Работы в категории Менеджмент, страница 548, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Школи менеджменту

  Наука управління в цьому відношенні мало відрізняється від інших наук Як і будь-яка наука, вона цікавиться минулим, сьогоденням і майбутнім Аналіз минулого дозволяє краще зрозуміти сьогодення, щоб спрогнозувати майбутній розвиток
 • Тип: Реферат

  Школы менеджмента

  Изложение основных принципов управления: разделение труда, власть и отвественность, дисциплина, единоначалие, единство руководства, вознаграждение, централизация, скалярная цепь, инициатива, корпоративный дух, справедливость и т д
 • Тип: Курсовая работа

  Школы менеджмента

  Понятие «менеджмент» в последнее время все чаще и чаще употребляется в русском языке Открываются «школы менеджеров», создаются «клубы менеджеров», проводятся «семинары менеджеров», но редко люди отдают себе отчет в том, что же именно скрывается за этим красивым словом1
 • Тип: Реферат

  Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

  Эта концепция, означающая крупный поворот в управленческой мысли, широко применяется и в настоящее время Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы административного управления, которые пытались описать функции менеджера Однако, эти авторы были склонны рассматривать такого рода функции как не зависимые друг от друга Процессный подход, в противоположность этому, рассматривает функции управления как взаимосвязанные
 • Тип: Доклад

  Школы стратегического менеджмента. Роль школы культуры в стратегическом менеджменте

  Стратегический менеджмент - недавняя концепция, появившаяся в практике общего менеджмента Одной из главных задач, которую решает стратегический менеджмент - это проблемы роста и выживания предприятий и организаций любых размеров и форм собственности, и сегодня, когда малые предприятия играют столь существенную роль, их потребностью в стратегическом менеджменте нельзя пренебрегать В стратегическом менеджменте главная задача характеризуется двумя основными принципами: формирование стратегии развития предприятия и ее применением в реальных рыночных условиях Как и во всякой научной дисциплине, в
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства

  Сьогодні ми є свідками революцій в області технологій Зміни відбуваються дуже швидко, і впливають на все Міняється середовище бізнесу, змінюється сам бізнес, трансформуються методи й форми управління, міняються люди, що здійснюють ці зміни
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

  Розглянуто актуальні питання вдосконалення бізнес планування Досліджується доцільність використання бізнес планування на підприємстві та можливі шляхи вдосконалення бізнес планування Робота пройшла апробацію на ПП «Агро-тера» та відображена в доповіді: «Сучасні погляди на процес вдосконалення бізнес планування на підприємстві», де підтвердили актуальність даного дослідження
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

  Вирішальним фактором ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал Від рівня їхньої підготовки , досвіду , майстерності , підготовки і найважливіше освіти залежить розвиток економіки, а в свою чергу добробут народу і його життєвий рівень
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів у банківських установах

  За період економічних реформ відбувся помітний приток робочої сили у фінансово-кредитну сферу, головне місце в якій займають комерційні банки На сьогодні такий напрям банківського менеджменту, як управління персоналом, є дуже актуальним, що підтверджується як західним, так і вітчизняним досвідом
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

  У курсовій роботі на тему: "Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації" розглядаються актуальні теоретико-методологічні та практичні питання підвищення рівня управлінської культури на прикладі ПП "Конекс"
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

  Для виходу України з кризи необхідно створити ефективну систему державного управління, що є одним із головних завдань сучасного українського державотворення Особливим інститутом держави, її управлінського апарату є система державної служби Вона складається з правових, організаційних і процесуальних структур, а також із державних службовців - осіб, які спеціально підготовлені й професійно зайняті в системі державних органів Державні службовці є основним ресурсом державної служби Саме тому при фундаментальній переоцінці роботи державних органів, їх реформуванні необхідно звертати особливу увагу
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи управління конфліктною ситуацією в організації

  У ранніх працях по управлінню, як правило, підкреслюється важливість гармонічного функціонування організації. На думку їхніх авторів, якщо знайти правильну формулу, організація буде діяти як добре функціонуючий механізм.
 • Тип: Реферат

  Шпaргалки по документальному обеспечению управления

  Параллельно с термином делопроизводство используется термин документационное обеспечение управления (ДОУ) Его появление связано с внедрением в управление компьютерных систем и их организационным, программным и информационным обеспечением для приближения к терминологии, употребляемой в компьютерных программах и литературе
 • Тип: Реферат

  Шпаргалка по менеджменту

  1 Менеджм – управление социально-эк-ми системами Управление – процесс целенаправ­ленного воздействия для достижения поставленных целей Менеджм и управление слова – синонимы Менеджм – процесс планирования, организации, мотивации и контроля необходимых для постановки целей, а затем для их достиже­ния Менедж – особый вид деятельности, превращающий неорганиз толпу в эффектив­ную, целенаправленную и производственную группу Менеджмент - управление в условиях рынка, рыночной экономики означает: 1 Ориентация фирмы на спрос и потребности рынка, на запросы конкретных потребителей 2 постоянное стремление
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки по Основам менеджмента

  М: соц слой людей, заним упр-ем; область знаний (наука, теория упр ) – комплекс теор положений, дающий научн описание, объясн и возможн предвидения всех явл , наз упр-ем; практич дея-ть, суть кот сост в умении добиваться поставл целей, исп труд, интеллект и мотивы повед людей Необх усл упр (люди, общ цель, совместн труд); Признаки упр (объед общ целью, соглас дея-ти по цели и рез-ту, эффект рез-та); Основы упр (интересы, мотивы, стимулы, ценности)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 560