Работы в категории Менеджмент, страница 75, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

  Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства При цьому аналіз поточного рівня використання трудового потенціалу відображає недостатньо повне залучення даного ресурсу до відтворювального процесу Аналіз способів управління трудовим потенціалом підприємству істотно збільшити ефективність праці На мікроекономічному рівні це приведе до підвищення результативності діяльності комерційного підприємства і його положення на ринку На макроекономічному рівні, вирішення проблеми пі
 • Тип: Реферат

  Ділові взаємовідносини в апараті управління

  У наш час, коли апарат управління є оперативним штабом, що не тільки керує діяльністю всього колективу, але й піклується про подальший його розвиток в економічній сфері, виняткове значення має налагодження ділових взаємовідносин в апараті управління
 • Тип: Реферат

  Діловодство, його законодавче та нормативно-методичне регулювання

  В даний час регламентація документування, організації і технології документаційного забезпечення управління ведеться в декількох напрямках: законодавче регулювання, стандартизація, розробка нормативних і нормативно-методичних документів загальнодержавного дії
 • Тип: Контрольная работа

  Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

  Документи з часу заведення (надходження) їх у діловодстві і до передачі у відомчий архів зберігають за місцем формування у справи (на великих установах доцільно зберігати справи у канцелярії) Для підвищення оперативності пошуків документів справи розміщують у відповідно до їх номенклатури На корінцях обкладинок справ зазначають індекси за номенклатурою
 • Тип: Контрольная работа

  Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

  Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні (внутрішні та міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілізаційні наслідки Україну також не оминули сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку, які дали змогу поступово інтегрувати нашу країну до міжнародної економіки Після проголошення в 1991 р незалежності України були здійснені заходи, спрямовані на істотну лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в країні, розширення прав підприємств і організацій у ці
 • Тип: Научная работа

  Діяльність органів управління освітою

  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами початкової, базової, повної середньої освіти та іншими нормативними документами по реформуванню освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів
 • Тип: Реферат

  Дауншифтинг и управление человеческим потенциалом

  До сих пор тема дауншифтинга, равно как и новость о том, что кто-то из близких или дальних знакомых стал дауншифтером, обычно вызывает в людях неоднозначную реакцию: кто-то горячо поддерживает, кто-то считает, что человек «сгорел», а кто-то, задумчиво пожимая плечами, бормочет что-то типа «от добра добра не ищут» Термин «дауншифтинг» пришел в Россию из английского языка и американского образа жизни По данным «Википедии», «дауншифтинг (от англ downshifting — переключение автомобиля на более низкую передачу, а также замедление или ослабление какогото процесса) — сленговый термин, обозначающий ж
 • Тип: Реферат

  Два ключевых показателя. Матрица рентабельности как средство управления ассортиментом

  Область профессиональных интересов - стратегическое управление, экономика предприятия, управленческий учет, финансовый анализ, описание и проектирование бизнес-процессов Специализация - работа с предприятиями среднего бизнеса, в том числе с группами компаний или холдингами
 • Тип: Контрольная работа

  Девиантный и превентивный характер системы управления предприятием

  Система управления – множество закономерно взаимосвязанных элементов управления (целей, структуры, задач, технологии, персонала), объединенных в механизм, способный достигать поставленных целей, принимать скоординированные и эффективные решения
 • Тип: Реферат

  Девять P для рынка T

  Как герой последнего романа В Пелевина "T" пробирается в Оптину Пустынь, так и мы попробуем "пройти" через новые P (составляющие маркетинг-микса), возникающие на пути маркетолога, который начинает работать на рынке T (тренинговых услуг) Речь пойдет в основном о корпоративных бизнес-тренингах, т е о рынке b-2-b, хотя многие вещи, конечно, актуальны и для b-2-cсектора
 • Тип: Реферат

  Делегирование в системе управленческих действий

  Сегодня мы поговорим об одном очень специфическом управленческом действии, которое многие менеджеры небезосновательно считают важнейшим секретом Кто умеет осуществлять это действие, тот чаще других достигает успеха в управленческой деятельности Можно сказать, что это действие есть своеобразное оружие менеджера и оружие эффективное Если менеджер владеет этим оружием, то имеет все основания называться хорошим организатором, он не просит должностей - их ему предлагают Короче говоря, те, кто владеет этим "секретным оружием" в значительной степени владеют секретом делания карьеры Это упр
 • Тип: Контрольная работа

  Делегирование полномочий

  Основным принципом менеджмента является принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации [2, с 324] в управлении Проблема сочетания централизации и децентрализации в менеджменте – это проблема распределения полномочий на при­нятие конкретно определенных решений на каждом уровне управленческой иерархии Оптимальным вариантом считается подход, когда централизованными являются ре­шения, относящиеся к разработке политики – целей и стратегии фирмы в целом, а де­централизованными – решения, относящиеся к оперативному управлению [1, с 9]
 • Тип: Реферат

  Делегирование полномочий

  За последние сто лет или около того в структуре общества произошло важное изменение Вместо индивидуалов, работающих в основном на самих себя, общество теперь состоит из больших групп людей, работающих в организациях различных типов: на заводах, фабриках, в правительственных учреждениях, в больницах, университетах и школах, гостиницах, вооруженных силах, в банках и т д Если организации хорошо управляются, это означает, что люди, составляющие наше общество, будут преуспевать И напротив: если эти организации и занятые в них работники находятся под плохим руководством, пострадают все люди Следова
 • Тип: Реферат

  Делегирование прав и ответственности подчиненным

  Руководитель не может сам решать все проблемы, даже непосредственно входящие в круг его обязанностей Поэтому, сохраняя за собой выработку стратегии, контроль и управление, он должен научиться делегировать менее значительные проблемы своим подчиненным
 • Тип: Реферат

  Делегирование: самая суть

  Это управленческое действие многие менеджеры считают секретом Кто умеет его осуществлять, тот достигает успеха в управлении Менеджер, который владеет этим действием, имеет все основания называться хорошим организатором: он не просит должностей — их ему предлагают
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 560