Работы в категории Менеджмент, страница 181, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

  Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики" Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики Концепція містить у собі значні резерви економії витрат підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Методи пошуку та відбору артиста його персональним менеджером

  Актуальність дослідження Для сучасного етапу соціального і культурного розвитку України характерні радикальні політичні і економічні перетворення, що роблять вплив на всі сторони суспільного життя Динаміка, складність і багатоплановість цих процесів настільки значительна, що це дає підстави називати справжній історичний період переломний-перехідним Збереження і примноження духовної складової - вищій цінності національної культури — осмислення ролі музики «як ефективного засобу вдосконалення внутрішнього світу особи» (Л С Зорилова) стає одним з найважливіших завдань освітньої парадигми у вузах
 • Тип: Курсовая работа

  Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

  Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою відносно нове самостійний напрям фінансового менеджменту і є одним з найбільш важливих управлінських процесів у його системі Наукові дослідження з проблем управління фінансовими ризиками підприємства охоплюють в даний час широкий спектр питань – від оцінки та способів нейтралізації ризику окремих його фінансових операцій до фінансової діяльності в цілому Багато дослідників за розробку окремих проблем управління фінансовими ризиками удостоєні Нобелівської премії
 • Тип: Реферат

  Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

  1) багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати й виконувати ефективні стратегії щодо досягнення встановлених цілей, які сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем;
 • Тип: Контрольная работа

  Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

  Процес прийняття управлінських рішень є, по суті, процесом постійного пошуку та адаптації методів до умов функціонування організації (підрозділу) і специфіки прогнозованих цілей (проблемних ситуацій) У даному контексті надзвичайно важливим є творчий потенціал методів рішень, що виражається у вірогідності вироблення, на основі властивих ним технологій, ефективного рішення
 • Тип: Контрольная работа

  Методи прийняття управлінських рішень

  Діяльність будь-якого керівника пов'язана з розробкою і реалізацією рішень у рамках виконання їм посадових обов'язків у компанії Основний принцип управління - єдиноначальність Суть його в тім, що влада, право рішення, відповідальність і можливості контролювати процеси і відносини в організації надаються тільки одній посадовій особі Відповідно керівник - особа яка персоніфікує відповідальність, владу і право контролю Відносини єдиноначальності багато в чому формують ієрархічну піраміду організації
 • Тип: Реферат

  Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

  Ефективність і результативність діяльності підприємства багато в чому визначається не стільки зусиллями окремих індивідів, скільки результативністю праці співробітників Група (колектив) несе відповідальність за певну ділянку виробничого процесу Групи – головний структурний елемент життя будь-якої організації
 • Тип: Реферат

  Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

  Це найпростіший випадок Відома кількість можливих ситуацій (варіантів) і їх закінчення Імовірність кожної події дорівнює одиниці Потрібно вибрати один з можливих варіантів Ступінь складності процедури вибору в даному випадку визначається лише кількістю альтернативних варіантів
 • Тип: Курсовая работа

  Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах

  Актуальність У сучасному світі функціонують безліч підприємств, що є самостійними господарюючими суб’єктами та займаються виробничою, науково-дослідницькою та комерційною діяльністю з метою отримання прибутку Кожне підприємство є певною системою, яка включає сукупність елементів, зв’язаних в одне ціле А будь-яка система має потребу у вмілому та чіткому керівництві, що і стало поштовхом для створення науки про управління підприємствами Кожного керівнику необхідно мати вагомі знання щодо методів управління, що змінюються залежно від типу організаційної структури підприємства Ці знання цінні як
 • Тип: Реферат

  Методи управління підприємством

  Управління — складний і динамічний процес, керова­ний і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети Після того як встановлено цілі управління, необ­хідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досяг­нення їх Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно досяг­ти?», то слідом за цим виникає запитання: «як найбільш раціонально досягти мети?» Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досяг­нення цілей управління, тобто методів управління
 • Тип: Курсовая работа

  Методи управління, актуальні в ринкових умовах

  Домінуюче місце серед суб'єктів підприємництва належить такому суб'єктові, як підприємство Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є саме підприємство
 • Тип: Контрольная работа

  Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

  Рівень, співвідношення і зміна цін на товари залежать від багатьох чинників, що розрізняються походженням, мірою впливу, сферою і часом дії, ступенем залежності від підприємства і ін Де які з них діють тільки в сферах виробництва, збуту, товарообігу, споживання, реклами або одночасно в декількох сферах; окремі чинники підлягають регулюванню підприємством інші не залежать від нього; одні діють короткочасно, інші – тривалий час Розглянемо найбільш важливі чинники, впливу на рівень цін
 • Тип: Реферат

  Методика анализа конкурента

  Конкурентная стратегия предполагает такое позиционирование бизнеса, которое позволит увеличить до максимума его потенциал, что отличит его от конкурентов Отсюда следует, что центральным аспектом формулирования стратегии является всесторонний анализ конкурента Задача такого анализа состоит в получении характеристики каждого конкурента с точки зрения изменений стратегии, которые он может предпринять, и его вероятный успехов, его возможных ответных шагов на любые стратегические действия других фирм и любые изменения, возникающие в отрасли и за ее пределами Тщательный анализ конкурента необходим
 • Тип: Курсовая работа

  Методика внедрения принципов самооценки и бенчмаркинга

  В условиях рыночных отношений в любых организациях и на предприятиях актуальность управления качеством определяется его направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, которое может полностью удовлетворять все запросы потребителей Высокое качество продукции и услуг является самой высокой составляющей, определяющее их конкурентоспособность
 • Тип: Контрольная работа

  Методика исследования целей управления

  Экономическая стабильность организации, ее выживаемость и эффективность деятельности в условиях рыночных отношений неразрывно связаны с ее непрерывным совершенствованием и развитием.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 560