підрозділяються на дві великі групи:
 • Тип: Дипломная работа

  Банківські операції з пластиковими картками

  За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки Ці зміни торкнулись і роботи банківських установ, передусім це стосується розширення спектра банківських операцій
 • Тип: Курсовая работа

  Банківські послуги

  Банківські послуги є невід'ємною частиною сучасного ринку, покупцями на якому є окремі особи, домогосподарства та юридичні особи Банківські послуги – поки що недостатньо сформована частина банківського підприємництва Мета її функціонування – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвитку національної економіки Але досягнення цієї мети вимагає використовування наукових принципів і ефективних методів управління банківськими послугами
 • Тип: Контрольная работа

  Банківські рахунки

  Для зберігання коштів і здійснення розрахунків між учасниками розрахункових правовідносин в установах банку відкриваються різні за правовим режимом рахунки Відповідно до чинного законодавства юридичні особи усіх форм власності та видів діяльності, а також громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках в установах банків
 • Тип: Реферат

  Банківські резерви й ризик

  Економіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності низку нових завдань Серед найголовніших – управління ризиками Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб'єкту господарювання
 • Тип: Реферат

  Банківські ресурси

  В умовах переходу економіки нашої країни до ринкових відносин вирішальне значення має розвиток удосконалення діяльності комерційних банків, формування й використання інших ресурсів.
 • Тип: Контрольная работа

  Банківські ризики

  Сучасний банківський ринок неможливо без ризику Ризик є в будь – якої операції, тільки він може бути різних масштабів та по-різному «пом'якшати», компенсуватися Для банковської діяльності важливішим є не уникання ризика взагалі, а передбачення та зниження його до манимального рівня
 • Тип: Курсовая работа

  Банківська система

  Слова, що були схожі за звучанням зі словом «bank» та позначали різні поняття із сфери грошового обігу, увійшли до більшості європейських мов практично одночасно – в епоху швидкого розвитку торгівлі в середньовіковій Європі, яка тоді ще не знала сучасного поділу на національні держави
 • Тип: Реферат

  Банківська система Китаю

  Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшов паралельно і тісно перепліталося При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці
 • Тип: Контрольная работа

  Банківська система та пропозиція грошей

  Досить важко зазначити, як й коли виникли перші банки Сьогодні банки – це універсальні фінансові заклади, котрі виконують до 300 видів різноманітних послуг Оскільки ці операції та послуги виникли не в одну годину та не в одному місці, то стає важко зазначити, коли виникла банківська справа
 • Тип: Курсовая работа

  Банківська система України

  Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання Враховуючи високі темпи зростання
 • Тип: Реферат

  Банківська система України

  Національний банк України є центральним банком Украї­ни, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції повноваження і принци­пи організації якого визначаються Конституцією України, За­коном України «Про Національний банк України» та іншими законами України
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 203