Работы в категории Менеджмент, страница 6, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту

  Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на пошук можливостей інтенсифікації виробництва й задоволення суспільних потреб у нових товарах і послугах за рахунок використання науково-технічного й інтелектуального потенціалу
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційна політика підприємства

  Для забезпечення постійного оновлення продукції і вдосконалення виробничих процесів на підприємстві слід постійно виявляти поточні та майбутні проблеми, пов'язані із зміною життєвого циклу продукції й технології Це означає здійснення пошукової інноваційної діяльності в різних напрямах з виділенням окремих інноваційних проектів, пріоритетних на час їх актуалізації Управління сукупністю інноваційних процесів визначає інноваційну політику підприємства, яка формується на основі певних принципів і встановлює зв'язок між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності
 • Тип: Контрольная работа

  Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

  Інноваційний менеджмент є частиною стратегічного менеджменту і органічно вписується в "концепцію діаманта", автором якої є відомий економіст Майкл Портер За цією концепцією при зростаючому ступені конкурентності ринків, на яких працює компанія, головним фактором її конкурентоспроможності, підтримки і поліпшення фінансового стану стає інноваційність Вона розуміється як здатність на основі наявних власних технологій в сферах збуту і постачання постійно освоювати випуск, і продавати нові продукти, які відповідають вимогам споживачів та змінним зовнішнім ринковим факторам Інноваційність
 • Тип: Реферат

  Інноваційний потенціал підприємства як об'єкт економічного дослідження

  Прагнення суб'єктів господарювання до економічного розвитку завжди наштовхується на необхідність розв'язання інноваційних завдань І цілком очевидно, що у найближчій і довгостроковій перспективі максимізація саме інноваційного фактору стане вирішальною умовою стійкого розвитку еконо­міки України Цим шляхом ідуть розвинуті країни, і у нашого суспільства є всі передумови орієнтуватися на нього
 • Тип: Реферат

  Іноваційний менеджмент

  У світовій економічній літературі "іновація" інтепретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях Проблематика нововведень у нашій країні протягом багатьох років розроблялася в рамках економічних досліджень НТП
 • Тип: Контрольная работа

  Інтелектуальна власність та авторське право

  Як першооснова виробничих інновацій інтелектуальні продукти є корисними для виробників Вони також цікавлять споживачів, які прагнуть задовольнити свої культурні, духовні запити Узагальнюючою формою інтелектуальної діяльності є інтелектуальний продукт — представлена на матеріальних носіях інформація, яка містить нове знання, що є результатом інтелектуальної творчої праці Таким чином, найзагальніше визначення інтелектуального продукту — нові знання, передані у вигляді інформації Щодо науково-технічної інтелектуальної творчості — це об'єктивні знання про природу, матеріальну діяльність людини у
 • Тип: Реферат

  Інтереси та культура. Цінності в управлінні

  В Україні навіть в останні десятиліття корпоративна культура не завжди розглядалася як сфера, що заслуговує пильної уваги Однак актуальність проблеми зростає, зокрема, внаслідок глобальних змін, коли збут продукції та надання послуг стали складнішими за виробництво, а поява нової практики управління почала випереджати теорію В процесі соціально-економічних реформ в Україні корпоративна культура поступово впроваджується в наш соціально-економічний простір
 • Тип: Доклад

  Інтуїція в бізнесі

  У житті кожної людини бувають ситуації, коли вона несподівано починає розуміти, що володіє певним знанням При цьому вона не може пояснити, звідки отримано це знання Добре відомі історії про людей, які на великій відстані відчували, що з їх близькими щось трапилося Зазвичай в таку мить в голові у людини з'являється якийсь образ – страшної хвороби, наприклад, або аварії на дорозі Часто бізнесмени, які опинилися перед необхідністю швидко прийняти рішення, «шостим почуттям» визначають, який товар буде мати на ринку успіх Або, в іншому випадку, несподівано розуміють, що, незважаючи на чудові харак
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні системи в менеджменті

  Колись давно, коли людина ще не користувалась ні комп’ютерними технологіями, ні мережею Internet, у людини з’явилась романтична мрія Вона назвала цю мрію Xanadu, автором був комп’ютерний мрійник Тед Нельсон За його задумом, доступ до усіх людських знань (інформаційного ресурсу): документів, зображень, звуків та відеозображень - можна було отримати негайно та в будь-який час, в будь-якому місці будь-ким, хто тільки мав комп’ютер
 • Тип: Реферат

  Інформаційні системи в управлінні підприємством

  Створення форм документів формування різних первинних, проміжних і підсумкових даних та показників, складання звітності пов'язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців
 • Тип: Реферат

  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП Біомед)

  В даному дипломному проекті проведено дослідження процесу обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Наведено модель системи та її детальний опис, розроблено та використано математичне та інформаційне забезпечення Здійснено програмну реалізацію спроектованої системи
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційне забезпечення діяльності керівника

  Компанії, діяльність яких базується на інформаційних технологіях, мають найбільші прибутки і досягають найвищих темпів розвитку Наприклад, Японія, не маючи шансів в індустріальному суспільстві через відсутність природних ресурсів, стала однією з найбагатших і високорозвинених країн світу, проводячи інформацію в різних її виявах (наукові досягнення, розробки, інформаційні технології і т д ) Якщо порівняти розвиток ринків, то ринок інформації розвивається безперервно Ще декілька десятиріч тому першість утримував ринок послуг Відтепер темпи розвитку ринку інформації випереджають темпи розвитку р
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

  Феномен документа починає вивчатися тільки у ХХ ст Різноаспектний науковий аналіз його складових – інформації та матеріального носія – є прерогативою ряду наук, що проголошують документ об'єктом свого дослідження
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційний менеджмент як ефективна технологія організації управлінської діяльності

  У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, що складається в зборі і обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень Розвиток науки і техніки, поява якісно нових інформаційних потреб підвищують роль інформаційного чинника у процесах прийняття управлінських рішень Інформаці
 • Тип: Контрольная работа

  Інформація в управлінні

  В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру Оперативне забезпечення керівника необхідною інформацією - основна вимога до роботи секретаря-референта Тому під рукою секретаря завжди повинні знаходитися інформаційні й довідкові посібники
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 560