Работы в категории Международные отношения, страница 86, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми

  Із виходом фірми на зарубіжні ринки їй необхідно багато Вона мусить розібратися в особливостях міжнародного маркетингового середовища За останні десятиліття середовище зазнало багатьох змін До найсуттєвіших із них належать: інтернаціоналізація світової економіки; становлення міжнародної фінансової системи, яка забезпечує вільнішу конвертованість валют; зростання кількості торгових бар'єрів, що створюються для захисту внутрішніх ринків від іноземної конкуренції; відкриття нових великих ринків (ринки КНР, арабських і постсоціалістичних країн)
 • Тип: Контрольная работа

  Основні напрямки співробітництва НАТО із світовою спільнотою у невійськовій сфері

  На початку 90-х років минулого століття, з розпуском Організації Варшавського договору і розпадом Радянського Союзу, традиційні противники НАТО зникли, що викликало дебати щодо доцільності існування самого Альянсу
 • Тип: Реферат

  Основні теорії міжнародної торгівлі

  Зовнішньоторговельна політика будь-якої держави зосереджується на таких питаннях: які товари необхідно експортувати та які імпортувати, з якими країнами торгувати та у якому обсязі, чи потрібно державі втручатися у вільний потік товарів, і якщо так, то в якому обсязі?
 • Тип: Реферат

  Основні центри та особливості проведення міжнародних виставок та ярмарок

  Сучасна економіка розвинутих країн характеризується змінами в поведінці покупців, появою нової шкали цінностей щодо визначення потреб, статичністю ринків, конкуренцією, що постійно зростає, та потребою у повсякчасному оновленні як процесу виробництва, так і процесів комунікації Динамізм розвитку породжує намагання підприємств позбутися вузьких торгових зв'язків і шукати нові способи ділових контактів Відповідно змінилося колишнє байдуже ставлення підприємств до виставок і ярмарків, які нині вважають однією з вирішальних складових системи: клієнт — конкурент — оновлення Значні зміни сталися і
 • Тип: Реферат

  Основные векторы египетско-китайских международных отношений в начале XXI века

  Одним из векторов активной внешней политики Арабской Республики Египет (АРЕ) является сотрудничество с ведущими державами Азии На рубеже XX–XXI вв связи с ними получили дополнительный импульс к развитию, что было во многом связано с увеличением темпов роста экономики в странах азиатского региона и заинтересованностью АРЕ в установлении с ними тесных торгово-экономических связей С другой стороны, активизация азиатского вектора внешней политики Египта вызвана соображениями политической целесообразности, усилившимися, по словам авторитетного египетского политолога и журналиста Ибрахима Нафие, по
 • Тип: Дипломная работа

  Основные направления внешней политики Барака Обамы

  Истоки современной внешней политики США лежат в особенностях формирования общества и государства, географического положения, исторического процесса и других закономерностей, обусловивших становление базовых принципов, которым следовали и продолжают следовать сменяющие друг друга администрации Естественно, что обстановка как в самих США, так и в окружающем мире обуславливают различное сочетание основных компонентов внешнеполитического курса, к которым относятся приоритет национальных интересов, идея избранности, безусловное сохранение «свободы рук», использование силовых методов и т д
 • Тип: Реферат

  Основные направления внешнеполитического курса Республики Беларусь на Ближнем Востоке

  Арабское направление, хотя и имеет некоторые традиции развития со времен Советского Союза, все же является новым явлением в белорусской внешней политике Этим обусловлены некоторая непоследовательность в реализации арабской политики, поиск вариантов и форм сотрудничества в процессе формирования партнерских отношений, которые наблюдались последние десять лет независимого развития республики Между тем, арабское направление закрепилось как самостоятельное и в настоящее время динамично развивается Это результат целенаправленной политики развития отношений со странами арабского мира, проводимой в т
 • Тип: Реферат

  Основные направления внешнеполитического курса Украины на Ближнем Востоке

  Выстраивая свою внешнюю политику с 1991 г , Украина, по мере возможностей, стремилась сохранить связи с арабскими странами, так как в составе СССР она была не только передаточным звеном, но и партнером этих стран
 • Тип: Курсовая работа

  Основные направления внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий

  Одной из важнейших сфер деятельности узбекских предприятий на современном этапе является внешнеэкономическая До падения административно-командной системы экономика нашего государства представляла собой замкнутый механизм Долгие годы органами власти проводилась политика автаркии, являвшаяся тормозом экономического и технического прогресса При такой политике отечественные предприятия не нуждались в выходе на внешние рынки, и развитие внешнеэкономической деятельности не представляло для них интереса С обретением независимости Узбекистан вновь получил возможность самостоятельно проводить свою вне
 • Тип: Курсовая работа

  Основные направления внешнеэкономической политики Российской Федерации в XXI веке

  Россия – обширная евразийская держава, имеющая самое большое из стран мира число сухопутных соседей – 14 стран Среди её морских соседей такие державы, как США и Япония На Чёрном море Россия соседствует с Турцией, а на Каспийском море – с Ираном Наша страна занимает громадное пространство, расположенное между крупнейшими мировыми экономическими зонами – Европейским Союзом, Северной Америкой и Северо-Восточной Азией На юге и западе России располагаются страны, ранее входившие в СССР В результате распада СССР Россия стала более северной страной, отделённой от Центральной и Западной Европы новыми
 • Тип: Реферат

  Основные направления во внешней политике Украины со странами Ближнего Востока

  В 2001 году Украина отмечает десятую годовщину своей независимости Несмотря на то, что пока позади незначительный исторический отрезок времени, уже можно подвести некоторые итоги внешне-политической деятельности Украины, осмыслить достижения и неудачи с учетом новых реалий и тенденций, которые сформировались в конце XX столетия в рамках системы международных отношений В этом контексте определенный интерес (как научный, так и сугубо практический) представляет исследование ближневосточной политики Украины в 90-е годы, уточнение на основе ее собственного опыта приоритетов и ключевых направлений
 • Тип: Курсовая работа

  Основные направления и перспективы развития интеграции стран Содружества независимых государств

  В настоящее время в экономике существует множество тенденций, повседневно затрагивающих интересы каждого хозяйствующего субъекта Всё больше предприятий и во всё возрастающем объёме используют мировые стандарты качества, опыт иностранных компаний Всё это является следствием состояния мировой экономики на современном этапе, одним из факторов которой, влияющих на хозяйствование субъектов, является интеграция Интеграция закономерно вытекает из международного разделения труда, всё большего стремления организаций быстро и свободно приобретать и обменивать ресурсы, факторов и условий производства, н
 • Тип: Дипломная работа

  Основные направления развития внешнеэкономических связей предприятия (на примере ОАО "Коммунарка")

  Целью работы является изучение факторов, влияющих на развитие внешнеэкономических связей предприятия и разработка на этой основе путей повышения эффективности основных направлений развития внешнеэкономических связей ОАО «Коммунарка»
 • Тип: Реферат

  Основные направления финансового сотрудничества исламских банков со странами СНГ

  С начала 90–х годов исламская экономика и, в первую очередь, исламское банковское дело переживают заметный подъем Уже нет сомнения в том, что исламские банки представляют собою серьезную силу, обладают большой внутренней динамикой и способностью к развитию, формируя нарождающийся анклав в мировой банковско–финансовой сфере и создавая прообраз исламской хозяйственной системы
 • Тип: Реферат

  Основные особенности совместной деятельности во внешнеэкономической деятельности

  Корпоративное совместное предприятие является наиболее сложной и развитой формой совместного предпринимательства Оно обычно имеет структуру самостоятельной компании Эта форма выбирается при наличии одного или нескольких следующих условий:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 159