Работы в категории Менеджмент, страница 481, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Управління діловою кар'єрою персоналу в готелі

  Кожна людина в певний момент починає серйозно замислюватися про своє майбутнє, про майбутню кар'єру Знання про те, що таке кар'єра, які існують види й моделі кар'єри, як управляти кар'єрою, а також знання своїх здатностей, слабких і сильних сторін допоможуть йому вибрати роботу в організації, яка надає йому можливості професійного росту й підвищення рівня життя; одержувати більш високий ступінь задоволення від роботи; чіткіше представляти особисті професійні перспективи, планувати інші аспекти життя; цілеспрямовано готуватися до майбутньої професійної діяльності; підвищити конкурентоспроможні
 • Тип: Статья

  Управління енергетичною безпекою

  Актуальність проблеми енергетичної безпеки викликана зростаючою роллю зовнішнього середовища у функціонуванні підприємства, кардинальною зміною ролі держави при переході до ринкових форм господарювання
 • Тип: Реферат

  Управління запасами

  Нехай на протязі місяця ви продаєте q одиниць продукції , котру ви закупаєтє n разів по Q одиниць в партії При цьому витрати на зберігання однієї штуки на місяць становлять , а вартість заказа партії дорівнює f
 • Тип: Реферат

  Управління затратами

  Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання економії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів Таким вимогам відповідає нормативний метод який застосовується в різних галузях промисловості
 • Тип: Курсовая работа

  Управління збутовою діяльністю підприємства

  Управління збутовою діяльністю підприємства є темою, яка ніколи не втратить своєї актуальності Наявність добре розробленої маркетингової стратегії в системі збуту є запорукою нормального функціонування підприємства Вивчення даної проблеми необхідне для розуміння основних аспектів діяльності підприємства, що повязані з його адаптацією до ринкових умов
 • Тип: Реферат

  Управління змінними витратами

  Змінні, або експлуатаційні, виробничі витрати характеризуються безпосереднім їх зв'язком з обсягами виробництва Це такі виграти, як матеріальні, трудові, пов'язані з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів, інші прямі витрати
 • Тип: Реферат

  Управління кар’єрою

  Під діловою кар'єрою розуміють просування працівника сходинками службової ієрархії або послідовна зміна занять як у рамках окремої організації, так і протягом життя, а також сприйняття людиною цих етапів Таким чином, вона має як об'єктивну, так і суб'єктивну сторони З організаційної точки зору кар'єра розглядається як сукупність взаємопов'язаних рішень особи про вибір того чи іншого варіанта майбутньої діяльності, виходячи з можливостей, які перед нею відкриваються, подолання розбіжностей між реальним і бажаним її посадовим становищем
 • Тип: Реферат

  Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

  Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент АПрН України НИЖНИК Ніна Романівна, Інститут законодавства Верховної Ради України, завідувач відділу моніторингу ефективності законодавства
 • Тип: Курсовая работа

  Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

  Актуальність досліджень товарної політики в зовнішньоекономічній діяльності посередників полягає в тому, що в даний час лише деякі торговельні фірми відносяться до формування асортиментної, цінової і збутової політики так серйозно, як це написано в більшості видань Це дає їм певні переваги – знати ринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поведінку попиту, завойовувати покупців і ін Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства є серйозною перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм, у результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідн
 • Тип: Дипломная работа

  Управління конкурентоспроможністю підприємства при виході на зовнішній ринок

  З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці Підвищення жорсткості методів та форм проявлення конкуренції, прискорення темпів змін параметрів ринку викликали об’єктивну необхідність розроблення та втілення на українських підприємствах принципово нових підходів до управління конкурентоспроможністю продукції і формування стратегії підприємства
 • Тип: Реферат

  Управління контрактною діяльністю на підприємстві

  Радикальна перебудова системи управління економікою, яка переходить на шлях ринкових відносин - один з найважливіших напрямків програми реформ, які проводяться в нашій державі Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства, положення якого в ринковій економіці змінюється корінним чином
 • Тип: Дипломная работа

  Управління корпоративною власністю підприємства

  Актуальність теми В основі ринкового регулювання економіки в усіх промислово розвинених країнах лежить управління корпоративною власністю Саме право власності використовується для прямої і непрямої дії учасників ринкових відносин на економіку країни в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

  Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення логістичної системи розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в свою чергу призводить до збільшення прибутку Процес становлення України як демократичної держави з ринковою економікою, що прагне зайняти гідне місце у світовій економічній спільноті, актуалізує ряд проблем, пов'язаних із забезпеченням конкурентоспроможності вітчизняної економіки Серед них виділяється проблема ефективності функціонування логістичних систем різного рівня, які формуються на базі економічних сис
 • Тип: Реферат

  Управління людськими ресурсами

  В умовах ринку особливо важливо управління людськими ресурсами і їх активною діяльністю Сьогодні зростання інтелектуального капіталу організацій, підприємств і фірм розглядається як головний чинник ефективності, підвищення значення і ролі персоналу в досягненні корпоративної стратегічної мети, створенні нових організаційних структур і систем управління, формування інноваційної і технологічної культури До сучасного підприємця, керівника, менеджеру пред'являються нові вимоги: висока адаптація до зовнішніх і внутрішніх змін, стратегічне бачення проблем і мети, лідерство, творчість, новаторство,
 • Тип: Контрольная работа

  Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

  Протягом свого життя людина прагне досягнути своєї мети Стимулів, які при цьому управляють його вчинками дуже багато Вони з’являються в результаті взаємодії людини з природою та соціальним середовищем Людина живе у цьому середовищі і залежить від нього у своїй життєдіяльності Відносини, що виникають, спонукають її до діяльності При цьому виникають потреби (стани напруженості), що пов’язані з відчуттям дефіциту Психічна напруженість є «силою», що стимулює активність, яка направлена на пошук предмету потреби та на її задоволення Потреба, що знайшла свій предмет, перетворюється у мотив, безпосер
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 560