Работы в категории Менеджмент, страница 434, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Доклад

  Стимулы успеха: как заключить выгодную сделку, используя психологические приемы

  Зная причины, побуждающие людей неосознанно совершать покупки, и используя эту информацию честно и конструктивно, можно стимулировать больший уровень продаж - часто гораздо больший, чем вы себе представляете
 • Тип: Реферат

  Столпы управленческого величия

  Теории менеджмента и модные тенденции приходят и уходят Большинство из них содержат в себе нечто полезное, однако навыки и задачи, которые мы рассмотрим в этом материале, были, остаются и всегда будут необходимы для управления деятельностью других
 • Тип: Курсовая работа

  Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

  Україна знаходиться на шляху інтеграції у світовий економічний простір Ряд провідних економістів визнають, що не розв’язавши завдань оптимізації усієї системи міжнародної економічної діяльності держави, не можна сподіватись на успішне реформування економіки в цілому, оскільки така діяльність є значним компонентом господарювання та його потужним каталізатором
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

  Економічна криза народного господарства України зумовлюється багатьма факторами, серед яких важливе місце займає недосконалість системи управління Турбулентний характер негативних змін в економіці (інфляція, ріст цін на сировину та матеріали, високі процентні ставки за кредит, зниження купівельної спроможності населення і ін ) і висока складність вирішуваних нині завдань посилюють ролб наукового управління у стабілізації соціально-економічних процесів і забезпеченні високоі ефективності усіх видів підприємницької діяльності
 • Тип: Реферат

  Стратегічна самоорганізація

  Вирішення завдань стратегічного управління може бути здійснене на основі принципів самоорганізації, під якими автор розуміє властивість системи набувати просторову, функціональну, логічну або іншу структуру без специфічної дії ззовні При цьому велику роль має формування і розвиток горизонтальних зв'язків (зв'язків між елементами одного рівня, заснованих на спільності інтересів)
 • Тип: Реферат

  Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

  До появи і розвитку кібернетики, обчислювальної техніки й інформатики поняття «інформація» трактували як відомості, які передаються усним, письмовим чи іншим способом, у тому числі за допомогою технічних засобів Тепер, зберігаючи первинний зміст, інформацію трактують як загальнонаукове поняття (спільне для всіх наук), яке охоплює обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом (наприклад, ЕОМ), автоматом і автоматом, передавання ознак від клітини до клітини, від організму до організму
 • Тип: Реферат

  Стратегічне планування

  Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хотять рухатися Недивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми
 • Тип: Контрольная работа

  Стратегічне планування і управління на підприємстві

  Мета дисципліни «Стратегічне управління» - сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні основи стратегічного планування та про його місце в системі управління підприємством; познайомити з діючою методикою розробки стратегії підприємства і напрямками її удосконалення; навчити самостійно виконувати необхідні роботи на всіх етапах розробки та реалізації стратегії підприємства
 • Тип: Реферат

  Стратегічне планування інноваційної діяльності

  Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій – суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності
 • Тип: Реферат

  Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

  В ході дослідження діяльності та стратегічного планування приватної комерційної фірми “Квіт” було виявлено, що для успішної діяльності фірми в умовах ринкових відносин, постає питання у якісному та ефективному плануванні діяльності Фірма розробляє стратегію своєї поведінки на ринку, вивчає конкурентів, виявляє свій потенціал, визначає вплив внутрішнього та зовнішнього середовища
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегічне управління підприємством

  Актуальність теми Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегічне управління підприємством на основі цеху товарів широкого споживання ВАТ "Запоріжсталь"

  Мета дипломної роботи – проаналізувати господарську діяльність підприємства та розробити пропозиції по підвищенню ефективності діяльності цеху виготовленню товарів широкого споживання мийниць ВАТ "Запоріжсталь"
 • Тип: Реферат

  Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

  У 60-х р р ХХ ст відбувається дослідний та експериментальний бум у сферах управління промислово розвинених країн Загальні тенденції робіт даної сфери та їх основні риси згодом були визначені як “цільовий підхід”
 • Тип: Контрольная работа

  Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

  Основною метою вивчення дисципліни "Стратегія підприємства" є опанування сучасними методиками розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства Розв’язування задач при цьому відіграє важливу роль, оскільки вимагає певних теоретичних знань і вміння їх використовувати у стратегічному аналізі та плануванні діяльності підприємства у конкретних ситуаціях
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ "Інтерпайп НТЗ"

  Стратегічний менеджмент виник у відповідь на зростання складних, динамічних, невизначених процесів змін зовнішнього середовища бізнесу і охоплює всі аспекти діяльності підприємств, фірм, компаній у ньому
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... 560