Работы в категории Менеджмент, страница 462, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент



 • Тип: Дипломная работа

  Теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации труда завода "СИ и ТО" ("Серп и Молот")

  Функционирование производства всегда связано с людьми, которые работают на предприятии Правильные принципы организации производства играют, конечно же, важную роль, но производственных успех зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретическое обоснование инновационного менеджмента в социокультурной сфере

  В настоящее время всё более возрастает роль социокультурных учреждений со вступлением общества в постиндустриальную эпоху развития, когда самым ценным товаром станет информация И особенно большую роль здесь будут играть школы и учреждения культуры, где и закладываются навыки её получения и переработки В большей мере именно от этого зависит, раскроется ли человек в будущем, найдёт ли он своё место в жизни Президент РФ
 • Тип: Реферат

  Теоретическое обоснование инновационного развития общеобразовательных учреждений

  В настоящее время всё более возрастает роль образовательных учреждений со вступлением общества в постиндустриальную эпоху развития, когда самым ценным товаром станет информация И особенно большую роль здесь будут играть школы, где и закладываются навыки её получения и переработки В большей мере именно от школы зависит, раскроется ли человек в будущем, найдёт ли он своё место в жизни
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретичні аспекти операційного радіобізнесу

  Розвиток сучасного радіомовлення, у тому числі й українського, фокусується на двох напрямах: креативному та управлінському Творчість, про яку американець Джон Као висловився так: це не погода, на неї ми можемо впливати, виокремлює станцію на ринку, а отже, за допомогою програмних технологій впливає на досягнення мети Управлінська діяльність – це ідея самого мовлення, про яку Кьелл А Нордстрем та Йонас Риддерстралле у книзі "Бізнес у стилі фанк" говорили так: "Ідея для радіостанції – це те, за рахунок чого ми живемо Ми не можемо собі дозволити хоча б один день щось не вигадувати
 • Тип: Контрольная работа

  Теоретичні аспекти управління малим підприємством у галузі охорони здоров'я в сучасних умовах господарювання

  Малі підприємства є найбільш вигідною, гнучкою і динамічною формою реалізації підприємницької діяльності, дозволяє вільно реалізувати ділової, творчий потенціал, мати достатньо високі заробітки для гідного способу життя Створення мережі подібних підприємств є необхідною умовою формування економічного середовища, що сприяє виникненню конкуренції товаровиробників, розвитку ринкових відносин, протидії монополізму великих фірм у різних видах діяльності Малі підприємства здатні швидко реагувати на зміну попиту, перебудовувати номенклатуру і асортимент продукції, найбільш сприйнятливі до технічних
 • Тип: Реферат

  Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку

  На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіталу, конкурентоздатністю та інтенсифікацією діяльності фінансово-кредитних установ Під поняттям «інтенсифікація» розуміють економічне зростання, що передбачає використання передових науково-технологічних досягнень для підвищення продуктивності та результативності систем Як наслідок, інноваційна діяльність та інноваційний процес стають базисами усіх якісних, кількісних і структурних змін, а система
 • Тип: Реферат

  Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

  Поняттям «ризик» користуються багато конкретних суспільних і природних наук Кожна з них має свій предмет, свою спрямованість в дослідженні ризику та користується для цього власними методами Така ситуація дозволяє виділити дуже багато різних аспектів, в яких розглядається ризик
 • Тип: Курсовая работа

  Теории и задачи, которые разрабатывал Тейлор

  До XX века никто не задумывался над тем, чтобы организацией управлять системно Идея о том, что управление может внести существенный вклад в развитие и успех организации, впервые зародилась в США на рубеже XIX—XX веков Основателем науки управления считается американский инженер и исследователь Фредерик Уинслоу Тейлор
 • Тип: Реферат

  Теории лидерства

  Уже на первых этапах развития человечества выбирался такой порядок общественной жизни, где ведущую роль играли более опытные, умные, сильные люди Они получали признание, доверие, авторитет среди своих соплеменников, становились лидерами По мере развития социальной жизни усложнялась система лидерства От личностного лидерства общество переходило к более сложным формам
 • Тип: Курсовая работа

  Теории лидерства

  Первое определение понятия «лидерство» было введено еще итальянским писателем и политическим деятелем Николо Макиавелли В его трактовке политический лидер - это государь, сплачивающий и представляющий все общество и использующий любые средства для поддержания общественного порядка и сохранения своего господства
 • Тип: Реферат

  Теории лидерства. Роль лидера в управлении организацией

  Лидерство – важнейший компонент эффективного руководства Оно встречается везде, где есть устойчивое объединение людей Само слово «лидер» означает «вождь», «ведущий» Несмотря на кажущуюся простоту этого понятия, в современной науке, при наличии общности исходных позиций различных авторов, лидерство характеризуется неоднозначно
 • Тип: Реферат

  Теории мотивации

  В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой компании являются её сотрудники. Однако далеко не все руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом.
 • Тип: Реферат

  Теории мотивации

  Нередко встречаешься с расхожим представлением людей, что изучение теории менеджмента – пустая трата времени Однако далеко не все руководители понимают, как трудно управлять самым важным ресурсом - сотрудниками компании От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любой компании Задача менеджеров состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать возможности персонала Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками компании А это может произойти только в случае, если ра
 • Тип: Контрольная работа

  Теории мотивации

  Теории содержания мотивации анализируют факторы, оказывающие влияние на мотивацию В значительной мере фокус этих теорий сконцентрирован на анализе потребностей и их влиянии на мотивацию Эти теории описывают структуру потребностей, их содержание и то, как данные потребности связаны с мотивацией человека к деятельности В данных теориях делается попытка дать ответ на вопрос о том, что внутри человека побуждает его к деятельности
 • Тип: Реферат

  Теории мотивации к работе

  Руководитель, ориентированный на результат, действует не на основе своих предположений и слухов Он не считает себя прирожденным знатоком человеческих душ и снова и снова изучает факторы поведения людей, весьма многопланового и во многих случаях необъяснимого Руководитель, ориентированный на результат, сознательно основывает свою деятельность по управлению индивидами и группами на продуманном представлении о человеке, которое он стремится постоянно развивать Эффективный руководитель несет ответственность за хорошие результаты деятельности не только в настоящем, но и на будущее Это часть его упр
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 560