Работы в категории Менеджмент, страница 14, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Аналіз середовища господарської організації

  ВАТ "пивзавод "Рогань" - акціонерне товариство по виробництву пива, питної води,безалкогольної та слабкоалкогольної продукції Воно - одне з найбільших підприємств України устатковане найновішим сучасним обладнанням Проектна потужність заводу - 10 млн дал пива на рік У грудні 1989 року була випущена перша продукція пивзаводу - безалкогольні прохолоджувальні напої З 1998 року ВАТ "Пивзавод "Рогань" почало виробництво слабоалкогольних напоїв
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

  Менеджмент, як наукова дисципліна пройшов довгий и противоречивый путь розвитку, і розглядати його потрібно з урахуванням с історичного опиту, цих цілей и задач, котрі ставились на різних етапах його розвитку Ефективність и якість управлінського труда визначається, насамперед, обґрунтованістю методології рішення проблем, тобто підходів принципів, методів без гарної теорії практика сліпа
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

  Актуальність теми дипломної роботи В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління організацією в цілому За допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей У зв'язку з цим оволодіння основами організації процесу управління персоналом набуває особливої актуальності
 • Тип: Реферат

  Аналіз стартегічного управління підприємством

  1 Підприємство було створено як спеціалізований завод з переробки відходів одного з гірничо-збагачувальних комбінатів Історично пізніше було створено виробництво з вирощування кристалів напівпровідників за рахунок сировини із основного виробництва Після приватизації контрольний пакет належить адміністрації області П’ять років назад було створено третє виробництво – ювелірне (вироби зі золота), яке, як і попереднє, у якості сировини використовує результат переробки основного виробництва
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

  Корпоративна стратегія –– стратегія багатогалузевої організації Її ще називають загальною або портфельною, тому що вона визначає рівень і характер інвестицій організації, обсяги вкладення капіталу, тобто формує певний склад і структуру інвестиційного портфеля організації Виділяють такі види корпоративної стратегії: стратегія стабільності (різновид стратегія виживання), стратегія росту (концентрованого росту, інтегрованого росту, диверсифікованого росту), стратегія скорочення, комбінована стратегія Відповідальними за розроблення цієї стратегії є керівники вищого рівня, а кінцеві рішення ухвалює
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

  Побудова організаційної структури державної соціальної служби забезпечує необхідну умову узгодженості дій співробітників, але цієї умови часто недостатньо для ефективної спільної роботи Кожному керівнику відомо: те, що реально роблять люди далеко не завжди співпадає з тим, що їм наказує формальними правилами Люди мають власні мотиви і здатні самі ставити перед собою цілі Вони можуть хотіти або не хотіти щось робити і залежно від цього будують свою поведінку Сукупність дій, що здійснюються керівником з метою забезпечення бажаної поведінки своїх співробітників називають керівництвом
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

  Темою даної бакалаврської роботи є дослідження сучасної системи мотивації праці в організації У ній відображені як традиційні теорії, так і застосовані на практиці підходи до питань впливу на поведінку людей
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

  Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, керуючись завченими формулами і постулатами Сутність сучасного менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань управління завдяки раціональному та оптимальному використанню ресурсів: матеріальних, матеріально – технічних , кадрових, фінансових тощо Тому однією із актуальних проблем сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної кар’єри працівників як однієї із складових особистого розвитку, підвищення рівня знань, вмінь та компетентності, тобто постійного руху до успіху
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз та прогнозування ринку праці

  Специфіка ринку праці визначається особливістю того товару, який на ньому представлений Праця невіддільна від людини, вона є формою життєдіяльності особи тому не може бути об’єктом купівлі-продажу невіддільні від неї функції, в тому числі й праця Тому на ринку праці продається й купується не сама праця а послуги праці, кількість і якість яких залежить від багатьох чинників – рівня професійної підготовки працівника, його кваліфікації, досвіду сумління та інших Купівля – продаж послуг праці виступає у формі найму вільного працівника на певних умовах щодо тривалості робочого дня, розмірів заробі
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

  Дипломна робота на тему Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості на прикладі АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" складається з чотирьох розділів, кожен з яких містить декілька підрозділів В роботі представлені двадцять таблиць, три малюнки, розрахунковий матеріал, який містить відповідні формули Дані представлених таблиць розраховані з допомогою формул Excel В роботі використано 22 літературних джерела, з яких 6 Законів України
 • Тип: Реферат

  Аналіз та удосконалення оперативного управління

  В своїй роботі менеджер керується чинним законодавством України , методичними , нормативними матеріалами по питаннях виробничого планування і оперативного управління виробництва , наказами і розпорядженнями генерального директора , Законом України “ Про охорону праці “
 • Тип: Реферат

  Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням морального устрою суспільства.
 • Тип: Реферат

  Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

  Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціо-нальне використання є важливим фактором підвищення ефективності виробництва Аналіз використання трудових ресурсів спрямований на забезпечення повної зайнятості персоналу підприємства, високої продуктивності праці, створення нормальних умов для роботи персоналу і підвищення рівня оплати праці Від ефективності використання трудових ресурсів залежить своєчасність виготовлення продукції, Її якість, раціональне використання основних і оборотних засобів, що знаходить відображення в таких узагальнюючих показниках, як собівартість, витрати, пр
 • Тип: Реферат

  Анализ альтернатив управленческих решений

  Предприятие представляет собой самоорганизующуюся систему (внутренняя среда), которая функционирует в постоянно меняющемся состоянии внешней среды Изменения во внутренней и внешней среде происходят под влиянием различных факторов: управляемых и неуправляемых На влияние управляемых факторов руководитель может воздействовать Например, на факт отставания в выпуске продукции цеха его руководитель может реагировать путем повышения производительности за счет лучшего использования мощности оборудования, мотивации труда рабочих, улучшения условий, внедрения научной организации труда и др Как правило,
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ ассортимента и оценка качества колбасных изделий реализуемых предприятием розничной торговли

  Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, являющимися основным источником белков Мясные товары являются агропродовольственными продуктами животногопроисхождения
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 560