Работы в категории Менеджмент, страница 479, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

  Один з найважливіших напрямів програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, положення яких в ринковій економіці міняється корінним чином Стаючи об’єктом товарно-грошових відносин, що володіє економічною самостійністю й що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинне сформулювати у себе систему управління (менеджменту), яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку В порівнянні з тією сис
 • Тип: Дипломная работа

  Удосконалення організації системи добробуту і відбору кадрів на підприємстві

  Метою даної дипломної роботи є удосконалення добробуту, шляхом матеріальної мотивації персоналу Розробка системи пошуку, підбору та найму персоналу на підприємстві, охарактеризувати основні методи та етапи підбору кадрів, з'ясувати їх недоліки З огляду на результати досліджень впровадити загальні підходи до системи мотивації та до удосконалення технологій оцінки кадрів, обґрунтувати необхідність розробки та впровадження системи відбору кадрів
 • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)

  Гроші… Сьогодні мабуть нема такої теми, розмови яка б прямо чи частково не стосувалось цього слова Стан матеріального забезпечення головна проблема будь-якого підприємства, господарства, фірми, тощо Кожен голова господарства турбується не тільки над тим, як заробити, підвищити прибутки, але й над тим як можна зекономити – а значить заробити Таку ціль і я поставив для себе при виконанні даної роботи
 • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення системи контролю в органах державної служби

  Контроль – фундаментальний елемент процесу управління Ні планування, ні створення структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю Фактично всі вони є невід’ємними частинами загальної системи контролю, зокрема, в органах державної влади
 • Тип: Реферат

  Удосконалення складського господарства

  Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на будь-якому підприємстві є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових запасів напівфабрикатів власного виготовлення Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства
 • Тип: Дипломная работа

  Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

  Актуальність теми полягає в тому, що реформування економіки України визначило нові умови і принципи функціонування промислового виробництва Сьогодні результати діяльності суб'єктів промисловості залежать значною мірою від використання ефективних ринкових механізмів управління та розвитку підприємницької діяльності Проте тривала криза, низький рівень матеріально-технічної бази виробництва, не дають можливості повною мірою покращити макро і мікро показники нашої промисловості та підвищити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому так і зовнішньому ринках
 • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення управління персоналом організації

  Досвід розвитку малого і середнього бізнесу, як в Росії, так і за кордоном, показав, що ефективність системи людських взаємин в процесі праці є могутнім резервом підвищення продуктивності і збільшення загальної ефективності виробництва і збуту
 • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

  Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і прогресу суспільства Вони також виступають гарантом індивідуального розвитку, виховують інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- та макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватись з реформою освіти, професійною підготовкою для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей Формування ринкових відносин, становлення в Україні демократії зумовлюють зміну цільових настанов професійної освіти Першочерговості набуває задоволення різноманітних освітніх
 • Тип: Курсовая работа

  Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

  Готельне господарство є однією зі складових туристичної індустрії Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства
 • Тип: Дипломная работа

  Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

  Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм їх вартості Актуальність цієї проблематики обумовлена її новизною стосовно вітчизняних підприємств, так і їх аналогів із-за кордону, значенням для сталого підвищення ефективності їх господарювання; крім того, інвестиційні потреби виробників неможливо задовольнити без залучення значних зовнішніх ресурсів, що вимагає формування дієвого внутрішньо-господарського механізму підвищення вартості капіталовкладень
 • Тип: Лабораторная работа

  Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії

  До 1922 р, Ірландія входила до складу Великої Британії й дещо успадкувала від неї в регулюванні соціально-трудових відносин· Так, Британський акт 1905 р, про трудові спори діяв у країні до 1990 р· Проте на різних етапах історичного розвитку ірландці поступово відходили від британської системи соціально-трудових відносин, зближуючись з європейською, а з 80-х років і з американською системами · Нині створено власну, надумку фахівців, досконалу систему таких відносин
 • Тип: Реферат

  Українська модель менеджменту

  Глобалізація процесів світового розвитку в напрямі створення єдиного інформаційного простору з виходом на цивілізовані стандарти життя ставить перед людством дедалі нові проблеми Вирішувати їх слід з якихось одних, чітко визначених принципових позицій, не задовольняючись побудовою дещо розмитої демократії
 • Тип: Курсовая работа

  Укрепление социальной стабильности в коллективе предприятия легкой промышленности

  Понятие нормального и устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта в сегодняшних социально-экономических условиях выходит далеко за грань вопросов исключительно экономического или технологического характера – фондовооруженность, достаточность финансовых ресурсов, управление оборотными средствами, темпы производства и так далее Всё перечисленное, несомненно, является важнейшей частью любого предприятия и без этого невозможен его качественный рост, однако другая слагающая достижения поставленных целей и задач в компании – это наличие сплоченной и эффективной команды, то есть трудового п
 • Тип: Реферат

  Укрощенный хаос: истоки риск-менеджмента

  Современная концепция риска базируется на индо-арабской системе счисления, которая стала известна на Западе семь-восемь столетий назад Серьезное изучение проблем, связанных с риском, началось лишь во времена Ренессанса, когда люди подвергли сомнению застывшие верования
 • Тип: Реферат

  Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)

  Приоритетное право использования ликероводочной промышленности остается за государством Это обусловлено спецификой данной отрасли народного хозяйства В своей основе ликероводочная промышленность способна производить продукцию, приносящую в результате реализации достаточно высокую прибыль (сверхприбыль) т к даже при относительно низкой себестоимости ликероводочной продукции в результате продаж можно получить около 350-400 % чистой прибыли Усиливает данную особенность отрасли чрезмерный спрос на этот вид продукции Такие факторы, как географическое положение (в рамках Российской Федерации) и сезо
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... 560