Работы в категории Менеджмент, страница 292, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов

  Вряд ли кому придет в голову оспаривать утверждение о том, что конфликты являются вечным спутником нашей жизни В латинском языке conflictus означает буквально столкновение В словаре Ожегова слово "конфликт" толкуется как "столкновение, серьезное разногласие, спор"
 • Тип: Курсовая работа

  Переговоры и их роль в деятельности предприятия

  В политической, предпринимательской, коммерческой и иных сферах деятельности важную роль играют деловые беседы и переговоры. Изучением этики и психологии переговорных процессов занимаются не только отдельные исследователи, но и специальные
 • Тип: Реферат

  Переговоры как способ преодоления конфликтов

  Основным способом разрешения конфликтов являются переговоры Их проведение — одна из важнейших сторон деятельности любой организации Поэтому необходимо рассмотреть важнейшие особенности переговорного процесса более подробно
 • Тип: Контрольная работа

  Передбачуваність роботи компаній

  Останніми роками значне число компаній прийшло до необхідності більшої передбаченості взаємовідношення в колективі Зазвичай це робиться за рахунок впровадження різних правил, регламентів, інструкцій У загальному сенсі формалізація стосунків дозволяє стандартизувати роботу, однозначно розподілити обов'язки і сферу відповідальності кожного співробітника, створити певний рівень передбаченості (хто, як, чим і в який час займається)
 • Тип: Статья

  Пережить успех

  Часть моих обязанностей — размышлять о будущем вместе с теми, кого я консультирую, и я не перестаю удивляться тому, как многие журналисты и даже писатели, сосредоточиваясь на прошлом, затем приходят к выводу, что все позади В последние годы различные истории, предвещающие скорый конец, текли непрерывным потоком Вот и сейчас, собираясь отправить рукопись этой книги издателю, я держу в руках рождественский номер журнала Economist за 2004 год с темой номера, которая озаглавлена «Конец света!» Правда, в этот раз издание просто пошутило
 • Тип: Реферат

  Переменные системы оплаты

  Переменные выплаты обязательно являются вознаграждением не просто за работу, а за достижение определенных результатов Другими словами, переменные выплаты представляют часть оплаты труда, которая определяется в соответствии с критериями, установленными работодателем При этом они часто (но не всегда и не обязательно) носят одноразовый характер
 • Тип: Контрольная работа

  Перерабатывающая подсистема операционной системы предприятия

  Операционная функция включает действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду Организации могут значительно различаться по характеру операционных функций Например, в промышленности перерабатываются сырьевые материалы, причём сначала из сырья производят отдельные детали и узлы, затем их собирают в готовые изделия Школы, больницы потребляют немного материальных ресурсов, оказывая свои услуги Одни организации предлагают стандартные товары и услуги, другие строят уникальные сооружения
 • Тип: Курсовая работа

  Перешкоди на шляху організаційних комунікацій та шляхи їх усунення

  У більшості людей процеси комунікації займають до 70 % часу Здібність до комунікацій (уміння говорити, слухати, читати та писати) - одна з найважливіших Саме комунікації дали можливість людству накопичити величезний потенціал знань, забезпечили узгоджену суспільну діяльність Саме тому, що керівник повинен уміти примусити працювати інших, має довершено володіти мистецтвом комунікації Згідно з оцінками фахівців, керівники всіх рівнів 80 % свого часу витрачають на різні види комунікації [14 ст 352]
 • Тип: Реферат

  Персонал на підприємстві

  Не секрет, що для успішного функціонування підприємства і його діяльності в цілому необхідні людські ресурси Розвиток науково-технічного прогресу, удосконалення виробництва, нові технології, привели, з одного боку, до скорочення потреби в робочій силі, на виробництво однієї одиниці продукції, а з іншою, усилили диференціацію між професіями, підвищили попит на більш кваліфіковану працю Фахівці в області управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки усвідомлено її персонал реалізує поставлені перед собою мету
 • Тип: Контрольная работа

  Персонал підприємства

  Трудовий потенціал — потенціал (можливість діяльності) усієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей тощо Класифікація всього персоналу, спеціалістів і робітників підприємства
 • Тип: Реферат

  Персонал предприятия

  Трудовой потенциал — потенциал (возможность деятельности) всей совокупности работников с учетом не только количественных, но и качественных характеристик, то есть уровня образования, деловых качеств и т п
 • Тип: Реферат

  Персонал предприятия

  Из всех ресурсов предприятия особое место принадлежит трудо­вым ресурсам В настоящее время сформировался и активно функ­ционирует рынок труда, создана его инфраструктура, безработица из скрытых форм перешла в легальную Трудовые ресурсы, при­званные соединить материальные и финансовые факторы произ­водства, представлены на предприятии его персоналом
 • Тип: Реферат

  Персонал предприятия и его структура

  Создавшаяся в нашей стране ситуация, связанная с изменением экономической и политической систем, одновременно несет как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, устойчивости её существования, вносит значительную степень неопределенности в жизнь практически каждого человека Управление персоналом в такой ситуации приобретает особую значимость: оно позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, учет личностного фактора в построении системы управления персоналом организации 1 Поэтому необходимо как обеспечить преобразования на
 • Тип: Курсовая работа

  Персонал предприятия и пути увеличения эффективности его использования

  Ранее традиционно считалось, что основой развития предприятия являются капиталовложения, инвестиции, внедрение более совершенных технологий, а персоналу отводиться роль аккуратного исполнителя Современная концепция развития производства заключается в том, что максимальная производительность, качество и конкурентоспособность могут быть достигнуты только при участии каждого сотрудника в совершенствовании производственного процесса первоначально на своем рабочем месте, а в дальнейшем на предприятии в целом
 • Тип: Контрольная работа

  Персонал предприятия как объект управления

  В условиях становления рыночной экономики в России особое значение приобретают вопросы практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого производства
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... 560