Работы в категории Международные отношения, страница 29, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Курсовая работа

  Грузино-абхазский конфликт

  Актуальность темы Одной из самых важных проблем на современном этапе развития международных отношений является проблема, вооруженных конфликтов На Кавказе возник новый серьезный очаг международной напряженности События в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Чечне обрели характер военных конфликтов, подобных тем какие происходят на Балканах и в Средней Азии Этот очаг военных столкновений представляет большую угрозу международному миру и стабильности, так как Кавказский регион исторически, экономически и психологически обладает высоким внутренним потенциалом конфликтности Поэтому, с учетом
 • Тип: Реферат

  Грузино-Осетинский конфликт

  Одной из самых важных проблем на современном этапе развития международных отношений является проблема, вооруженных конфликтов На Кавказе возник новый серьезный очаг международной напряженности События в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Чечне обрели характер военных конфликтов, подобных тем какие происходят на Балканах и в Средней Азии Этот очаг военных столкновений представляет большую угрозу международному миру и стабильности, так как Кавказский регион исторически, экономически и психологически обладает высоким внутренним потенциалом конфликтности Поэтому, с учетом данной тенденции,
 • Тип: Реферат

  Грузино-южноосетинский конфликт. Причины и последствия

  Население - около 85 тыс , осетины - около 67%, грузины - около 25%, другие национальности - около 7% (2003) Около 40 тыс беженцев из Южной Осетии находятся в Северной Осетии 95% населения имеют российское гражданство(1 июня 2002 года, после принятия в России нового закона о гражданстве, который предоставлял право бывшим гражданам СССР, оставшимся без гражданства после распада Советского Союза, обменять советские паспорта на российские, началась массовая выдача российских паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии), в том числе значительная часть грузинского населения имеет как грузинское, так
 • Тип: Контрольная работа

  Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

  Світовий банк, заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку Банк, що надав у 2002 фінансовому році країнам-клієнтам позики на загальну суму 19,5 млрд дол США, у цей час здійснює свою діяльність більш ніж в 100 країнах, що розвиваються, роблячи фінансову й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя й поліпшення життя найбіднішого населення Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором Представництва Банку в різних
 • Тип: Курсовая работа

  Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

  Багато хто представляє ООН як організацію, яка займається в основному питаннями підтримки миру й безпеки Насправді цьому присвячено менш 30% діяльності ООН, а переважно її робота пов'язана з розвитком і наданням гуманітарної допомоги Система ООН, будучи єдиним всесвітнім інститутом по сприянню розвитку найбідніших районів світу, реалізуючи свої спеціальні програми, допомагає поліпшити життя мільйонам людей
 • Тип: Реферат

  Гуманитарная деятельность ООН в Палестине

  В бесконечно большом ряду ближневосточных проблем на протяжении более 50 лет остро стоит вопрос палестинских беженцев, возникший после образования Государства Израиль в 1948 г Уже тогда мировое сообщество осознавало масштабы проблемы беженцев, и Организация Объединенных Наций приняла решение об учреждении самостоятельного подразделения в рамках системы ООН, подотчетного непосредственно Генеральной Ассамблее
 • Тип: Контрольная работа

  Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

  Міжнародне середовище –– це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або ускладнюють її
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

  Актуальність теми дослідження Міжнародні фінансові організації є найбільш активними рушійними силами у стимулюванні глобалізаційного розвитку Діяльність глобальних фінансових інституцій, а саме Європейського банку реконструкції та розвитку є чинником, який суттєво впливає на розвиток економіки, реалізацію програм, спрямованих на ринкове реформування, структурну перебудову народного господарства та стабілізацію національної валюти Отже, і виникає потреба в дослідженні діяльності ЄБРР, його впливу на розвиток процесів у міжнародному економічному середовищі
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність ЛАД у врегулюванні регіональних та локальних конфліктів на Близькому Сході

  Актуальність теми З початку існування Ліги Арабських Держав основною проблемою в її діяльності стало збереження і підтримання миру, а також запобігання поглибленню конфліктів як у регіональному, так і у локальному масштабах Безпека арабського світу – об’єктивна необхідність, котра є виразом його волі, прагнення арабів до єдності, що була порушена колонізаційним порядком у минулому і правлячими національними елітами в незалежних арабських державах після деколонізації регіону Суть концепції загальноарабської безпеки полягає в тому, що загроза будь – якій арабській державі як частині арабського
 • Тип: Реферат

  Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

  Нині Україна творить свою зовнішню та внутрішню політику відповідно до вимог сьогодення та на перспективу Сфера зовнішньополітичної діяльності України – одна з найважливіших галузей суспільних відносин, яка «спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизначиними принципами і нормами міжнародного права» (стаття 18 Конституції України)
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність підприємств на світовому ринку технології

  Поняття міжнародного технологічного трансферу, як правило, трактується двояко: у широкому розумінні — як проникнення будь-яких науково-технічних знань і обмін виробничим досвідом між країнами, а у вузькому — як передача науково-технічних знань і досвіду, що стосуються конкретних технологічних процесів
 • Тип: Контрольная работа

  Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

  Тривале існування двох протилежних соціально-економічних систем обумовило створення в межах їх функціонування відповідних міжнародних економічних організацій Ці організації сприяли встановленню і розвитку міжнародних економічних відносин не лише між країнами однієї системи, а й між країнами, які належали до різних систем
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність транснаціональних компаній в Україні

  Характеризуючи сучасні тенденції в розвитку ТНК, слід відзначити, по-перше, вплив науково-технічного прогресу на розвиток транснаціонального капіталу, по-друге, особливості інноваційної діяльності ТНК, по-третє, прискорений розвиток і вдосконалення факторів виробництва, що використовуються ТНК Останніми роками відпала необхідність у надвеликих підприємствах на територіях окремих держав, розрахованих на всесвітній ринок З'являється можливість створювати заводи, що випускають одну і ту ж продукцію за однією і тією ж технології в низці країн, тобто уніфікувати випуск продукції в міжнародному масш
 • Тип: Реферат

  Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

  80-90-ті ХХст характеризуються значним посиленням процесу транснаціоналізації світової економіки ТНК стали головним суб’єктом економічної діяльності у світовому економічному просторі, що модернізується Відзначаючи цю тенденцію, багато дослідників пишуть про “настання ери транснаціональної економіки”, чи нової “цивілізації транснаціонального бізнесу”
 • Тип: Реферат

  Діяльність ФАТФ

  Проблема тінізації економічних відносин актуальна в наш час Адже дана проблема є притаманна для всіх без винятку країн світу Більше того, за даними іноземних експертів, у глобальному масштабі ця проблема має тенденцію до загострення За оцінками Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), тінізація економіки за останні 5 років зростала щорічно на 6,2 %, а загальне економічне зростання становило у середньому 3,5 % Ця негативна тенденція входить в антагоністичну суперечність з інтересами довгострокового соціально-економічного розвитку будь-якої країни
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 159