Работы в категории Менеджмент, страница 397, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Система управління інноваційними процесами

  Стабільний розвиток підприємства у ринковому середовищі можливий лише за умов постійного вдосконалення його діяльності, підтримання здобутих і формування нових конкурентних переваг Визначення сфер і напрямів інноваційної діяльності, обґрунтування і вибір інноваційних проектів, їх упровадження здійснюються однією з складових менеджменту — системою управління інноваційними процесами
 • Тип: Контрольная работа

  Система управління персоналом

  В першому питанні розглянуто сутність оцінки персоналу, перелічено її цілі та завдання, названо основні функції оцінки персоналу Друге питання розкриває сутність системи управління персоналом, зосереджуючи увагу на її складових елементах (підсистемах) Третє питання визначає фактори, під впливом яких формується потреба організації в персоналі та коротко аналізує основні методи планування потреб персоналу Четверте питання являє собою практичну частину цієї контрольної роботи В ньому на прикладі річної діяльності підприємства проведено аналіз персоналу за кількісним та якісним складом, рівень ви
 • Тип: Курсовая работа

  Система управління персоналом на підприємстві

  Управління соціотехноекономічною системою «виробничо-господарська організація» передбачає цілеспрямований вплив керуючої системи на виробничо-господарську діяльність керованої для забезпечення їхнього взаємного оптимального поточного функціонування та перспективного розвитку Він здійснюється завдяки розробленню планової програми діяльності організації, оформленої відповідним управлінським рішенням або їх комплексом Потреби в управлінських рішеннях виникають також унаслідок динамічності виробничо-господарських, економічних і соціальних процесів, під час яких відбувається відхилення фактичних па
 • Тип: Курсовая работа

  Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

  Останнім часом спостерігається зростання інтересу в області якості (продукції, товарів, послуг) Заснований він на декількох причинах: постійне зростання вимог до якості продуктів і послуг з боку клієнтів, жорстка конкуренція на ринку, вимоги підвищення прибутковості, зростання комплексності товарів і послуг В даному випадку відбувається це як на виробництві, так і в області сервісу (надання різних видів послуг)
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления деятельностью предприятия

  Менеджмент как современная система управления фирмой, предприятием, действующим в условиях рыночной экономики, предполагает создание условий, необходимых для их эффективного функционирования и развития производственной деятельности Речь идет о такой системе управления (принципах, методах, организованной структуре), которая порождена объективной необходимостью и закономерностями рыночных отношений хозяйствования, связанными с ориентацией фирмы на спрос и потребности рынка, на запросы индивидуальных результатах широким использованием новейших научно-технических достижений, регулированием межфир
 • Тип: Отчет по практике

  Система управления деятельностью предприятия на ООО "Вектор"

  В современных условиях любая организация существует и функционирует во взаимосвязи с множеством факторов Эти факторы по-разному воздействуют на организацию и оказывают очень существенное влияние на возможности организации, ее перспективы и стратегию
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления и эффективности развития предприятия

  В настоящее время большинство предприятий Республики Беларусь испытывает острый недостаток оборотных средств, имеет большую изношенность основных фондов и не имеет источников, средств для технического перевооружения производства и обновления технологий
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления как объект исследования

  В условиях динамичности современного производства и общественного устройства управление должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования путей и возможностей этого развития, без выбора альтернативных направлений Исследование управления осуществляется в каждодневной деятельности менеджеров и персонала и в работе специализированных аналитических групп, лабораторий, отделов Необходимость в исследованиях систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится сталкиваться многим организациям От правильного
 • Тип: Контрольная работа

  Система управления качеством

  Проблема качества актуальна абсолютно для всех товаров и услуг Особенно остро это проявляется при переходе к рыночной экономике К работе в условиях жесткой конкуренции российским предпринимателям нужно быть готовыми уже сегодня Предприятия любой формы собственности, не уделяющие внимания вопросам качества, будут просто разорены, им не помогут никакие протекционистские меры государства
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления качеством организации по производству пружин рессорного подвешивания

  Под «качеством», применительно к выпуску продукции, подразумевают систему мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня качества продукции, посредством эффективной организации всех процессов, задействованных в ходе производства, сбыта и дальнейшего обслуживания выпускаемой продукции
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления качеством продукции

  Качество продукции представляет собой материальную основу удовлетворения как личных, так и общественных потребностей людей, и этим определяется его уникальная социально-экономическая значимость В силу этого, проблема качества продукции имеет ключевое значение в экономике и организации производства продукции Следовательно, управление качеством продукции есть важная задача как производителя, так и потребителя III
 • Тип: Дипломная работа

  Система управления качеством продукции

  При развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня качества продукции и услуг должно являться стратегическим направлением деятельности любой хозяйственной единицы В то же время ключевым понятием, относящимся к объекту рынка (продукция, услуга), является его конкурентоспособность
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления качеством продукции

  Стремление управлять качеством первоначально возникло в результате потребности общества в высококлассном товаре и передовых технологиях, а затем появилась необходимость создания достойного качества жизни
 • Тип: Курсовая работа

  Система управления качеством продукции на ОАО "Монди СЛПК"

  Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед российскими предприятиями, является их успешная адаптация к условиям рыночной экономики Решение этой проблемы – необходимое условие для их выживания и дальнейшего развития
 • Тип: Отчет по практике

  Система управления коллективом в ООО "Ранн Билдинг"

  Для любого по размерам предприятия трудовые ресурсы - это важнейший ресурс среди других (материальных, финансовых) Этот ресурс необходимо эффективно использовать, что является сложной задачей, ибо человек - наиболее нестабильный объект Невозможно с полной уверенностью предсказать, как отреагирует работник на те, либо иные решения, принимаемые руководством Особо нестабильным его поведение становится во время нахождения предприятия в кризисной ситуации В данной ситуации поведение трудового коллектива напрямую зависит от поведения управленческого персонала
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 560