Работы в категории Менеджмент, страница 534, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг

  Деньги имеют временную стоимость, стоимость, зависящую от времени - рубль, имеющийся сегодня, стоит дороже, чем рубль, который будет получен завтра Это связано не только с тем, что инфляция снижает его покупательную способность, но и потому, что рубль, инвестированный сегодня, завтра способен принести доход Временная стоимость денег является важным их свойством, а потому - важным фактором при принятии решений в финансовой практике вообще и при оценке инвестиций в частности
 • Тип: Реферат

  Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

  Інформаційне забезпечення є базою, на якій грунтується управлінська діяльність державного апарату Інформацію тут варто розглядати як деяку сукупність різноманітних повідомлень, відомостей, даних про відповідні предмети, явища, процеси, відносини і т ін Ці відомості, будучи зібраними, систематизованими і перетвореними в придатну для використання форму, грають в управлінні істотну роль
 • Тип: Учебное пособие

  Функції адміністративного управління

  Функція термін латинського походження, що означає діяльність, обов’язок роботу У функціях управління розкривається суть і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління (по вертикалі і горизонталі управлінської системи )
 • Тип: Реферат

  Функції менеджменту

  Менеджмент підприємства являє собою поєднання різних функцій (видів діяльності), які виникають внаслідок поділу управлінської праці Спеціалізовані види різноманітних робіт називаються функціями управління Слово функція в перекладі з латинської означає здійснення, виконання Кожна управлінська функція спрямована на розв'язання специфічних і різноманітних проблем взаємодії між окремими підрозділами та робочими місцями фірми, що вимагає здійснення великого комплексу конкретних заходів
 • Тип: Курсовая работа

  Функції менеджменту як основа процесу управління

  На сьогоднішній день у визначенні функцій, у їх диференціації і інтеграції зберігається історично складена відмінність У функціях проявляється сутність ,зміст управління У управлінні існує єдність двох сторін - процесу і структури - їх зміст розкривається у процесі Функція управління є функція процесу управління Функція це об’єктивна складова управління, така частина управління як цілого, виявлення якого являється умовою виявлення цього цілого В цьому виражається системний підхід до формування поняття і структури функцій управління Управління - це сукупне здійснення функцій Об’єктивна сукупні
 • Тип: Реферат

  Функції управління

  Управління будь-якою соціально-економічною системою передбачає цілеспрямований вплив суб'єкта управління на виробничо-господарську діяльність об'єкта управління для забезпечення оптимального функціонування та розвитку останнього, створення нормальних умов праці та задоволення соціальних потреб членів колективу Цей вплив здійснюється насамперед розробкою планової програми діяльності соціально-економічної системи У зв'язку з динамічним характером виробничо-господарського процесу умови функціонування системи постійно змінюються, що проявляється у виникненні різноманітних виробничо-господарських
 • Тип: Контрольная работа

  Функції управлінських документів та схема документообороту організації

  Одним з найважливіших проявів людської поведінки є комунікація, тобто спілкування з іншими людьми за допомогою певних знаків або символів Спочатку інформацію про навколишній світ чоловік передавав за допомогою жестів, міміки, крику, дотиків і тому подібне простих засобів зорової, слухової, дотикової комунікації Виникнення осмисленої мови і мови ознаменувало, на думку ряду учених, поява першої інформаційної технології в історії людського суспільства Тим часом у міру розвитку людини зростала потреба в передачі інформації не лише в просторі, але також і в часі, тобто в зберіганні інформації Прот
 • Тип: Реферат

  Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

  Забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування господарської діяльності підприємства, управління формуванням фінансових ресурсів, оптимізації фінансової структури підприємства
 • Тип: Реферат

  Функції, принципи і завдання управління витратами

  Управління витратами виникло у країнах з розвинутою ринковою економікою як засіб зниження рівня виробничих затратні на цій основі забезпечення конкурентоздатності своєї продукції на світовому ринку На заході дана дисципліна введена в ранг основних економічних дисциплін У зв'язку з переходом до ринкової економіки та необхідністю самостійного, вільного, а не централізованого порядку розподілу і реалізації товарів і послуг така ж проблема постала й перед українськими товаровиробниками
 • Тип: Контрольная работа

  Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін

  погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище та спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів, а також проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища;
 • Тип: Курсовая работа

  Функція організування в менеджменті

  Для ефективного управління організацією необхідно сформувати її структуру, визначити кількість і обов’язки персоналу, з’ясувати, як працівники виконуватимуть індивідуальні завдання й роботи, впровадити методи досягнення єдності дій усіх співробітників організації як соціальної цілісності Все це забезпечується у процесі реалізації функції менеджменту ”організування”
 • Тип: Контрольная работа

  Функции заработной платы

  Украина признана страной с рыночной экономикой Вопросы развития рынка труда и заработной платы это важнейшие вопросы развития бизнеса и государственной политики Предметом изучения в контрольной работе выступает предмет «Экономика труда»
 • Тип: Реферат

  Функции и задачи подразделений по управлению человеческими ресурсами (на примере предприятий электроэнергетической отрасли)

  До последнего времени понятия "управление персоналом" и "управление человеческими ресурсами" в отечественной управленческой практике отсутствовали Система управления каждой организации имела функциональную подсистему управления кадрами и социальным развитием коллектива, но большую часть объема работ по управлению кадрами выполняли линейные руководители подразделений
 • Тип: Реферат

  Функции и метод стратегического планирования организации

  Существует две точки зрения на понимание значения слова стратегия Первая основывается на утверждении, что стратегия – это взаимосвязанная система долгосрочных целей и способов их достижения Вторая точка зрения (именно она главенствует в стратегическом управлении) заключается в следующем: стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития организации, учитывающее ее положение, как во внутренней, так и во внешней среде Таким образом, стратегия позволяет ответить на вопрос, какие шаги необходимо предпринять организации, чтобы достичь своей конечной цели в условиях постоян
 • Тип: Шпаргалка

  Функции и методы менеджмента

  Менеджмент (управление) - воздействие одного лица или группы лиц (менеджеров) на другие лица для побуждения действий, соответствующих достижению поставленных целей при принятии на себя менеджерами ответственности за результативность воздействия
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... 560