Работы в категории Международные отношения, страница 51, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Лизинг, факторинг, форфетирование

  Кредит – это ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором заёмщику на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процента По своей сути он является поистине открытием в экономике: благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей Предприятие-заёмщик за счёт дополнительной стоимости может увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей Граждане, воспользовавшись кредитом, имеют двойной шанс: либо применить способности и выданные дополнительные ресурсы для расширения своего дела, либо ускорит
 • Тип: Реферат

  Литва та процеси розширення ЄС

  На референдумі, який відбувся 11 травня в Литві, переважна більшість громадян (90%) висловилися за вступ Литви до Євросоюзу Менше 10% громадян проголосували проти цього За даними литовського виборчкому, у референдумі взяло участь близько 64% жителів
 • Тип: Реферат

  Лицензирование и осуществление экспортно-импортных операций

  1) разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на осуществление некоторых видов деятельности Выдача лицензии – одна из форм государственного контроля В некоторых странах выдача лицензии преследует цель ограничения, вплоть до полного сокращения, торговли с какой-либо страной или группой стран, защиты национальной промышленности от иностранной конкуренции, контроля за расходованием валюты, а также получения доходов в бюджет путем взимания специальных сборов за выдачу лицензии
 • Тип: Реферат

  Лоббистская деятельность в США в плане урегулирования арабо-израильского конфликта

  Мирное урегулирование арабо-израильского конфликта по сей день остается одной из ключевых проблем международных отношений на Ближнем Востоке Многолетняя история этого противостояния показала, что стороны нуждаются в эффективном международном посредничестве для преодоления накопившихся разногласий С другой стороны, регион Ближнего Востока в силу своего важного стратегического положения и наличия на его территории крупных запасов энергетического сырья на протяжении всего прошлого столетия находился в центре внимания мирового сообщества и прежде всего великих держав
 • Тип: Реферат

  Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

  Міграція робочої сили; еміграція робочої сили, імміграція ро­бочої сили; рееміграція; постійна міграція; тимчасова міграція; не­легальна міграція; причини міграції; етапи міграції; "Втеча мізків"; напрямки переміщення мігрантів; центри притягання робочої си­ли; наслідки міграції – для країн, гир приймають робочу силу, для країн-експортерів; регулювання міграції; МОП
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародні інтеграційні обьєднання

  З давніх часів людство усвідомило, що протистояти силам природи легше разом Це зумовило поступове об’єднання людей у общини, народи, нації і країни Зараз настав час логічного продовження об’єднання людей – світова інтеграція
 • Тип: Реферат

  Міжнародні акти регулювання сучасних міграційних процесів в Європі

  Початок ХХІ ст в Європі відзначається двома основними демографічними тенденціями: зростанням кількості країн, де зменшується кількість місцевого населення, і зростанням кількості країн з позитивним міграційним балансом У результаті цього в багатьох випадках розмір міграційного сальдо визначає рівень зростання чи зменшення населення в тій чи іншій країні Так, на 2003 р зростання населення тільки за рахунок імміграції спостерігалось в Австрії, Чехії, Італії, Німеччині, Греції, Словенії та Словаччині Перспектива розширення Європейського Союзу і приєднання десяти нових членів (Латвія, Литва, Есто
 • Тип: Реферат

  Міжнародні відносини та зовнішня політика

  Міжнародна політика – складова частина політичної діяльності держави З сивої давнини століть сягає історія зовнішніх відносин між державами Уже в первісному суспільстві між племенами укладалися угоди, створювалися економічні та політико-військові союзи, складалися й існували певні відносини З виникненням держави роль зовнішньої політики і дипломатії як засобів забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави значно підвищились Не є винятком Україна, для якої зовнішньополітична сфера на протязі 1990-х років перетворилася на один із найпріоритетніших напрямків реалізації державотворчих зусил
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні валютні ринки та їх функції

  На певному історичному етапі збільшення кількості міжнародних господарських зв'язків неминучо призвело до підвищення ролі валютно-фінансової сфери у світовому масштабі Процес міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, виробнича і науково-технічна співпраця, міграція робочої сили, розвиток туризму привели до виникнення суспільних відносин, пов'язаних з грошовими вимогами і відповідними зобов'язаннями учасників міжнародних економічних відносин Саме міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн, і обслуговується валютним ринком
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародні економічні відносини

  На нинішньому критичному етапі суспільної трансформації України в умовах глибокої системної кризи вкрай потрібна принципово нова національна економічна стратегія — стратегія відродження і розвитку в умовах глобалізації і глобальної інтеграції Повна відсутність такої національної стратегії або використання і нав'язування Україні зарубіжних ерзаців псевдореформаторських ліберальних і неоліберальних стратегічних курсів протягом останніх десяти років незалежного існування поставили Україну у важкий стан розвитку
 • Тип: Учебное пособие

  Міжнародні економічні відносини

  Кінець ХІХ ст Міжнародна економіка визначалась як сукупність національних економік В 30-х рр виникає позиція: МЕ – сукупність міжнародних економічних відносин (МЕВ) Міжнародна економіка – цілісна система, яка вкладає в себе декілька підсистем При виділенні їх використовується багато критеріїв:
 • Тип: Реферат

  Міжнародні економічні відносини

  Світове господарство сформувалося на рубежі XIX — XX століть на основі поглиблення міжнародного поділу праці і складається із сукупності національних господарств у їх взаємозв'язку та взаємодії Формування світового господарства було започатковане Великими географічними відкриттями XV — XVI століть і зв'язаним із ними розвитком світового ринку Переростання світового ринку у світове господарство відбувалося на основі розвитку великого машинного виробництва, яке зумовило збільшення масштабів концентрації виробництва і капіталу Внаслідок цього посилилась тенденція до формування міжнародних економ
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародні економічні відносини

  Україна вже зробила серйозні кроки в світовому бізнесі, але для того, щоб зайняти та утримувати достойне місце в ньому, слід досконало орієнтуватись в міжнародних ділових операціях, тенденціях розвитку подій на фінансових ринках та ринках валют
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

  Держави, що існують на планеті, перебувають на різних щаблях суспільного розвитку Більшість функціонують в умовах докапіталістичних формацій, поєднуючи елементи первісного, рабовласницького та феодального способів виробництва Капіталістичний спосіб виробництва також частково поширений у цих країнах, але він ще не став визначальним За загальноприйнятою класифікацією більшість людства світу проживає у слаборозвинутих країнах (майже 140 країн) За економічиим потенціалом сумарною величиною валового національного продукту, що виробляється на планеті роль лідерів відіграють розвинутi капіталістичні
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні карні трибунали

  Трибунал – це надзвичайний суд, нерідко (але не обов’язково) військовий, так чи інакше протиставлений регулярним судам загальної юрисдикції Назву «трибунал» носили суди інквізиції За зразком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі (напередодні якого відбувався Нюрнберзький процес) таку назву мають Міжнародний карний трибунал по колишній Югославії, Міжнародний карний трибунал по Руанді та інші В Польщі конституційний суд має назву Конституційного трибуналу На деяких мовах (наприклад, французькій) слово «трибунал» означає звичайний суд, не обов’язково надзвичайний, англійською юридичною
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 159