Работы в категории Международные отношения, страница 53, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Учебное пособие

  Міжнародна економіка

  У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання та важливі тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки Основна увага приділена міжнародній торгівлі товарами і послугами, переміщенню капітала і робочої сили, світовій валютній системі та міжнародним розрахункам Висвітлюються процеси міжнародної регіональної інтеграції та глобалізації світової економіки
 • Тип: Реферат

  Міжнародна економічна інтеграція

  Наприкінці минулого - на початку нинішнього століть на фоні наростаючої глобалізації різко активувалися процеси економічної інтеграції як у розвинених, так і в регіонах планети, що розвиваються Світове господарство не тільки росте кількісно, але змінюється і якісно На наших очах формується його новий образ, який потребував осмислення та прогнозування
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародна економічна інтеграція як система господарських зв’язків різних країн, її розвиток і сучасний стан

  Масштабні суспільні перетворення, які відбуваються в процесі формування єдиного глобалізованого світу, охоплюють усі без винятку аспекти людської активності та визначають переважну більшість сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку держав ,окремих територій та регіонів, а також обумовлюють конкретні обставини буття цілих націй, верств населення Розвиток інтеграційних процесів є найважливішою характеристикою сучасного світового господарства На сьогоднішній день інтеграція органічно вплелась в усю структуру міжнародного ринку Вона пронизує широку мережу економічних взаємовідносин, що с
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

  Більшість фірм, що мають закордонні філії, стикаються зі складнішими проблемами врахування міжнародних аспектів кадрової політики За всієї різноманітності підходів до управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях, більшість із них визнає величезне значення кваліфікованого персоналу для забезпечення зростання їхніх підприємств за кордоном і досягнення ними поставлених цілей Дослідницька організація "Рада промислової конференції" провела "круглий стіл" для президентів корпорацій, де обговорювалося, як змінюється світ і що можуть зробити керівники компанії, щоб упр
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародна міграція капіталу

  Тісне переплетення окремих складових світового господарства та його чітко визначена однорідність приводять до злиття національних економічних систем і створення їх аналога на міжнародному рівні Отже, в межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини На їх грунті розвивається, зокрема, міжнародна інвестиційна діяльність, що по
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародна міграція робочої сили

  В цій роботі, на підставі вивчення опублікованих документів, наукової літератури, архівних матеріалів представлено багатогранну картину міжнародної міграції робочої сили, її історію та місце в сучасному міграційному процесі
 • Тип: Реферат

  Міжнародна морська організація

  Міжнародна Морська Організація була створена як перший міжнародний орган, який повинен займатись виключно морськими питаннями Важливі завдання Організації відображені в її девізі: « Безпечне, захищене і ефективне судноплавство за умови чистих океанів»
 • Тип: Реферат

  Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

  Міжнародна організація праці (МОП) є однією з багатобічних організацій, що найбільш успішно виконують свій мандат Вісім десятиліть її історії дозволяють зробити висновок про те, що заставою цього успіху служить прагнення до відновлення у відповідь на зміни, що відбуваються МОП була створена в 1919 р за задумом промислово розвитих країн для рішення їхніх загальних проблем, але її стрімкий розвиток і творчі підходи залучили до неї за два десятиліття після Другої світової війни масу нових членів
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародна технічна допомога

  Міжнародна технічна допомога (МТД) сьогодні є важливим інструментом реалізації політики міжнародної інтеграції України, економічного розвитку, забезпечення інтересів держави на зовнішніх ринках Міжнародна технічна допомога надається Україні практично в усіх галузях народного господарства та суспільного життя більш ніж 20 країнами світу, а також міжнародними організаціями В 2005 році донорами для впровадження нових та продовження діючих проектів міжнародної технічної допомоги в Україні виділено приблизно 463 млн доларів США
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна торгівля Таїланду

  Помітним явищем у світовій економіці став динамічний розвиток деяких країн, що розвиваються, які дістали назву "нові індустріальні країни" (НІК) За відносно короткий час ці країни створили промисловий потенціал, розвинули окремі сучасні галузі індустрії Вони різко збільшили промисловий експорт і посіли важливе місце у міжнародному поділі праці
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна торгівля товарами

  Міжнародна торговельна палата (МТП) розробила базисні умови торгівлі ІНКОТЕРМС, згідно з якими оцінюються особливості постачання товарів на зовнішніх ринках з розподілом обов’язків між продавцем і покупцем
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

  Конвертованість валюти – можливість резидентів і нерезидентів вільно, без обмежень, обмінювати національну та іноземні валюти чи використовувати іноземну валюту в угодах з реальними та фінансовими активами
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародна торгівля фінансовими послугами

  Чому держави торгують? Що складає основу торгівлі між країнами? У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати рівень своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва Суверенні держави, як і окремі персони й регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

  Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що відбулися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних відносин у розвитку країни Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального розвитку країни Україна тільки входить в систему світ
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

  Вартість цінних паперів формується під впливом найрізноманітніших факторів Оцінка вартості за допомогою фінансових розрахунків уможливлює визначення лише прогнозної дохідності цінних паперів, приведеної до поточної вартості грошей Оскільки при цьому враховуються не всі фактори, що діють на фондовому ринку, остільки розрахункова вартість цінних паперів може не збігатися з їх ринковою вартістю
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 159