Работы в категории Менеджмент, страница 284, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень в процесі запровадження "Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

  Нещодавно Рішенням сесії Миколаївської міської ради № 13 / 17 від 19 червня 2007 року схвалено інвестиційний „Проект розвитку системи водопостачання та водовідведення в м Миколаєві”, розроблений спільно з Європейським Інвестиційним Банком
 • Тип: Реферат

  Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

  Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства Встановлено, що ефективність інновацій - це величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних систем, структур
 • Тип: Дипломная работа

  Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

  У даній роботі представлена система управління в органах безпеки, як один з найважливіших факторів підвищення ефективності різних видів службової діяльності, досягнення успіхів тими або іншими організаційними ланками, у тому числі: їхніми підрозділами, штатними співробітниками підрозділів, апаратами позаштатних співробітників
 • Тип: Реферат

  Оцінка ефективності функціонування ринку праці в Україні

  Для виникнення, формування й функціонування ринку праці необхідні певні умови Насамперед мають бути забезпечені правові умови функціонування цього ринку, зокрема можливість вільного пересування на ньому громадян, вільного вибору роботи, тобто юридична свобода працівника, можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю працювати Проте цього недостатньо, оскільки, з економічного погляду, власник робочої сили змушений продавати її тоді, коли у нього немає всього необхідного для ведення свого господарства як джерела для одержання засобів існування, або коли дохід з інших джерел є недостатнім
 • Тип: Курсовая работа

  Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

  Це, у свою чергу, дозволяє визначити фактори, що характеризують фінансову стійкість і ліквідність підприємства Таким чином, залежно від усвідомлення існуючих на підприємстві реалій і здатностей до їхнього аналізу, виробляються рішення тієї або іншої якості, а, отже, можна відрегулювати механізм прогнозування й планування діяльності
 • Тип: Реферат

  Оцінка персоналу

  Останнім часом усе більше уваги приділяється діловій оцінці персоналу як при прийманні на роботу, так і в процесі її виконання - це викликано такою потребою, як забезпечення більше якісних результатів діяльності організації Персонал є мотором будь-якої організації, і помилки при роботі з персоналом - особливо коли мова йде про керівні посади - обходяться занадто дорого
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка стану менеджменту в організації

  Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т д Отже, організація, як і жива система, є системою, що живе Менеджмент існує для того, щоб додавати організації властивості системи, що живе, розвивати її
 • Тип: Реферат

  Оцениваем менеджеров: методы assessment’а

  Оценка персонала уже заслужила право называться одним из ключевых направлений кадровой работы в современной организации Даже если такая функция не значится в должностной инструкции ни одного из сотрудников компании Даже если нет четкого представления, когда и зачем это нужно делать Даже если руководство втайне продолжает удивляться, за что при этом оно платит деньги (как правило, немалые) Поэтому мы предлагаем более детально и структурировано посмотреть на то, в каких случаях и как осуществляется оценка персонала, чтобы прояснить самый главный вопрос – какие управленческие решения должны бази
 • Тип: Реферат

  Оценк

  С развитием экономики потребность в оценке бизнеса постоянно возрастает Оценка объектов собственности (объектов, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям) является обязательной при приватизации, передачи в доверительное управление либо в аренду, продаже, национализации, выкупе, ипотечном кредитовании, передачи в качестве вклада в уставные капиталы
 • Тип: Дипломная работа

  Оценка адаптивности Курского филиала сети аптек ЗАО "Фармакор"

  Адаптивный механизм является составной частью системы управления, обеспечивающей целенаправленное воздействие на факторы, от состояния которых зависит результативность деятельности организации [29, с 23]
 • Тип: Статья

  Оценка аудиторских рисков при формировании бухгалтерской отчетности

  Согласно требованиям п 21 Правила (стандарта) аудиторской деятельности (ПСАД) № 8 «Оценка рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом» аудитору необходимо понимание процесса ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности от момента инициирования важных операций до момента их включения в финансовую (бухгалтерскую) отчетность
 • Тип: Дипломная работа

  Оценка безубыточного объема продаж и прибыли предприятия

  Переход к рыночным отношениям настоятельно диктует необходимость изучения деятельности предприятия От того, насколько эффективно осуществляется деятельность предприятий, зависит состояние экономики государства, уровень благосостояния населения Необходимым для определения состояния предприятия является изучение его финансовых результатов деятельности с целью выявления путей и резервов для повышения эффективности работы предприятия
 • Тип: Реферат

  Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

  Положением по “Учету основных средств” (ПБУ 6/97), утвержденным приказом Минфина России от 03 09 97 № 65н, начиная с 1 января 1998 года предприятиям разрешено осуществлять амортизацию основных фондов не только единственным методом линейной амортизации по централизованно установленным нормам, как существовало до этого
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка государственных служащих

  Данная курсовая работа посвящена одному из наиболее важных аспектов организации государственной и муниципальной службы - оценке сотрудников и совершаемой ими деятельности Социально - политические реформы, проводимые в России с начала девяностых годов, не могли не затронуть институты государственной власти, и, в первую очередь, их кадровые службы На первый план выдвинулась проблема оптимизации процесса управления персоналом, решение которой позволит добиться эффективного функционирования системы органов государственной и муниципальной власти
 • Тип: Курсовая работа

  Оценка деловых и личностных качеств руководителя

  Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей Степень реализации этих целей показывает, насколько эффективно действует организация, т е насколько эффективно используются организационные ресурсы Показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы организации в целом, складывающейся из эффективности использования всех организационных ресурсов, в том числе каждого сотрудника Естественно, что сотрудники неодинаково выполняют свои производственные обязанности - в любой организации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки Однако чтобы провести эту дифференциацию,
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... 560