Работы в категории Менеджмент, страница 338, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Проектування операційної системи

  Метою проектування будь-якої операційної системи є максимізація ефективності, тобто одержання максимального ефекту від використання на одиницю використаних ресурсів Під ефектом для операційної системи розуміється ступінь досягнення поставлених перед системою цілей, у якості яких може виступити ряд необхідних властивостей [2, c 25]
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

  В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльності, виникають нові цілі та завдання, які раніше взагалі на цьому рівні не вирішувались і не ставилися Практика свідчить, що навіть у сучасних, досить складних та несприятливих економічних умовах (високі податки, неплатоспроможність, безперервна боротьба за контроль над власністю тощо) можна працювати прибутково Аналіз роботи успішних підприємств, що діють в реальному секторі економіки, однозначно вказує на о
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

  Підготовка сучасного інженера-механіка включає освоєння широкого кола питань, пов’язаних з технологією технічного обслуговування і ремонтом машин, тому логічним завершенням теоретичного курсу дисципліни «Інженерний менеджмент технічного сервісу» є виконання майбутнім фахівцем курсового проекту, коли безпосередньо при проектуванні раціональної організаційної структури та структури управління ремонтного підприємства набувається досвід організації інженерно – технічної служби і практичні навички в питаннях підвищення надійності і якості ремонту с г техніки
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування системи менеджменту на підприємстві

  Однією з найголовніших складових успіху діяльності будь-якої організації є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування трудових процесів та організація робочих місць

  Актуальність теми В умовах переходу економіки України до ринкових відносин і структурної перебудови народного господарства найбільш гострими є проблеми управління працею Ринковий підхід до управління працею характеризується визнанням робочої сили як товару, що має вартість і ціну, може виступати суб'єктом на біржі праці
 • Тип: Реферат

  Проекция принципов менеджмента Деминга на российскую практику

  Основные постулаты современного менеджмента были сформулированы исходя из потребностей США В них уделялось мало внимания основам управления, которые так нужны сегодня в России и весьма интересны с точки зрения анализа проблем российского менеджмента
 • Тип: Учебное пособие

  Произведение группировки промышленных предприятий по стоимости реализованной продукции

  Контрольная работа выполняется вручную в тетради, страницы которой имеют поля для замечаний преподавателя Работу подписывают и ставят дату выполнения Титульный лист работы должен содержать следующие сведения:
 • Тип: Курсовая работа

  Производительность и эффективность труда

  Эффективность труда будет тем выше, чем выше производительность труда и чем меньше трудозатраты при том же объеме работы Для предпринимателя важно не только то, каким был объем работы, выполненный работником в единицу времени, но и то, какими трудозатратами это было достигнуто Трудовые затраты измеряются численностью работников и заработной платой И то и другое условно можно измерить временем работы Поэтому при изучении эффективности труда рассматриваются трудозатраты в единицу времени с учетом его структуры
 • Тип: Курсовая работа

  Производительность труда

  Уровень развития производительных сил проявляется в производительности труда Повышение производительности труда - объективный экономический закон развития человеческого общества В процессе труда живой труд использует результаты прошлого, овеществленного труда (предметы и средства труда) для производства новых продуктов Рост производительных сил означает экономию не только живого, но и овеществленного труда
 • Тип: Реферат

  Производительность труда

  Персонал предприятия должен не только обладать различными спо­собностями, но и использовать их в процессе труда, при этом возникает необходимость измерения результативности деятельности персонала Ре­шить ее можно, измерив производительность труда
 • Тип: Статья

  Производственная диета

  Над десятилетиями казавшейся незыблемой американской автомобильной «большой тройкой» — General Motors, Ford и DaimlerChrysler — нависла опасность В августе 2003 г впервые в истории японская Toyota продала в Америке больше автомобилей, чем американский Chrysler, а в третьем квартале 2003 г по количеству проданных автомобилей обогнала и Ford Ей пришлось проделать большой путь, кропотливо наращивая производительность, и сегодня лидерство Toyota более чем устойчиво Оно основано на уникальной по эффективности производственной системе, принципы которой оказали огромное влияние на производственную ф
 • Тип: Отчет по практике

  Производственная и организационная структура ОАО "Электроприбор"

  Открытое акционерное общество «Электроприбор», чья материальная база была использована в качестве объекта практики, занимает одну из ведущих позиций на российском рынке средств для автоматизации технологических процессов Основной деятельностью предприятия является производство микропроцессорных контроллеров, и щитовых электроизмерительных приборов Кроме продукции промышленного назначения ОАО так же выпускает и бытовую продукцию предназначенную для массового потребления: весоизмерительную технику, электрошашлычницы, пластмассовую посуду и т д
 • Тип: Реферат

  Производственная мощность. Расчеты производственных мощностей. Значения резервных мощностей

  Производственная мощность – это показатель, отражающий максимальную способность предприятия (подразделения, объединения или отрасли) по осуществлению выпуска товарной продукции в натуральных ил стоимостных единицах измерения, отнесенных к определенному периоду времени (смена, сутки, месяц, квартал, год)
 • Тип: Контрольная работа

  Производственная организация как социальная система и объект социального управления

  Наиболее крупным элементом государственного хозяйства является производственный потенциал, выступающий в виде предприятий Содержательная сторона деятельности таких организаций крайне многообразна и оказывает существенное влияние на различные стороны жизни общества Являясь частью этого общества, производственные организации и их члены сами подвержены процессам общественных изменений
 • Тип: Реферат

  Производственная организация, предприятие, фирма – ключевой компонент хозяйственного потенциала страны

  Наиболее крупным элементом государственного хозяйства с экономической, технической и социальной точек зрения является производственный потенциал, выступающий в виде предприятий, фирм и т д Содержательная сторона деятельности таких организаций крайне многообразна и оказывает существенное влияние на различные стороны жизни общества Являясь частью этого общества, производственные организации и их члены сами подвержены процессам общественных изменений Поэтому производственные организации и их влияние на общество можно рассматривать во многих аспектах В рамках нашего курса выделим важнейшие из них
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 560