Работы в категории Менеджмент, страница 163, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

  Локальні нормативні акти приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємство) власником або уповноваженим ним органом здебільшого за погодженням з трудовим колективом чи первиною профспілковою організацією, яка діє на відповідному підприємстві Отже, локальні норми права приймаються безпосередньо учасниками трудових відносин, які мають можливість впливати на їх зміст, максимально пристосовуючи їх до особливостей правового режиму праці відповідного підприємства Така норма є чинною виключно в межах підприємства, яке її прийняло
 • Тип: Курсовая работа

  Локальное правовое регулирование труда в организациях

  4 Разработка и порядок принятия локальных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, с участием профсоюзных и иных представительных органов, создаваемых работниками с участием трудовых коллективов (работников) 21
 • Тип: Курсовая работа

  Людський фактор трудової діяльності і система управління людськими ресурсами в суспільстві та організації

  Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємства, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність і стійке становище на ринку
 • Тип: Реферат

  Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

  Важливе значення для розвитку в Україні цивілізованих соціально-трудових відносин, які відповідали б потребам громадянського суспільства і соціально-орієнтованої ринкової економіки, має досвід регулювання цих відносин у високорозвинених країнах Високого рівня соціально-економічного розвитку у цих країнах досягнуто завдяки конструктивній співпраці між соціальними партнерами
 • Тип: Реферат

  Магия Трех Сил или о правильном целепостроении

  Вещи связаны между собой Мы строим систему целей своего предприятия – от видения и миссии компании до текущих задач подразделений И все чаще понимаем, что наши цели не могут существовать в отрыве от целей и задач макроэкономической среды, в которой работает компания Социальные изменения, политические процессы, мировые и государственные катаклизмы – все это неизменно докатывается и до нашего «маленького офиса»
 • Тип: Контрольная работа

  Макрологистические системы. Организация складского хозяйства

  Актуальность рассматриваемых в данной контрольной работе тем «Макрологистические системы и организация складского хозяйства» заключается в том, что в условиях современного рынка фирмы все больше ориентируются на потребителя, что проявляется в их стремлении к удовлетворению возможных потребностей потребителей Для конкретного потребителя высокий уровень качества определенного товара или услуги означает наличие такого сочетания потребительских свойств, которое удовлетворяет его потребности Одним из таких важных свойств является стоимость товара или услуги, которая в значительной степени зависит
 • Тип: Реферат

  Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

  Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі Ана­ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль­ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна­чення місії і цілей його функціонування Аналіз середовища передба­чає вивчення і дослідження трьох його складових:
 • Тип: Реферат

  Макросфера. Внешняя среда организации

  Это стало одним из важнейших вкладов системного подхода и необходимость для руководителя рассматривать свою организацию как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, в свою очередь имеющую разветвленные связи с внешним миром
 • Тип: Дипломная работа

  Макроэкономические основы антикризисного управления предприятием

  Термины "антикризисная политика", "антикризисное управление" возникли сравнительно недавно Считается, что причина их появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани банкротства Кризис некоторых предприятий - это нормальное явление рыночной экономики, в которой, по аналогии с теорией дарвина, выживают сильнейшие Предприятие же, которое не соответствует "окружающей среде", должно либо приспособится, и использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть
 • Тип: Дипломная работа

  Малий бiзнес

  Як показує досвід країн з розвинутою економікою, а також деяких європейських країн з перехідною економікою, розвиток малого підприємництва сприяє вирішенню ряду важливих завдань щодо поступального соціально-економічного розвитку країни Проте сектор малого підприємництва поки що вагомої ролі в Україні не відіграє Це є наслідком недооцінки ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючого елемента ринкової економіки, недостатнім науково-теоретичним обґрунтуванням економічної природи, місця малого підприємництва як одного з ринкоутворюючих чинників Саме це визначає актуальність теми
 • Тип: Реферат

  Малое предпринимательство в сфере инноваций

  Хозяйствующий субъект в начале ведения своего бизнеса должен прежде всего определиться с тем, какой вид деятельности он будет осуществлять для получения необходимой прибыли и удовлетворения потребностей потребителей В таком случае встаёт вопрос об осуществлении инновационной деятельности Инновации для предприятия на сегодняшний день являются наиболее весомым источником прибыли Поэтому осуществление эффективного управления инновационными процессами на предприятии даёт возможность получать необходимую для него прибыль
 • Тип: Курсовая работа

  Малое предпринимательство как фактор развития туристской индустрии

  Мировая практика убедительно свидетельствует, что даже в странах с развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников
 • Тип: Реферат

  Малое предпринимательство России. Анализ текущего состояния

  Общеизвестно утверждение о значимости малого предпринимательства для развития и становления рыночной экономики Малый бизнес обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной собственности По своему экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели близки к большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической стабильности Низкая платежеспособность населения делает невыгодным, а часто невозможным развитие малых предприятий Но можно утверждать и другое: колоссальный потенциал малого бизнеса не испо
 • Тип: Реферат

  Малые и средние инновационные предпринимательские структуры

  Инновационный процесс охватывает многих участников и имеет свою инфраструктуру Его осуществляют на государственном и межгосударственном уровнях, в региональных и отраслевых сферах, местных (муниципальных) формированиях Все участники имеют свои цели и формируют организационные структуры для их достижения Инновационная активность больших и мелких организаций отличается, что обусловленно различной стратегией их деятельности Отсюда и множественность организационных форм инновационной деятельности: от бизнес-инкубаторов, которые помогают реализовать предпринимательские проекты на начальной стадии с
 • Тип: Реферат

  Малый бизнес

  В современный период перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству особое значение приобретает развитие среднего и мелкого предпринимательства, малого бизнеса Именно малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях дестабилизации российской экономики и ограниченности финансовых ресурсов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 560