Работы в категории Менеджмент, страница 12, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Американский и Японский Менеджмент на пороге XXI века

  Управление персоналом является одной из важнейших функций менеджмента, так как человек был, и остается основной производительной, творческой силой, несмотря на все достижения в области механизации и автоматизации
 • Тип: Контрольная работа

  Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

  Народився у 1919 р у м Філадельфія, США; в 1941–1942 і 1946–1947 рр – асистент викладача (філософія) у Пенсільванському університеті; 1942–1946 рр – служба в армії США; 1947–1952 рр – асистент професора в Уейновському університеті м Детройта; 1951–1964 рр – ад’юнкт – професор і професор у Технологічному університеті Кейса; 1964–1986 рр – Пенсільванський університет: професор кафедри системотехніки й кафедри наукових методів керування; голова рад факультетів статистики, дослідження операцій і вивчення соціальних систем; директор Центру наукових методів управління і Центру Буша; 1986 р – почесн
 • Тип: Курсовая работа

  Американська і японська школи менеджменту

  Актуальність теми курсової роботи Сучасний етап розвитку економіки України характеризується ростом безробіття та незайнятості працеспроможного населення, гострим дефіцитом висококваліфікованих менеджерів та спеціалістів універсального типу, зміною вимог до персоналу підприємства та кадрової політики Відомий девіз «Кадри вирішують усе!» в умовах демократизації суспільства набуває другого дихання Діяльність підприємств завжди пов'язана з людьми, які працюють на ньому Вірні принципи організації виробництва, оптимальні системи та процедури відіграють, звичайно ж, важливу роль, але виробничий успі
 • Тип: Реферат

  Американська модель менеджменту

  Менеджмент як діяльність зародився у США в останній чверті 19 ст На той час це була єдина країна, де підприємницька діяльність людини не залежала від її походження, національності, стану чи віросповідання Мільйони емігрантів з Європи створили величезний ринок робочої сили, на якому працелюбна людина могла досягти значного успіху Уряд США матеріально підтримував здобуття освіти, що сприяло збільшенню кількості людей, інтелектуально здатних працювати на різних ділянках бізнесу, зокрема в управлінні Виявилося, що кращих результатів досягали ті, хто генерував нові ідеї, в тому числі у сфері управл
 • Тип: Дипломная работа

  Амортизационная политика современного предприятия

  В условиях становления рыночной экономики одной из насущных задач общества является сохранение, техническое перевооружение и дальнейшее развитие материально-технической базы производства, важнейшей составляющей которой являются средства труда Последние в стоимостной форме функционируют как основной капитал, принадлежащий различным хозяйствующим субъектам Основной капитал в ходе производительного использования подвергается физическому и моральному износу, источником возмещения которого являются амортизационные отчисления Начисленные амортизационные суммы предназначены для финансирования ввода
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

  Менеджмент - це сукупність принципів, методів і засобів управління діяльністю з метою підвищення ефективності діяльності і збільшення прибутку Він уявляє собою узагальнення теорії та практики, яке забезпечує комерційний успіх передусім в масштабах підприємства
 • Тип: Лабораторная работа

  Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

  В умовах ринкової економіки кожне підприємство може успішно працювати, коли воно створює конкурентні переваги шляхом розробки і виведення на ринок нових продуктів і технологій Інноваційна діяльність таких підприємств стає найважливішою частиною і основою загальнодержавної соціально-економічної і науково-технічної політики
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

  Тема, позначена на титульному листі, була свідомо звужена до конкретної методики, що застосовувалася на практиці, й у розробці якої автор курсової роботи брав безпосередню участь Структура організації розумілося як усе внутрішнє середовище організації (у широкому змісті) Виклад теоретичних зведень управлінської науки було підлегле обмеженню обсягу курсової роботи й бажанню викласти конкретну методику
 • Тип: Реферат

  Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

  Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього середовища Інформація про ситуацію повинна бути достовірною і повною (надлишок інформації виключається, оскільки виникає проблема її добору)
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

  Дана робота є випускною роботою бакалавра спеціальності «Менеджмент організацій» на тему «Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві» Область дослідження в дипломній роботі – Українське товариство глухих
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз використання робочого часу менеджера

  Світовий досвід довів життєвість і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових ресурсів, матеріальних і фінансових ресурсів, у створенні гнучких виробництв, сприйнятливих до запитів споживачів і досягненням науково-технічного прогресу Така система організації стимулює до рішучих дій в оволодінні новими методами господарювання, перебудові діяльності Організація стає головним суб'єктом господарювання Вона є незалежним товаровиробником, економічне виробництво для якого практично не обмежене, але цілком залежить від уміння працю
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз використання трудових ресурсів

  Згідно з визначенням стратегічного набору, необхідною є координація стратегій різного типу Підприємство може досягти загальних цілей за умови збалансованості стратегій, обґрунтованості взаємодії окремих видів у «стратегічному наборі», що сприяє їхньому взаємопідсиленню, тобто досягненню ефекту синергії «Сила» загальних стратегій підприємства збільшується за допомогою збалансованості «портфеля», де відображено напрямки його діяльності Окремі напрямки діяльності реалізуються ефективно, коли функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та пристосовані одна до одної та до стратегій вищого рівня
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз господарської діяльності підприємства

  Ємність ринку – МСЗ займає біля 40 % ринку західної України по виробництві етилового спирту із пшеничного зерна займає частину ринку одеської, київської і миколаївської області, а також АР Крим 15% продукції експортується за кордон Потенціалом для зростання ринку служать постійні клієнти: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку – Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз – Віктан» ЛТД Сімферополь, та інші Стадія життєвого циклу: зрілість
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз господарської діяльності підприємства

  5 Проходження практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7 050109 “Управління персоналом і економіка праці”
 • Тип: Реферат

  Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

  Перший етап - визначення доступності учасників каналу Для того щоб дізнатися про потенційних оптовиків і роздрібних торговців, можна звернутися до рекламних оголошень спеціалізованих торгових виданнях Також цю інформацію можна отримати на торгових ярмарках і виставках Одним з джерел можуть бути і рекомендації неконкуруючих виробників, клієнтів і постачальників
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 560