Работы в категории Менеджмент, страница 453, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Шпаргалка

  Суть и функции менеджмента

  В общем виде, функция – это совокупность действий, направленных на достижение частной цели и в то же время подчиненных общей цели управления В теории управления различают: общие (основные) и специальные (конкретные) функции управления Общие функции – это такие виды деят-ти, которые не связаны с особой спецификой объекта упр-ия и явл-ся общими для всех органов управле-ния К ним относят:Планирование – это вид управл-ой деят-ти, направленной на поста-новку цели развития объекта и разработку программы ее достижения Организация – фун-ия управления, задачей которой является обеспечение достижения ц
 • Тип: Курсовая работа

  Суть конфликтных ситуаций и их разрешение на примере ООО "ЭФЕС"

  Как и у многих понятий в менеджменте, у конфликта имеется множество определений и толкований Мы определяем конфликт как отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое Итак, конфликты – это не всегда обязательно что-то плохое Плохим и негативным может быть поведение в конфликтной ситуации
 • Тип: Реферат

  Суть, виды, функции и этапы переговоров

  Переговоры предназначены в основном, для того чтобы с помощью взаимного обмена мнениями (в форме различных предложений по решению поставленной на обсуждение проблемы) “выторговывать” отвечающее интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые бы устроили всех участников переговоров
 • Тип: Реферат

  Сучасні концепції інноваційного розвитку

  Незважаючи на те що автори теорій технократичного суспільства вказували на необхідність регулювання науково-технічного прогресу і навіть стримування наукових досліджень у деяких напрямах (наприклад, генної інженерії), вони надавали перевагу прямому втручанню держави у ці процеси Однак воно має бути не директивним, як у плановій економіці, а непрямим, тобто повинно спиратися на ринкові механізми Усвідомленню цього сприяли новітні концепції економічного розвитку: теорія інтелектуальної технології Ф Хайєка і теорія інноваційної економіки і підприємницького суспільства П Друкера
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні методи управління проектами

  Актуальність роботи полягає в тому, що управління проектами — одне із самих древніх і шановних досягнень людства Ми благоговіємо перед досягненнями творців пірамід, архітекторів древніх міст, будівельників великих соборів і мечетей і ремісників, що прикрасили їх; перед тим, які сила і праця вкладені в створення Великої Китайської стіни й інших чудес світла
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні моделі мотивації в управлінні

  Тема курсової роботи “Сучасні моделі мотивації в управлінні” дуже актуальна, бо кінець XX століття характеризується швидким розвитком економіки: збільшенням кількості підприємств, розширенням старих підприємств, у зв’язку з цим загострення конкуренції Виявилась необхідність персоналу, який спеціалізується на управлінні людьми в організації, контролює і мотивує їх діяльність, а також створює плани, тобто, всі ці умови призвели до активного розвитку науки про управління та появи на організаціях менеджерів
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні організаційні форми реалізації інновацій

  Інноваційний процес охоплює багатьох учасників і має свою інфраструктуру Його здійснюють на державному і міждержавному рівнях, у регіональних і галузевих сферах, місцевих (муніципальних) формуваннях Всі учасники мають свої цілі і формують організаційні структури для їх досягнення Інноваційна активність великих і дрібних організацій різниться, що зумовлено різною стратегією їх діяльності Звідси й множинність організаційних форм інноваційної діяльності: від бізнес-інкубаторів, які допомагають реалізувати підприємницькі проекти на початковій стадії існування фірми, до стратегічних альянсів, покл
 • Тип: Реферат

  Сучасні теорії і методи мотивації

  У останні десятиліття сталися крупні зміни в управлінні бізнесом Зокрема, на перше місце по впливу на довгостроковий успіх організації виходить так званий "людський чинник" Добре виучений, правильно організований персонал визначає долю будь-якої організації Сьогодні неможливо ефективно управляти організацією, не добившись залученості всього персоналу, яка, у свою чергу недосяжна без мотивації Це усвідомлено і в США, і в Європі, і в Японії Успіх підприємства безпосередньо залежить від якості роботи кожного окремого співробітника І цілком природно, що розумні керівники зацікавлені в с
 • Тип: Реферат

  Сучасні технології менеджменту

  У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасна політика управління персоналом в закладах охорони здоров'я України

  Профорієнтація й адаптація - уведення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку
 • Тип: Реферат

  Сучасне розуміння держави як соціального партнера

  В XXI ст саме права і свободи людини, в тому числі її економічні права і свободи, посядуть пріоритетне місце в системі ціннісних орієнтацій громадянського суспільства Це обумовлено пріоритетністю завдань формування людського капіталу, який стає визначальним чинником розвитку й найціннішим економічним ресурсом постіндустріального суспільства Умови його формування, нагромадження й ефективного використання прямо залежать як від економічного, так і не меншою мірою — від соціального добробуту суспільства, тому соціальне партнерство в найширшому розумінні узгодженої взаємодії соціальних інституцій
 • Тип: Реферат

  Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

  У сучасних умовах глобалізації економічного життя розвинуті країни, де наука виконує роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень Міжнародний технологічний та науковий обмін, трансфер інтелектуального потенціалу — одна з ознак нашого часу
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность антикризисного управления, его стадии и эффективность в Ханты-Мансийском автономном округе

  Термин “антикризисное управление", как отмечается в работах некоторых отечественных специалистов по теории менеджмента, в российских условиях еще не устоялся Причиной терминологических разночтений является отсутствие прочных научных традиций и практического опыта в антикризисном менеджменте Необходимость антикризисного управления определяется целями развития социально-экономических систем и существованием опасности возникновения кризиса Однако неоднозначность и многообразие содержания кризиса дают в науке разные основания для классификации экономических кризисов и циклов
 • Тип: Реферат

  Сущность бюджета закупок

  Бюджет закупок производственной компаний, зависит от планового объема производства Исходя из планового объема, производством планируется закупка необходимого количества материалов по определенной себестоимости Бюджет закупок - это план закупок продукции из ассортиментного ряда в разрезе видов продукции или по основным поставщикам Показывает сколько и какой продукции должно быть приобретено предприятием у внешних (импорт) и внутренних поставщиков Бюджет закупок составляется отделом закупок исходя из бюджета продаж, так как объём закупок напрямую зависит от объёма продаж Объём закупок сырья и м
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность деловодства. Проведение деловых переговоров

  Любой государственный орган, предприятие, учреждение, организация, их должностные лица, а также объединения граждан в процессе своей деятельности в той или иной степени связаны с документами, их изданием, хранением, движением, т е с деловодством В документах отражается многообразная деятельность государственных органов, в том числе и в плане их взаимоотношений с гражданами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... 560