Работы в категории Менеджмент, страница 259, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

  Розвиток і становлення методів керування операційних систем, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подальшого технологічного і організаційного економіки України У зв’язку з цим потрібна докірна зміна змісту підготовки фахівців-менеджерів
 • Тип: Курсовая работа

  Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

  На даний час дуже стрімко йде розвиток метало-пластикових вікон Модернізація процесів їх виробництва та монтування дуже відрізняється від процесів минулих років Якщо зазирнути в минуле, то кілька років тому, у кожній хаті, чи квартирі стояли дерев’яні вікна Далі у цій роботі ми розглянемо різницю якості, між метало-пластиковими вікнами та дерев’яними Зараз у кожного другого вдома стоять метало-пластикові вікна Конкуруючі між собою фірми намагаються закріпитись на ринку пропонуючи свою продукцію з підвищеною якістю, або зі знижками, чи навіть з безплатним монтуванням вікон тощо
 • Тип: Учебное пособие

  Основи розробки бізнес-плану

  Укладачі: к т н , доцент, зав кафедрою технічного сервісу та інженернї екології С М  Герук, к і н , викладач О М  Сукманюк, к т н , ст викладач М Л Заєць, к с -г н , доцент Дерев‛янко Д А , к т н , доцент Савченко В М , асистент Міненко С В , асистент Хоменко С М (Житомирський національний агроекологічний університет), к т н, професор Михайлович Я М , к т н , професор Мельник І І (Національний універистет біоресурсів і природокористування України), к т н , професор Сідашенко О І (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім П Василенка)
 • Тип: Контрольная работа

  Основи стратегічного менеджменту

  Метою цією контрольної роботи полягає у повному розкритті питань даного варіанту У першому питанні я визначив поняття "корпоративна культура", її сутність, процес створення, значення в організації У другому питанні розкриті особливості методу аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток (Метод PIMS) На практичнім завданні проведено за матеріалами ЗАТ "Світ електроніки" комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності методом SWOT- аналізу Далі в роботі були дані відповіді на тести для поточного контролю засвоєння вивченого матеріалу У висновку підв
 • Тип: Дипломная работа

  Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

  Досліджень про поведінку працівників багато Їхній зміст дещо змінився з тих пір, як шістдесят років тому американський психолог Абрахам Маслоу написав свою роботу : «Теорія мотивації вчинків людини» З'явилися багато чисельні та різноманітні теорії про те, які мотиви і спонукання людини і як відбувається мотивація вчинків людини Всі ці теорії базуються на аналізі потреб або інтересів , які спонукають людину до тих або інших дій («Внутрішні теорії мотивації») Відомі теорії, що описують засоби, які спонукають людину до виконання тих або інших функцій («Теорії процесу мотивації»)
 • Тип: Учебное пособие

  Основи теорії прийняття управлінських рішень

  Вивчення теми, зміст якої пов’язаний з процесами прийняття управлінських рішень, передбачає ознайомлення з широким колом питань, що безпосередньо торкаються сутності роботи будь-якого менеджера Тому в зв’язку з великим обсягом матеріалу, а також зважаючи на значущість процесів прийняття управлінських рішень для діяльності підприємств, в деяких учбових закладах програма підготовки менеджерів організацій містить окрему дисципліну з аналогічною назвою
 • Тип: Курсовая работа

  Основи управління персоналом підприємств

  Людські ресурси – специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів підприємства Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а й споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтеле
 • Тип: Курсовая работа

  Основи управлінського консультування

  Управлінське консультування - це професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям (в подальшому - клієнтам) з метою сприяння останнім у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методології впровадження рекомендацій
 • Тип: Контрольная работа

  Основні елементи системи планування

  Планування – це вміння передбачити цілі організації, результати її діяльності і ресурси, які необхідні для досягнення поставлених цілей Планування – перший і найважливіший етап управління На основі розробленої системи планів в подальшому здійснюється організація робіт, мотивація задіяного для їх виконання персоналу, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників Але планування – не окрема одноразова дія, а безперервний процес, обумовлений тим, що організації, відгукуючись на виклики зовнішнього середовища, визначають нові або уточнюють старі цілі, для чого у систему планів
 • Тип: Контрольная работа

  Основні концепції особистості як об’єкту управління

  Сучасний розвиток суспiльства, його економiчного i культурного життя, освiта i виховання його членiв послiдовно розгортаються в бік дедалі бiльшої психологiзацiї, оскiльки в центрi соцiальних перетворень, що вiдбуваються, стоїть людина Цi процеси потребують поширення i поглиблення психологiчних знань, необхідних сьогоднi спецiалiстам i керiвникам усiх галузей дiяльностi Знання психологiї людей в умовах виробничої дiяльностi дає можливiсть ефективно органiзовувати їх працю, пiдвищувати продуктивнiсть, умiло здiйснювати процес управлiння
 • Тип: Реферат

  Основні напрями удосконалення формування кадрового потенціалу у відкритих акціонерних товариствах

  На сучасному етапі прогресу інформаційних технологій вагому значимість у розвитку підприємств корпоративного виробництва, тобто акціонерних товариств відкритого типу, грає науково-технічний прогрес, перехід до інформаційних технологій, що передбачає наявність на підприємстві спеціально навчених кадрів А саме:
 • Тип: Реферат

  Основні напрямки організації праці менеджера

  Даючи оцінку праці керівника, не можна обмежуватися тільки виробничо-економічними характеристиками праці, оскільки потрібно враховувати показники життєдіяльності колективу, тобто соціально-психологічні показники: збіг дій формального і неформального лідерів, згуртованість, психологічний клімат
 • Тип: Учебное пособие

  Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

  Інновація — це використовування в суспільній діяльності (виробництві, економічних, правових і соціальних відносинах, науці, культурі, освіті і т д ) результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, направлених на вдосконалення соціально-економічної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

  В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін Вивчення організацій поступово перетворилося на самостійну наукову область - теорію організації
 • Тип: Реферат

  Основні принципи і типи організаційної культури

  Ефективність діяльності компанії значною мірою визначається такими факторами: виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація, фінансові ресурси, ноу-хау, потенціал розвитку Поряд з ними до найбільш значущих факторів належить корпоративна (організаційна) культура, що виступає як система, яка складається з набору правил і стандартів, які визначають взаємодію і консенсус членів колективу, управлінських ланок, структурних підрозділів і ключових факторів розвитку компаній
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 560