Работы в категории Менеджмент, страница 131, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Керування контролюванням

  В задачі менеджерів входить: зробити працівників здатними до спільних дій; додати їх зусиллям ефективність і результативність; згладити властивим людям індивідуальні особливості На менеджерів покладається також відповідальність за оцінку та контроль роботи співробітників; визначення необхідної винагороди за кінцеві результати роботи; організацію і контроль над діяльністю цільових груп і робочих бригад; розв’язання конфліктних ситуацій і вироблення компромісних рішень і ін Для забезпечення ефективної діяльності працівників недостатньо лише визначити завдання, організувати робоче місце, забезпе
 • Тип: Отчет по практике

  Керування персоналом на ВАТ "Стахановський феросплавний завод"

  У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності ВАТ «Стахановський завод феросплавів», розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства
 • Тип: Контрольная работа

  КИС - корпоративная информационная система

  Корпоративная информационная система (КИС) — это управленческая идеология, объединяющая бизнес-стратегию предприятия (с выстроенной для ее реализации структурой) и передовые информационные технологии Основную роль при этом играет отработанная структура управления, автоматизация исполняет второстепенную, инструментальную роль
 • Тип: Курсовая работа

  Китайские церемонии

  Китай – великий сосед России Сосед, который в последние годы принимает все более активное участие в хозяйственной деятельности нашего Дальнего Востока Центр страны с каждым годом все более утрачивает экономические связи с этим регионом, и данный процесс грозит принять необратимый характер Причин тому несколько Это и отдаленность, шутка сказать – десять тысяч километров от Москвы, это и небольшая численность населения – всего каких-то 7–8 миллионов человек проживает на приграничных с Китаем территориях, чуть более 5% общего населения страны А рядом, по другую сторону границы, – держава с гигант
 • Тип: Реферат

  Клановый брэндинг

  Байкерское сообщество, уличные банды или даже гей-клуб могут оказать вашему брэнду неоценимую помощь Ведь у массовой аудитории подобные сообщества имеют сформировавшийся имидж, который позволяет использовать их как эффективных пропагандистов торговых марок Достаточно сделать продукт авторитетным в их кругах – и брэнд неизбежно завоюет массовую аудиторию Сплоченные кланы людей, объединенных общими интересами, маркетологи называют главным медиаканалом "маркетинга будущего"
 • Тип: Курсовая работа

  Класифікація інформаційно-аналітичних документів

  Інформаційна аналітика у сучасному світі – це продукт низки конструктивних та творчих загальнонаціональних тенденцій, що характеризують розвиток суспільства на рубежі століть та тисячоліть: процесу глобалізації, тенденцій формування приорітетів, стійкий розвиток цивілізації та інформації Саме тому вивчення цієї теми є важливим аспектом для вивчення загальних процесів розвитку людства
 • Тип: Контрольная работа

  Класифікація документів

  Класифікація документів (від лат Classic – ряд, група) – необхідна умова для проведення робіт з їх уніфікації, яка являється важливою основою документального забезпечення автоматизованих систем управління та для орієнтування в їх множині Структура класифікації зазвичай представляється у вигляді таблиці чи схеми
 • Тип: Контрольная работа

  Класифікація персоналу та форми його наймання

  Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни
 • Тип: Контрольная работа

  Класифікація робочих місць, їх організація і обслуговування

  Актуальність теми Перехід до ринкової економіки, докорінні зміни виробничих відносин, інтеграція народного господарства країни до світової економіки зумовлюють необхідність перебудови методологічних та організаційних принципів постановки обліку та системи показників в Україні
 • Тип: Контрольная работа

  Классификации конфликтов в организации

  Психологи рассматривают много элементов, составляющих природу возникновения конфликтов, но все объяснения основаны на том, что люди различны между собой, они по-разному воспринимают ситуацию, в которой оказываются Интересно, что несогласие может возникнуть и когда ситуация действительно конфликтна, и когда она носит достаточно бесконфликтный характер
 • Тип: Реферат

  Классификация и учет персонала

  Для эффективной работы организации необходимо вести тщательный учет работающих на предприятии Только имея полные и достоверные данные о количестве работников, а также об их структуре, возможно рассчитать трудовые показатели организации, такие как среднесписочную численность работников, число работников каждой категории
 • Тип: Контрольная работа

  Классификация инноваций. Особенности инновационной деятельности в условиях переходной экономики

  Инновации принято классифицировать по ряду признаков Так, по степени радикальности, их значимости в экономическом развитии инновации можно подразделить на базисные, улучшающие и псевдоинновации (рационализирующие) За этим разделением стоят два различных инновационных процесса: пионерный и догоняющий Пионерный тип означает линию на достижение мирового первенства (например, США) Догоняющий – дешевле и может дать быстрый результат (например, Япония) На этом пути создаются так называемые приростные инновации, связанные с улучшением свойств существующих процессов производства и продуктов По направ
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация источников найма. Внешние источники найма персонала

  Исходный этап в процессе управления персоналом – набор и отбор кадров От того, как проведен набор и как отобраны люди для работы в организации, зависит последующая деятельность в процессе управления человеческими ресурсами
 • Тип: Реферат

  Классификация клиентов и заказчиков, программ и проектов

  Заинтересованные стороны проекта — это люди, группы людей или организации, не являющиеся клиентами / заказчиками или пользователями результатов проекта, но заинтересованные в нем, и/или те, на чьи интересы может повлиять проект
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация методов исследования систем управления

  Совершенствование управления – необходимый элемент развития любой организации Но совершенствовать управление можно по-разному – используя опыт или решая наиболее острые проблемы, которые явно тормозят развитие Однако наибольший эффект может дать только научный подход, который подразумевает исследование объективных тенденций развития, анализ причин и факторов возникновения проблем, предвидение последствий их разрешения, распознавание «слабых сигналов» изменения обстановки, успехов и кризиса
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 560