Работы в категории Менеджмент, страница 7, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Історія розвитку патентного документу

  Патентна документація – це сукупність первинних і вторинних документів, складених у відповідності з патентним законодавством і встановлюючих офіціальне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей Патентний документ підпорядковується юридичній охороні держави, підтверджується висновками державної експертизи і не може містити неперевірених даних
 • Тип: Контрольная работа

  Історичні типи західних підприємців

  В одній із своїх останніх робіт Ф А Хайєк писав, що розширений порядок людського співробітництва, який виник на Заході (як він сам зауважує, «порядок, який найчастіше, хоча й невдало, називають капіталізмом») виник із ненавмисного наслідування певним «моральним практикам» У цьому розділі робиться спроба проаналізувати особливості господарського етносу («господарського мислення») західних підприємців різних часів і з'ясувати, які саме «моральні практики» були пов'язані з певного роду господарською практикою
 • Тип: Реферат

  А.Файоль: теория администрации

  Прогресс человеческой культуры отражается на всех сферах жизни деятельности общества и, прежде всего, на способе производства, господствующем в нем в заданный момент времени Усложнение способа производства отражается и на организационных формах, в которых осуществляется производственный процесс Если на ранних этапах развития экономики эти организационные формы были настолько просты, что их рассмотрение не вызывало самостоятельного научного интереса ни у исследователей-современников, ни у более поздних исследователей, то начиная со второй половины 19 столетия, когда экономика передовых европей
 • Тип: Реферат

  Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв’язку
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизація бізнес-процесів в середовищі Microsoft Project-2007

  Розробити календарний графік на виконання замовлення щодо монтажу споруди, умовне зображення якої представлене на рис 1 Прийняти до уваги, що тривалість виконання робіт наведена в робочих змінах Режим роботи підприємства двозмінний з одним вихідним днем Тривалість перерв між операціями не має перевищувати 1 робочого дня Тривалість робіт щодо підготовки фундаменту – 3 робочі дня Приймальна комісія, що буде здійснювати визначення рівня якості та ступеню готовності споруди працює 2 робочі дня по одній зміні Термін готовності споруди взяти рівним дню вашого народження Рік виконання робіт - 2007
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

  Інформаційна система управління - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахівців, а також призначена для обробки інформації і ухвалення управлінських рішень
 • Тип: Реферат

  Автоматизация деятельности предприятия

  Мы постоянно слышим о том, что российские предприятия не могут конкурировать с западными производителями, что у нас не настолько развиты технологии, и что качество российской продукции слишком уступает зарубежным аналогам Проблема в том, что российские управленцы стали сталкиваться, по крайней мере, с двумя проблемами в управлении:
 • Тип: Реферат

  Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

  Информационно-аналитической поддержке хозяйственной деятельности предприятий всегда уделялось достаточно много внимания В последние годы в этой области произошли реальные продвижения На предприятиях стремительно создаются системы оперативного, производственного, бухгалтерского, финансового и прочих видов учета
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация производства и информационные системы на предприятии (на материалах предприятия ООО "Уралресурсы")

  В последние десятилетия автоматизация производственных процессов остается одним из главных направлений развития машиностроения Эффективность автоматизации проявляется, прежде всего, в росте производительности труда
 • Тип: Дипломная работа

  Автоматизация складской деятельности компании ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

  Для выполнения данной работы перед нами была поставлена задача разработать проект автоматизации какой-либо области деятельности для выбранного на наше усмотрение предприятия Таким образом, в нашей работе мы будем рассматривать компанию «Вимм-Билль-Данн» продукты питания, в частности ее складскую деятельность
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация управления коммерческого предприятия

  Невозможно представить себе современную компанию, которая бы не применяла в своей повседневной работе средства автоматизации офиса. Компьютеры и оргтехника не только коренным образом изменили облик организаций, стиль их работы, но
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация управления предприятием

  В последнее время все больше предприятий сталкиваются с проблемой улучшения управляемости компании: улучшение контроля и ускорение бизнес-процессов, улучшение возможности их отслеживания и возможности получение метрик, характеризующих качество исполнения бизнес-процессов Единственным способом реализации подобных задач является внедрение автоматизированной системы, выполняющие вышеуказанные функции Однако в настоящее время попытка решения задачи внедрения такой системы наталкивается на существенные сложности, связанные с отсутствием на рынке адекватного предложения
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация управления производством

  Управление – это процесс достижения человеком или группой лиц цели управления при наличии определенной информации Количество и качество информации для управления определяется специальными требованиями и зависит от источников информации 1 Компьютерная обработка информации предполагает сетевые технологии, предназначенные для коллективной работы пользователей в информационно-вычислительных сетях Локальные сети объединяют все службы фирмы, ускоряют документооборот, хранят необходимую информацию и предоставляют ее работникам фирмы2
 • Тип: Реферат

  Автоматизация управленческого учета

  При наличии свободных средств финансовый директор всегда решает, во что их вложить Но прежде чем принять решение о внедрении корпоративной информационной системы (КИС), финансовому директору необходимо быть уверенным в том, что это принесет необходимый эффект, а значит, средства предприятия не будут потрачены впустую И здесь для него важно ответить на вопрос - за счет чего внедрение КИС принесет деньги? В данном случае финансового директора интересует не то, что сейчас есть на предприятии (т е объем управленческой информации как таковой), а результат - что станет лучше (например, насколько пр
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация управленческого учета

  В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие становится юридически и экономически самостоятельным Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 560