Работы в категории Международные отношения, страница 4, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Курсовая работа

  Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

  На сучасному етапі міжнародний імідж будь-якої держави свідчить про її економічну та політичну силу, процвітання та високий рівень культурного розвитку і є показником авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на світовій арені Позитивний імідж держави безпосередньо пов’язаний із ставленням до нього світової спільноти, так і її власних громадян Від іміджу держави залежить і рівень патріотизму країни та її мешканців
 • Тип: Реферат

  Іран та його міжнародні відносини

  У 90-і роки зовнішньополітичний курс ІРІ зазнав певні зміни, зовнішньополітична стратегія стала характеризуватися більшою помірністю Повернути Ірану минулу роль відповідальної регіональної держави У Ірані все більше уваги стала приділяти відносинам з безпосередніми сусідами
 • Тип: Дипломная работа

  Ісламський фундаменталізм на Близькому Сході

  У 70-х — на початку 80-х років ХХ століття в мусульманських країнах Близького Сходу стало особливо помітним прагнення цілого ряду політичних сил використовувати традиційні релігійні фактори з метою ідентифікації та самоствердження Зростання ролі ісламських гасел можна чітко прослідкувати в різноманітних областях життя більшості арабських країн цього регіону — як в сфері ідеології, соціального i внутрішньополітичного розвитку, так i в їх зовнішній політиці та міжнародних відносинах Виступаючи в ролі певної «об’єктивної» ідейно-духовної i світоглядної парадигми, іслам став активно впроваджувати
 • Тип: Реферат

  Історія глобалістики та глобалізаційні процеси сьогодення

  Серед західних концепцій глобалізації найбільше виділяються два підходи Перглобалісти (американські дослідники Дж Най, Р Кеохане, Т Фрідман, С Стрейндж, М Дойл, японський дослідник Кеничи Омае) бачать історичну місі глобалізації в тому, що вона несе блага ринкового капіталізму та ліберальної демократії Вони виступають апологетами глобалізації та проголошують час історичного кінця держави-націй як інституту Автори наполягають на тому, що відбулася переструктуризація світу, де колишня система міжнародного поділу праці, яка була заснована на взаєминах між індустріально розвиненими світовими держ
 • Тип: Курсовая работа

  Австралия и ее место в современной мировой экономике

  Австралия – высокоразвитая индустриально – аграрная страна с современной многоотраслевой экономикой и высоким научно – техническим потенциалом По основным статистическим показателям она занимает 12 место среди стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
 • Тип: Контрольная работа

  Австрия. Место национальной экономики в системе мирохозяйственных связей, международная специализация страны

  Австрия является одной из самых экономически развитых стран объединенной Европы Она является высокоразвитой индустриальной страной с интенсивным сельским хозяйством, разветвленной транспортной системой, развитыми сферами торговли, услуг и туризма, входящая в число наиболее стабильных и благополучных в социально-экономическом отношении стран Европы
 • Тип: Дипломная работа

  Автомобильный рынок Республики Корея

  Автомобильный рынок развивается качественно и количественно бурными темпами В настоящее время ежегодный прирост мирового рынка автомобилей равен 10-12 млн единиц, а его численность – более 400 млн единиц Каждые четыре из пяти автомобилей общего мирового рынка – легковые и на их долю приходится более 60% пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта
 • Тип: Статья

  Аграрный сектор Афганистана и проблемы его использования

  За последние более чем 20 лет в Афганистане, начиная от прихода к власти Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) в 1979 г и кончая назначением Х Карзая председателем временной администрации страны на боннской конференции по Афганистану в 2001 г , власть поменялась четыре раза Всякий раз смена власти приносила все новые проблемы сектору земледелия, афганским крестьянам
 • Тип: Реферат

  Агрессия Японии в Северо-восточном Китае

  Ещё с начала двадцатого столетия Маньчжурия представляла собой одну из приоритетных сфер интересов японского империализма После русско-японской войны 1904-1905 гг Здесь началась активная экономическая экспансия японского капитала, осуществляемая, в основном, путём концессий, прямых капиталовложений и таможенных барьеров
 • Тип: Курсовая работа

  Адаптация отчетности российских предприятий к зарубежным стандартам учета и анализа

  Цель курсовой работы- научиться определять показатели, изученные в курсе "Финансовый менеджмент", на базе данных отчетности конкретных предприятий, а также научиться приводить российскую бухгалтерскую отчётность к международным стандартам
 • Тип: Реферат

  Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

  При створенні в АТЕС увійшли 12 держав (США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Республіка Корея і 6 країн Східної Азії - Бруней, Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни), на сьогоднішній день учасниками форуму є вже 21 країна, в 1991 році приєднався Гонконг, Китай, і о Тайвань, в - 1993 році Мексика і Папуа-Нова Гвінея, у 1994 році - Чилі, в 1998 році - В'єтнам, Росія і Перу Настільки швидке розширення призвело до оголошення організацією 10-річного (до 2008 року) мораторію на прийом нових членів, незважаючи на те, що Індія, Монголія і кілька інших країн Азії, а так само Латин
 • Тип: Курсовая работа

  Азиатский кризис, его истоки и последствия для мирового сообщества

  На протяжении почти двухвекового периода становления и развития мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров
 • Тип: Реферат

  Активизация исламского фундаменталисткого движения в Тунисе в конце XX века

  Исламское фундаменталистское движение возникло в Тунисе в конце 60-х годов и стало реакцией определенных слоев населения на рост социального неравенства, социально-экономические трудности, навязывание обществу с вековыми традициями западной культуры, западного образа жизни и моделей развития В 1971 г группа тунисских фундаменталистов присоединилась к официально зарегистрированной в 1970 г Ассоциации сохранения Корана (АСК) Видную роль среди них играли преподаватель философии Р Ганнуши и адвокат А Муру Вскоре после вступления в АСК их деятельность стала выходить за пределы исламского фундамент
 • Тип: Курсовая работа

  Американо-иранские отношения на современном этапе

  Цели США на Ближнем и Среднем Востоке делятся на официально провозглашенные и те, о которых не принято объявлять открыто К первым относятся нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетной технологии, обеспечение бесперебойного поступления нефти из региона, борьба с терроризмом, содействие арабо-израильскому мирному процессу, поддержание стратегического превосходства Израиля над его арабскими соседями Однако действия США свидетельствуют, что наряду с перечисленными, они преследуют еще ряд целей, идущих значительно дальше "миролюбивого" поддержания статус-кво
 • Тип: Реферат

  Американо-турецкие международные отношения в аспекте иракского кризиса 2003 года

  Отношения с соседями по ближневосточному региону являются одним из приоритетных направлений внешней политики Турецкой Республики За последние двадцать лет Ирак постепенно занял особое место во внешней политике страны События, разворачивающиеся вокруг Ирака, не могут оставить безучастной Турцию, связанную с этим государством общей границей и длительными историческими отношениями
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 159