Работы в категории Менеджмент, страница 228, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Організаційна структура управління персоналу підприємства

  Методологія управління персоналом передбачає розгляд сутності персоналу організації як об’єкта управління і процесу формування поведінки індивідів, яка відповідає цілям і завданням організації, методів і принципів управління персоналом
 • Тип: Реферат

  Організаційний розвиток підприємств

  Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (з миттєвим доступом до інформації про будь-які товари та послуги) зумовило різке зростання конкуренції між виробниками Кардинально змінилися роль та значення клієнта підприємств: «масового споживача» змінив індивідуальний замовник Така переорієнтація постійно стимулює інновації у сфері не лише продуктів та послуг, а й самих процесів виробництва та обслуговування При цьому вимоги до якості товарів невпинно зростають, їхній
 • Тип: Курсовая работа

  Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

  У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна Це пояснюється винятковим значенням його та різнобічним використанням
 • Тип: Курсовая работа

  Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

  На сьогоднішній день в Україні все більше розвивається підприємницька діяльність, адже Україна отримала статус країни з ринковою економікою Все більше людей хочуть випробувати долю і розпочати власний бізнес Тому з’являється необхідність у фахівцях та економічно освічених й активних людях, які б могли давати об’єктивні оцінки економічним процесам, що протікають в світі, мали б певну систему знань про ринковий механізм та його складові, а також уявлення про принципи створення власної справи та проблеми, що повинні вирішуватися в ході її організації Значна потреба відчувається в професійних мен
 • Тип: Учебное пособие

  Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

  У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої прискоренням темпів науково-технічного прогресу (НТП), істотно позначаються на усих аспектах розвитку людського суспільства, змінюють саме середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і економічна ефективність вирощування соняшнику

  Менеджмент - це не просто модний термін, який серед інших набув поширення в українській лексиці останніх років Всебічно й вичерпно визначити це поняття досить складно У загальному плані менеджмент означає управління в галузі економічної діяльності за ринкових умов У США термін менеджмент почав широко вживатися з 30-х років у значенні складного синтезу науки, практики й мистецтва управління
 • Тип: Контрольная работа

  Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

  Окрім відомостей, які потрібні безпосередньо для рішення поточних і стратегічних завдань, менеджеру для розширення професійного кругозору необхідна інформація і конкуруючих організацій При цьому треба враховувати, що повністю задовольнити потреби в інформації неможливо, та і не треба, тому що в якийсь момент витрати на одержання додаткових даних стають більше від того ефекту, який вони можуть дати при обґрунтуванні рішення Інформація, яка надходить до менеджера повинна відповідати вимогам, показаним на рисунку 1
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва

  Потоковий метод — це прогресивна, найефективніша форма організації виробничого процесу, яка ґрунтується на ритмічній повторювальності та узгодженості в часі основних і допоміжних операцій, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях, котрі розташовані за ходом технологічного процесу, де передавання предметів праці з операції на операцію здійснюється з мінімальними витратами часу спеціальними транспортними засобами
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

  Метою курсового проектування з організації виробництва є закріплення теоретичних знань, а також придбання необхідних навичок самостійного творчого розв’язання ряду практичних задач при проектуванні організації основних та допоміжних дільниць (цехів) машинобудівного виробництва В прцесі курсового проектування я використовував здобуті раніше знання, зокрема матеріали раніше виконаних курсових проектів з технології машинобудування та організації і нормування праці
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва на металургійному підприємстві

  Організація виробництва, що означає координацію (приведення в систему) всіх елементів і ресурсів виробництва для досягнення поставленої цілі, сприяє найбільше повної реалізації економічних законів у діяльності кожного підприємства
 • Тип: Дипломная работа

  Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

  3 2 Мінімізація податкового навантаження на підприємство за рахунок використання конвейеру взаємозаліку ПДВ - податкових векселів при імпорті сировини та бюджетного ПДВ – відшкодування при експорті шпалерної продукції
 • Тип: Контрольная работа

  Організація діяльності підприємства

  Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні Вона встановлена ст 6 Закону України "Про підприємства в Україні" та ст 8 Закону України "Про підприємництво" Ці статті визначають державні органи, на які покладено реєстрацію підприємств (органи державної реєстрації), а також загальні умови і порядок реєстрації Детальніше вони визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р №740
 • Тип: Курсовая работа

  Організація документообігу на підприємстві

  На сьогоднішній день важливим є доступ до інформаційних ресурсів і скорочення часових витрат на розв'язання задач пов'язаних з документообігом Саме електронний документообіг відкриває можливості для удосконалення, довготривалого збереження документів, управління електронним архівом, враховуючи процедури списання та знищення документів Розробки програм для поліпшення документообігу активно здійснюються як українськими і російськими, так і закордонними компаніями, що безперечно доводить актуальність досліджуваного питання
 • Тип: Контрольная работа

  Організація звітності про стан кадрів

  Існує загальне діловодство та його різновиди, кожен з яких має свою специфіку Кадрове діловодство є спеціальним діловодством, незалежним від інших видів діловодства Але воно, як і всі інші, ґрунтується на вимогах загального діловодства
 • Тип: Шпаргалка

  Організація міжнародного менеджменту

  На кін 20 – поч 21 стол, м/н бізнес став всеохоплюючим і всепроникаючим феноменом сучасної цивілізації м/н бізнес - це, у першу чергу, ділова взаємодія приватних фірм або їх підрозділів, що знаходяться у різних країнах
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 560