Работы в категории Банковское дело, страница 163, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Контрольная работа

  Страхові визначення, договір страхування

  В сучасних умовах в різноманітній літературі та практичній діяльності в Україні застосовується багато термінів, що несуть однакове інформаційне навантаження, проте мають різну назву, а тим паче різне позначення в актуарних розрахунках Так наприклад, терміни «страховий платіж», «страховий внесок», «страхова, премія» — виражають плату страхувальника страховику за покриття ризику страхування Їх застосування залежить від виду страхування, вони не мають смислових розбіжностей, але призводять до непорозумінь при їх практичному використанні
 • Тип: Реферат

  Страхові послуги в майновому страхуванні

  Майнове страхування включає, як нами було зазначено раніше, такі підгалузі: страхування майна підприємств, страхування транспорту, страхування вантажів, сільськогосподарське страхування, страхування майна громадян
 • Тип: Контрольная работа

  Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

  Дія норм страхового права нерозривно пов'язана зі страховими правовідносинами, які є формою буття цих норм і основним елементом правового регулювання страхових відносин Тобто норми страхового права діють (існують) лише у формі страхових правовідносин, оскільки вплив тих чи інших норм на поведінку суб'єктів страхових відносин здійснюється шляхом надання учасникам цих відносин суб'єктивних прав і покладання на них юридичних обов'язків У процесі здійснення прав і виконання покладених обов'язків між суб'єктами страхових відносин встановлюються відповідні суб'єктно-правові відносини, і самі страхо
 • Тип: Реферат

  Страхова діяльність в Україні

  В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конкуренції великого значення набувають питання забезпечення функціонування суб'єктів господарювання від наявних і потенційних загроз, створення дієвої системи захисту їх від впливу можливих негативних факторів
 • Тип: Курсовая работа

  Страхова послуга та її реалізація на ринку України

  Послідовний перехід до ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті всіх суб’єктів ринку Саме наявність сакої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності її юридичних та фізичних осіб
 • Тип: Реферат

  Страхова справа. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах ринкової економіки України

  Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для всіх суб'єктів ринку та соціальні перетворення в державі зумовлюють суттєві зміни в організації страхової справи Основним завданням стало подолання монополізму страхової діяльності, формування дієвого й успішно функціонуючого страхового ринку, розширення сфери і підвищення якості страхових послуг, удосконалення механізму мобілізації грошових фондів та використання їх ресурсів для забезпечення надійного страхового захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особа
 • Тип: Реферат

  Страхование

  В договор страхования могут вноситься различные оговорки и условия, которые носят название клаузула (лат Clausula – исключение) Одной из таких оговорок является франшиза, которая устанавливается для определения оптимального размера страхового обязательства по выплате в договорах страхования, заключаемым по иным, чем страхование жизни, видам страхования
 • Тип: Курсовая работа

  Страхование

  Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами (страховой совокупностью).
 • Тип: Учебное пособие

  Страхование

  Для страхования характерно замкнутое перераспределение отношений, связанное с солидарной раскладкой суммы ущерба на все хозяйства, вовлеченные в страхование, основанное на вероятности того, что число пострадавших меньше, чем число участников Страхование предусматривает перераспределение ущерба как между территориями, так и во времени
 • Тип: Контрольная работа

  Страхование

  На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом не существует единой классификации видов страхования технических рисков Страхование технических рисков разделяется на определенные страховые продукты, представляющие собой отдельные условия страхования либо, как это сложилось в РФ, отдельные виды, указываемые в приложении к действующей лицензии на право осуществления страховой деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Страхование

  Страхование – совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесенного субъектом хозяйствования, или выравнивания потерь в семейных доходах в связи с последствиями происшедших страховых случаев
 • Тип: Учебное пособие

  Страхование

  Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу
 • Тип: Курсовая работа

  Страхование

  Договор имущественного страхования - это договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
 • Тип: Курсовая работа

  Страхование - его роль в финансовой системе

  Страхование — система экономических отношений, включающая образование специального фонда (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение) для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями ) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм
 • Тип: Реферат

  Страхование автотранспортных средств

  Страхование рисков, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств, объединяет многообразие видов страхования, связанных с имущественными интересами владельца или пользователя автотранспортным средством при его эксплуатации Юридической основой возникновения страхового интереса являются права владения или пользования транспортным средством и/или возникновения обязательств перед третьими лицами при причинении вреда их имущественным интересам, связанным с жизнью, здоровьем или имуществом Основными видами автотранспортного страхования являются: страхование средства транспорта, страхование отв
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 203