Работы в категории Менеджмент, страница 380, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Розробка системи менеджменту в організації "Авторемонтне мале приватне підприємство Автошлях"

  Головною метою курсового проекту є розвиток системи менеджмену Тут знайдуть відображення основні відображення функції менеджменту : (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання), методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами та лідерство в організації тощо Визначено місію, завдання і стратегію підприємства Також запропоновано етапи вироблення та реалізації управлінських рішень
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка системи менеджменту в організації ЗАТ М’ясокомбінат "Смак"

  У сучасних умовах здійснюється перехід до ринкових форм господарювання, формується відповідна інфраструктура економіки з новими формами відносин між підприємствами і державою, зміцнюються зв’язки між виробничою і соціальною сферами суспільства, до управління залучаються фахівці нової формації і змінюється сама концепція управління підприємствами
 • Тип: Реферат

  Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

  діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан малого підприємства ( далі МП ) З допомогою планування створюється орієнтер майбутнього Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений вид управлінської ї діяльності МП
 • Тип: Реферат

  Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

  В даній роботі основним напрямком курсового проектування є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в організаціях конкретних видів діяльності, розмірів, форми В процесі виконання роботи були розглянуті: загальні характеристики організації, планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання, використання методів менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень, комунікації, управління групами працівників, розроблені пропозиції з удосконалення керівництва та дана оцінка ефективності системи менеджменту
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка системи стратегічного управління на державному підприємстві (на прикладі КП "Здолбунівкомуненергія")

  Значну роль серед галузей невиробничої сфери України відіграє житлово-комунальне господарство, що забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами і суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі Сучасний стан житлово-комунального господарства можна характеризувати як кризовий Галузь має дуже високий рівень зносу інженерних систем і мереж, що призводить до численних аварій, які створюють екологічно небезпечні ситуації в регіонах і викликають соціальне напруження серед населення; погіршується технічний стан рухомого складу підприємс
 • Тип: Реферат

  Розробка системи управління якістю виробництва напівфабрикатів в ресторані загального типу І класу

  Вкрай необхідне для національної економіки збільшення обсягів впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах ресторанного господарства, як і гармонізація метрологічної інфраструктури України та системи акредитації у відповідності до міжнародного досвіду, може бути досягнуто лише за наявності висококваліфікованих спеціалістів, проведення ґрунтовних наукових досліджень, розробки сучасної навчально-методичної бази, доступної для широкого кола фахівців
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка системи управління якістю виробництва світлотехнічної продукції

  Вкрай необхідне для національної економіки збільшення обсягів впровадження сучасних систем управління якістю на промислових підприємствах, як і гармонізація метрологічної інфраструктури України та системи акредитації у відповідності до міжнародного досвіду, може бути досягнуто лише за наявності висококваліфікованих спеціалістів, проведення ґрунтовних наукових досліджень, розробки сучасної навчально-методичної бази, доступної для широкого кола фахівців
 • Тип: Реферат

  Розробка системи управління якістю додаткових послуг в ресторані

  Питанням якості і задоволенням вимог замовника у всьому світі приділяється дедалі більша увага Міжнародний стандарт ІСО 9004–2–91 «Адміністративне управління якістю і елементи системи якості Частина 2 Керівні вказівки по послугах» є відповіддю на це явище і покликаний спонукати організації і компанії більш ефективно здійснювати керівництво аспектами якості в їх діяльності з надання послуг Стандарт будується на принципах управління якістю, викладених у міжнародних стандартах ISO серії 9000–9004 У ньому визнається, що будь-яка невдача в області якості може нести за собою наслідки, які можуть нес
 • Тип: Реферат

  Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

  Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному Визначений авторитет в галузі конкуренції М Портер, висновки якого обгрунтовуються на результатах багатьох досліджувань досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих монополій в борьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка цілей, стратегій та формування стратегічного набору загальноосвітнього навчального закладу нового типу

  Люди вже тривалий час вивчають і аналізують стратегію як явище та інструмент розв’язання їхніх проблем, тому що вони хочуть знати, що їм робити завтра, післязавтра, в довгостроковій перспективі, як, хоча б частково, керувати процесами, що відбуваються навколо Щоб розв’язати цю проблему, теорія й практика менеджменту створили стратегічне управління (теорія — концепцію стратегічного управління, практика — різні варіанти побудови системи стратегічного управління)
 • Тип: Реферат

  Ролевые конфликты

  Общественная жизнь не может существовать без столкновенья идей, жизненных позиций, целей, как отдельных людей, так и маленьких и больших коллективов Постоянно возникают расхождения мыслей и разного рода разногласия, которые нередко перерастают в конфликты
 • Тип: Контрольная работа

  Роль і місце менеджера в організації

  Менеджер є центральною фігурою в системі управління організацією, її структурним підрозділом Він виконує різноманітні функції і ролі Від усвідомлення їх особливостей менеджером, обґрунтованого вибору стилю взаємовідносин із підлеглими залежить ефективна, злагоджена діяльність усього колективу
 • Тип: Реферат

  Роль інформації в менеджменті

  Інформація — це влада, і деякі менеджери намагаються притримувати її для зміцнення своїх позицій і статусу Внаслідок цього може виникнути тертя між керівництвом і працівниками, оскільки перші починають спекулювати на питаннях, які тримають у таємниці від останніх Але небезпечна не лише нестача інформації, а й її надмір, що дезорієнтує людей
 • Тип: Реферат

  Роль інформаційних ресурсів і комп’ютерних програм у бізнес-моделюванні

  В сучасних умовах насичення ринку і жорсткості конкуренції особливу актуальність набуває проблема вибору підходу до побудови бізнес-моделі компанії Ключовим моментом при формуванні бізнес-моделі є виявлення джерел стійкої конкурентної переваги, що дозволять створити максимальну споживчу цінність продукції (послуг)
 • Тип: Курсовая работа

  Роль інформаційного забезпечення системи управління організацією

  Завдання: визначити поняття «управління організацією», «системи комунікації», визначити типологію систем комунікації; дослідити структуру інформації, яка надходить до організації, показати механізм управління інформацією на прикладі відділу споживчого кредитуванні АКБ «Правекс-Банк», дати аналіз управлінської системи АКБ «Правекс-Банк»; дослідити вплив інформаційного поля суспільства на функціонування відділу споживчого кредитування; надати рекомендації, щодо вдосконалення роботи відділу споживчого кредитування
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 560