Работы в категории Менеджмент, страница 310, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента

  Менеджмент – это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в ходе любой хозяйственной деятельности фирмы, действующей в рыночных условиях, определенных намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента (№2 8-9)
 • Тип: Реферат

  Понятие, цели и задачи инновационного менеджмента. Этапы развития науки

  Условия современного мирового рынка требуют от фирм непрерывного осуществления инноваций для получения конкурентных преимуществ и, следовательно, эффективного функционирования Современный мировой менеджмент по своей сути инновационен: предприятие либо постоянно осуществляет различного рода нововведения, либо теряет конкурентоспособность и быстро уходит с рынка
 • Тип: Контрольная работа

  Понятия организации: концепция жизненного цикла

  5 Попытайтесь сформулировать программу Вашего профессионального развития по следующим критериям: сильные стороны, возможности улучшения, дальнейшее развитие существующих сильных сторон (конкретные мероприятия) Каковы Ваши профессиональные цели? В каких областях необходимо в будущем получать знания
 • Тип: Курсовая работа

  Понятия: документ, управленческий документ

  В настоящее время объемы информации удваиваются каждые три года Общество переживает информационный бум Любая организация, так же как и каждый человек в отдельности, может существовать, только обмениваясь информацией В нынешних экономических условиях, когда очень быстро меняются и ситуа­ция, и законодательство, предприятия могут выжить только в том случае, если они вовремя узнают, что, где, когда и почем Други­ми словами, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией
 • Тип: Учебное пособие

  Поняття і сутність менеджменту

  У процесі самостійного вивчення теми “Поняття і сутність менеджменту” необхідно зосередити зусилля на засвоєнні комплексу питань, сформульованих, як навчальні цілі Враховуючи багатомірність категорій “менеджмент” і відсутність єдиного загальноприйнятого її визначення, для глибокого засвоєння матеріалу цієї теми необхідно розглянути погляди різних авторів на природу і сутність менеджменту, опрацювати рекомендовані за цією темою літературні джерела Так, питання про природу й основні характеристики організації як об'єкта управління та її середовище найбільш повно охарактеризовані у підручнику В
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття комунікацій. Види комунікацій

  Майже неможливо переоцінювати важливість комунікацій у керуванні Навряд чи не усе, що роблять керівники, щоб полегшити організації досягнення її цілей, вимагає ефективного обміну інформацією Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, ясно, що вони не зуміють працювати разом, формулювати мети і досягати них
 • Тип: Реферат

  Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

  Мотиваційні теорії розвивалися протягом усієї історії економічної науки Мабуть, важко знайти економіста, який би в своїх дослідженнях не торкався мотиваційних проблем Суттєвий внесок у розвиток теорій мотивації внесли українські вчені Так, Михайло Вольський (1834—1876) вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні та інтелек­туальні умови існування людини Він підкреслював, що політекономія є наукою про діяльність людини, спрямовану на задоволення матеріальних і духовних потреб Григорій Цехановецький (1833—1889) виступав проти узагальнень Адама Сміта про людську поведінку Він зробив висновок
 • Тип: Реферат

  Поняття організації та її ознаки

  Термін «організація» походить від грецького opyavov, що означає поєднання, побудову, об'єднання чогось або когось у єдине ціле; приведення до строгої системи За визначенням Б Карлофа, «організація — це інструмент координації трудових внесків різних людей для досягнення загальної мети» Суспільство складається з великої множини різноманітних організацій, з якими пов'язані всі прояви людського життя Організації можуть бути різними за характером і метою діяльності, за формою власності, мати комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють на основі певних правил і процедур
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття планування, його місце серед функцій управління

  А керування розглядається як процес, тому що робота з досягнення цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозалежних дій Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху організації Їх називають управлінськими функціями Кожна управлінська функція теж являє собою процес, тому що також складається із серії взаємозалежних дій Процес керування є загальною сумою всіх функцій Процес керування (менеджмент) має чотири взаємозалежні функції: планування, організація, мотивація й контроль
 • Тип: Реферат

  Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

  Детерміновані ситуації, коли відсутній ризик, зустрічаються в людській діяльності та, зокрема, в економіці досить рідко Біль­шість невизначених подій, що спричиняють ризик, є неповністю прогнозованими та контрольованими, їх неможливо усунути, а тому навіть на перший погляд досить ефективні рішення можуть призвести до значних збитків Неможливо повністю звільнитися від ризику: намагаючись позбутися однієї ризикованої ситуації, можна потрапити у іншу Навіть абсолютна бездіяльність у еко­номічному житті спряжена з ризиком невикористаних можли­востей
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття стратегічної інформації

  Реалізація концепції стратегічного управління на підприємстві торкається всіх аспектів його діяльності; однак, оскільки інформація — це предмет управлінської праці, а більшість важелів впливу суб’єкта управління на об’єкт мають інформаційний характер, треба дуже ретельно перебудувати наявну інформаційну систему, щоб сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління згідно з обраними стратегіями Як зазначалось при розгляді ресурсних, функціональних і комплексних стратегій кожне підприємство повинно:
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

  Відпочинок поряд з працею є основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку Праця обов'язково повинна чергуватись з відпочинком Адже без відпочинку людина втрачає здатність плідно працювати Тривала безперервна праця виснажує людину Саме тому у законодавстві України суттєву уваги приділено врегулюванню питання щодо реалізації права людини на відпочинок
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

  Рішення лише тоді принесе користь, коли буде націлене на ефективне використання ресурсів організації і може бути нею організоване Воно повинно прийматись особою, що має відповідні повноваження, і відповідати чинному законодавству Прийняте рішення слід формулювати стисло і чітко для його однозначного розуміння Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює розвиток організації Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу та окремих виконавців
 • Тип: Реферат

  Поняття та сутність ефективності управління

  Одна з центральних проблем людської діяльності - проблема ефективності Вона стосується усіх сфер, видів, форм, методів, організації життєзабезпечення людини Найбільшою мірою це стосується управління як діяльності, що здійснюється людьми, щодо людей та виключно в інтересах людей Від ступеня ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить якість життя людини В підсумку йдеться про ефективність суспільної системи Питання, як підвищити соціальну життєдіяльність суспільства, ефективність усіх його інституційних структур, намагаються вирішити і вчені, і політичні діячі
 • Тип: Реферат

  Поняття та сутність менеджменту

  Діяльність пов’язана з координацією регулюючої діяльності окремих виконавців в широкому розумінні називається управління Глобальною метою діяльності організації є досягнення успіху Складовими успіху виступають:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... 560