Работы в категории Менеджмент, страница 483, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Управління страховою діяльністю

  Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнялися використанням псевдострахування (мали значні обсяги страхування фінансових та інших ризиків, які передавали за кордон) протягом першої половини 2005 року були відкликані ліцензії Однак, як вже наголошувалося Держфінпослуг, нерівність у системі оподаткування суб‘єктів господарювання та існування податкового арбітражу, попри зусилля щодо посилення нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю не виключає в по
 • Тип: Курсовая работа

  Управління трудовим колективом підприємства (на прикладі Відділу охорони здоров'я)

  Давно відомо, що колектив - щось більше, ніж просте логічне впорядкування працівників, що виконують взаємозв'язані задачі Теоретики і практики управління зрозуміли, що організація є також і соціальною системою, де взаємодіють окремі особи і формальні і неформальні групи І від психологічного клімату, від настрою кожного працівника залежить і продуктивність праці, і здоров'я працівників і багато що інше
 • Тип: Реферат

  Управління трудовими ресурсам як динамічна система

  Управління людьми має довгу історію Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для досягнення спільної мети, виникає необхідність координації дій, а отже один з них був змушений стати керівником Вивчення історії розвитку людського суспільства свідчить про те, що вже в давнину були великі організації, які мали формальну структуру та відповідні рівні управління Прикладом таких організацій може бути імперія Олександра Македонського, яка охоплювала величезні площі і об’єднувала мільйони людей Керівниц
 • Тип: Учебное пособие

  Управління трудовими ресурсами

  Методичні рекомендації розраховані на керівників і спеціалістів аграрних підприємств, органів державної влади і місцевого самоврядування, а також для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін “Менеджмент”, “Менеджмент персоналу”, слухачів закладів післядипломної освіти
 • Тип: Отчет по практике

  Управління фінансами підприємства

  Метою переддипломної економічної практики є закріплення отриманих в університеті професійних знань по економіці, маркетингу, теорії ухвалення стратегічних та економічних рішень А також опанувати практичні навики і прийняття рішення конкретних завдань, пов'язаних з економічною діяльністю виробничо-торгівельної організації в умовах розвитку ринкових стосунків Практичні навики грають визначальну роль в професійній діяльності будь-якого фахівця Чим більший досвід накопичений людиною по практичному використанню своїх теоретичних знань, тим більше ефективна робота такого співробітника Підготовка до
 • Тип: Дипломная работа

  Управління Херсонським виноробним заводом у кризовій ситуації

  Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність та самостійність управлінських рішень по забезпеченню ефективної їх роботи Результати виробничої, комерційної, фінансової та інших видів господарської діяльності залежать від різноманітних факторів, які знаходяться у різній ступені між собою та кінцевими показниками
 • Тип: Реферат

  Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

  Досягнення конкурентоспроможності машинобудівної продукції неможливо без управління її якістю Машинобудівна продукція дуже науко-, метало- та енергоємна Управління якістю багато в чому базується на стандартизації, що представляє собою нормативний спосіб управління Її вплив на об'єкт здійснюється шляхом установлення норм і правил, оформлених у виді нормативних документів, що мають юридичну чинність
 • Тип: Курсовая работа

  Управління якістю на підприємстві

  В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції
 • Тип: Дипломная работа

  Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

  Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатні для функціонування глобальної Електронної Комерції В зв’язку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають
 • Тип: Реферат

  Управління, як соціальний феномен

  Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів Психологія, яка досліджує таємниці внутрішнього світу людини, чимдалі більше впливає на соціальні процеси, у тому числі на ті, що відбуваються у сфері як матеріального, так і духовного виробництва Для ефективності останнього велике значення мають питання згуртування людей у колективах навколо спільного вирішення практичних задач Гострою є проблема збереження психічного та фізичного здоров’я особистості , яке прямо залежить від якості її спілк
 • Тип: Реферат

  Управлінські рішення в транснаціональній корпорації

  Сучасний етап розвитку економіки характеризується високим ступенем динамічності зовнішнього та внутрішнього оточення підприємств, зростанням конкурентного середовища, розвитком інформаційних технологій і комунікацій, швидкою зміною соціально-економічної ситуації, зміною кон'юнктури ринку, посиленням соціальних результатів Змінюється і зміст управління сучасними корпораціями, як соціально-економічними системами
 • Тип: Дипломная работа

  Управлінська та логістична діяльність ТОВ "Мелікс"

  Як бачимо, пропонуються відразу два варіанти вирішення питання про класифікацію форм управлінської діяльності, називаних зовнішніми проявами цієї діяльності – актами Називати ту або іншу, у тому числі й управлінську, діяльність актами можна в силу того значення, що мають у російській мові терміни: «акт» і «діяльність» Актами називають дії, а всяка діяльність є робота, праця, заняття, що укладаються з окремих дій, але автор говорить не про діяльність, а лише про її форми У той же час зрозуміло, що мова йде усе ж про дії, оскільки говориться і про форми, іменованих іншими юридично значимими дія
 • Тип: Курсовая работа

  Управлінське документознавство як наукова дисципліна

  Історичні передумови розвитку документознавства почали складатися ще в ХІХ столітті, в першій половині ХХ ст Для розуміння обставин формування галузей знань про документ неабияке значення має з’ясування соціально-економічного, суспільно-політичного контексту побутування науки Зрушення в економіці вказаного проміжку часу – поширення та зміцнення позицій крупно масштабного машинного виробництва у промисловому сегменті, успішні досліди раціоналізації сільського господарства, поглиблення спеціалізації торгівлі, механізація транспорту, масові міграційні процеси, у т ч й урбанізація, демографічний
 • Тип: Курсовая работа

  Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

  Розбудова незалежної України неможлива без духовного відродження нації А духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та засвоєння культурних надбань, створених ним упродовж багатьох століть
 • Тип: Реферат

  Управлінське консультування

  Для вживання консультування на підприємстві існує всього одна значима причина - очікуваний позитивний економічний ефект Він може бути негайним, або відкладеним, отриманий за рахунок додаткових вступів, або за рахунок економії Як економічний ефект, може розглядатися вчення персоналу або зменшення риски в ухваленні рішень Крупні консультаційні проекти, такі як розробка стратегій, оптимізація оргструктури, націлені на довгострокову перспективу В цьому випадку складність оцінки діяльності консультантів полягає в тому, що результати можуть бути видні не відразу, особливо це має місце при реорганіз
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... 560