Работы в категории Менеджмент, страница 520, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Статья

  Учетная политика организации: с чего начать

  Светлана Алексеевна Николаева, генеральный директор аудиторско-консалтинговой фирмы "ЦБА", доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им Ломоносова, профессиональный аудитор и бухгалтер
 • Тип: Курсовая работа

  Учетные кадровые документы. Состав и порядок оформления

  Как и всякое другое направление деятельности, работа кадровика обязательно документируется При проверке работы любой организации, проведении ревизии проверяют, прежде всего, документы, в которых фиксируется деятельность службы кадров
 • Тип: Курсовая работа

  Учреждение и управление обществом с ограниченной ответственностью

  Кризис экономических отношений, сформированных на внутреннем рынке России, ведет предприятия и фирмы к поиску новых форм и методов хозяйствования Их стремление развивать свое дело и повышать его эффективность требует вовлечение в хозяйственный оборот все новых экономических ценностей за счет различных каналов финансирования: внутренних – за счет средств собственников фирмы и внешних – путем кредитования
 • Тип: Реферат

  Філософія управління організацією

  Філософія управління – ті принципи і ідеї, які закладені в основу діяльності організації Філософія, інтегруючи фундаментальні форми діяльно-практичного, пізнавального і ціннісного відношення людини до світу, може сприяти формуванню нових гуманних смисложиттєвих орієнтирів людства, які полегшать подолання конфронтаційності і споживчого відношення до природи Філософія здатна здійснювати теоретико-методологічній аналіз проблеми виживання людства за допомогою світоглядної, гносеологічної, методологічної, аксіологичної і евристичною функцій
 • Тип: Курсовая работа

  Філософські аспекти японської системи управління

  Філософія управління є принципами і ідеями, які закладені в основу діяльності всіх організацій Не маючи чіткої мети, не сформулювавши ясних і зрозумілих принципів, організації приречені на зникнення Запобігання цій проблемі ставати злободенним питанням
 • Тип: Статья

  Фінансове забезпечення інноваційної діяльності

  Вирішальне значення у підвищенні економічної ефективності і технічної досконалості суспільного виробництва відіграє взаємопов'язаний процес розвитку науки, техніки і технології (1) Великого значення НТП надавали вчені-економісти, які вивчали проблеми економічного зростання (І Шумпетер, М І Туган-Барановський, Р Солоу, Б Твісс та інші)
 • Тип: Курсовая работа

  Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

  В даній роботі я буду розглядати таку функцію фінансів підприємств як планування Планування в фінансах – це: конкретизація цілей управління в системі показників соціально-господарської діяльності підприємства; розробка стратегій підприємства і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту
 • Тип: Контрольная работа

  Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

  Створення ефективного механізму функціонування сучасного підприємства ґрунтується як на відомих вітчизняній економічній науці підходах, так і на нових елементах сучасної системи управління економікою та окремими її галузями Серед останніх вагоме значення має механізм фінансового управління підприємствами Акціонерна організаційно-правова форма управління, переваги якої визнані у всій світовій системі господарювання, водночас має певні особливості, вивчення яких є пріоритетним для формування вітчизняної концепції фінансового менеджменту та ефективної діяльності корпорації
 • Тип: Курсовая работа

  Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

  Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства При цьому аналіз поточного рівня використання трудового потенціалу відображає недостатньо повне залучення даного ресурсу до відтворювального процесу Аналіз способів управління трудовим потенціалом підприємству істотно збільшити ефективність праці На мікроекономічному рівні це приведе до підвищення результативності діяльності комерційного підприємства і його положення на ринку На макроекономічному рівні, вирішення проблеми під
 • Тип: Курсовая работа

  Фінансування інноваційних процесів

  Фінансування інноваційної діяльності визначає успіх чи невдачу інноваційних програм і проектів Здатність підприємства-інноватора акумулювати достатньо коштів для реалізації інноваційних задумів впливає на швидкість виведення інновації на ринок, а отже — на її комерційний успіх Однак не кожна підприємницька структура має достатньо власних коштів для цього, що зумовлює пошук інших джерел їх надходження Інвестиції, залучені зрізних джерел, мають різну ціну На їх вартість впливають, зокрема, організаційна форма фінансування і тривалість інвестиційного періоду Вибір ефективних форм фінансування ін
 • Тип: Реферат

  Фазы развития конфликта, стратегия и тактика разрешения

  Конфликт можно рассматривать в узком и широком смысле слова В узком – это непосредственное столкновение сторон В широком – развивающийся процесс, состоящий из нескольких этапов, в рамках которого само столкновение является лишь одним из них
 • Тип: Курсовая работа

  Фактор общения в функционировании и развитии промышленных фирм в условиях рыночной экономики

  Управленческая деятельность – один из важнейших факторов функционирования и развития промышленных фирм в условиях рыночной экономики Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства реализации товаров, усложнением хозяйственных связей, повышением роли потребителя
 • Тип: Реферат

  Фактори і резерви росту продуктивності праці

  Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежить від подальшого підвищення продуктивності праці Національний дохід, або валовий національний продукт, у разі підвищення продуктивності збільшується швидше, ніж показники витрат Зниження продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу, повільних темпів зростання або спаду виробництва і до безробіття Рівень продуктивності праці нині в народному господарстві та промисловості досить низький І, згідно з розрахунками, він становить у промисловості приблизно 10% від рівня продуктивності праці у США
 • Тип: Курсовая работа

  Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

  Завод створений у 1959 році як виробнича база Науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин АН України У завдання підприємства входила розробка технології випуску препаратів, створених вченими інституту В даний час на заводі ведеться промисловий випуск препаратів з лікарської сировини Структурно підприємство складається з двох цехів: фітохімічного цеху, зайнятого переробкою лікарської сировини, і цеху готових форм Крім того, завод веде оптову торгівлю лікарськими засобами Чисельність персоналу - 182 чоловік
 • Тип: Реферат

  Факторинг и рынок гражданской авиации

  Рынок гражданской авиации России - это сложная и развивающаяся система Кроме главных игроков - авиакомпаний и аэропортов, на рынке работают транспортные и туристические агентства, экспедиторы, хендлинговые и кейтеринговые компании, компании по обеспечению воздушных судов авиаГСМ, лизинговые и страховые компании
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 560