Работы в категории Менеджмент, страница 452, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Сутність ефективності в менеджменті

  Будь-яка праця має знаходитися під контролем І керувати має людина, яка володіє основами менеджменту Для більшої результативності праці управління нею має біти ефективним, тобто має досягатись економічний або соціальний ефект На сьогодні проблема ефективності управлінської праці є не досить вивченою, тому необхідно доводити до відома менеджерів і керівників, про методи обчислення ефективності та про шляхи підвищення результативності управління
 • Тип: Реферат

  Сутність кадрового потенціала

  В умовах фінансової кризи, колі ціна на кредитні та фінансові ресурси підіймається за високо, а ринок цінних паперів фактично не працює тоді всі підприємства, в тому числі акціонерні товариства відкритого типу повинні проблеми підвищення ефективності виробництва вирішувати через більш ефективне використання внутрішніх резервів, таких як удосконалення організації праці, більш ефективне використання обладнання, удосконалення управління Серед внутрішніх факторів найвагомішу роль відіграють кадри Відомо, що без особистого фактора взагалі неможливо виробництво, існування підприємств Відомо, що осо
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність концепції прийняття рішень і вирішення проблем та використання її положень в управлінській теорії та практиці

  У літературі менеджмент визначається як управління виробництвом, система методів, принципів, засобів і форм управління, розроблених і вживаних в розвинених країнах для підвищення ефективності виробництва або іншої суспільної діяльності Поняття “менеджмент” і “керівництво” здаються ідентичними, але через історичні, політичні і ряд інших причин їх суть далеко неоднакова
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність корпоративної культури

  «Уявімо, що до нас звернулися з проханням дати одну пораду з питань управління на всі випадки життя, одну істину, яку нам вдалося сформулювати, вивчаючи зразкові компанії Великою спокусою для нас було б відповісти: «Визначте вашу систему цінностей» Керівник не тільки вивчає раціональні аспекти організації, такі як структура і технологія, але він також творець символів, ідеологій, мови, вірувань, ритуалів і міфів »
 • Тип: Реферат

  Сутність лідерства та управління

  Насьогодні існує багато різних компаній, організацій та установ, які функціонують в різних сферах економіки, але чи всі вони є процвітаючими, прибутковими та мають сталий дохід Одностайно відповідь: ні Одні організації досягають успіху і інтегрують, виходячи на світовий ринок, чи розширюють сферу діяльності тим самим збільшуючи свій капітал, але ж є компанії та організації в занепаді чи ще гірше: на грані банкрутства На мою думку головна причина криється в ефективному та динамичному керівництві, в талановитих та вмілих робітниках та правильно обраному стилю керівництва
 • Тип: Реферат

  Сутність лізингу персоналу

  Потреба організацій у тимчасових працівниках виникає регулярно Виникнення цієї потреби може бути пов’язане з тривалою хворобою працівника, сезоном відпусток, проведенням маркетингових досліджень та ін Зазвичай українські компанії намагаються вирішити ці проблеми за рахунок власних ресурсів, розподіливши існуючі та нові обов’язки серед наявних працівників Але це неминуче веде до зниження продуктивності діяльності всієї організації, тому що людина не може протягом тривалого строку на належному рівні виконувати додаткові обов’язки, при цьому зберігши продуктивність виконання своїх стандартних обо
 • Тип: Реферат

  Сутність організаційних змін

  Сьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі Задля того щоб не тільки не відставати від своїх конкурентів але й випереджати їх компанії необхідні зміни Сьогодні організаційні зміни чи не найважливіша складова управління організацією
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність планування і етапи планування

  Поява значної кількості незалежних країн після розпаду Радянського Союзу та їх перехід від командно-директивної економіки до ринкових відносин вплинули на проблему зміни характеру державного управління їхніми національними економіками Виникла об`єктивна необхідність поєднання державного впливу на макроекономічні процеси з одночасним наданням самостійності в прийнятті господарських рішень виробникам товарів і послуг Це потребує як від підприємницьких структур, так і від органів державного управління досконалого володіння такою складною галуззю науки та практики, як прогнозування та прасування
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

  Планування, як уже зазначалося, притаманне загалом усім сферам життя суспільства Однак особливо актуальним воно є для складних ієрархічно структурованих систем, що забезпечують різноманітну економічну діяльність Сучасне підприємство уявляється нині як надскладна відкрита соціально-технічна система, пов’язана специфічними відносинами з навколишнім середовищем Об’єктом планування є його діяльність, здійснення різновидів якої потребує цільової орієнтації, визначеної в часі та засобах досягнення цілей Цілі функціонування підприємства — це чітко й однозначно сформульовані наміри, подані у вигляді
 • Тип: Реферат

  Сутність соціального партнерства, його принципи, форми і моделі

  Соціальне партнерство – це стратегія і практика цивільного мирного, неконфронтаційного співіснування; спосіб врегулювання соціальних відносин між виразниками інтересів різних соціальних груп і державою, в основі якого лежить соціальний діалог Воно виступає цивілізованим методом вирішення соціальних конфліктів на різних рівнях – від національного масштабу до конкретного підприємства
 • Тип: Реферат

  Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

  Процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування й контролю в єдину систему одержання, обробки й узагальнення інформації й прийняття на її основі управлінських рішень відбувається досить швидко Система, що управляє підприємством, має бути зорієнтованою на досягнення не лише оперативних (поточних) цілей у вигляді одержання прибутку того або іншого розміру, але й на стратегічні цілі: виживання підприємства, його екологічний нейтралітет, збереження робочих місць, тобто на соціальні фактори, систему, у якій переважним стає не вузьке, конкретне ортодоксальне мислення к
 • Тип: Реферат

  Сутність та зміст контролю

  Термін "контроль" має французьке походження: соntrоlе — перевірка або спостереження з метою перевірки Французьке соntrоlе утворилось від латинського соntrа — протидія і rоlе — ступінь впливу, значення, участь у чомусь У такому розумінні термін "контроль" означає перевірку або спостереження з метою протидії чомусь небажаному в організації
 • Тип: Реферат

  Сутність та зміст сучасного менеджменту

  У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
 • Тип: Реферат

  Сутність, види та канали комунікацій

  Проблема ефективних комунікацій – одна з ключових у діяльності керівників, оскільки за їх допомогою здійснюється обмін повідомленнями, що виражені різними символами та мають певне смислове навантаження
 • Тип: Контрольная работа

  Суть і призначення ліквідаційної процедури

  Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... 560