Работы в категории Международные отношения, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Германо-советские отношения в 1919-1929 гг

  В послевоенные годы в сложной обстановке утверждения новой геополитической ситуации на первый план вышла проблема послевоенного мирного урегулирования и становления новой системы международных отношений Особым образом развивались внешнеполитические контакты Германии, поскольку именно она являлась новым, совсем недавно образованным государством – Веймарской республикой, не определившейся и ищущей для себя дипломатических партнеров, тем самым добиваясь своего политического признания на международном уровне С другой стороны, будучи объектом обвинений и порицаний после первой мировой войны, Герма
 • Тип: Реферат

  Германский аспект внешней политики США в освещении буржуазной историографии ФРГ 70-х – начала 80-х годов

  Внешнюю политику США в 1917–1941 гг характеризовало постоянное внимание к германской проблеме, которая представляла собой ведущий аспект европейской политики Соединенных Штатов, а в определенные годы оказывалась в центре внимания всей внешней политики Вашингтона Об этом наглядно свидетельствовало развитие американо-германских отношений на протяжении всего этого периода – от вступления США в первую мировую войну до вступления во вторую мировую войну И хотя крайними точками в этом процессе было начало состояния открытой враждебности между обоими государствами, это, разумеется, не означало, что
 • Тип: Курсовая работа

  Германский вопрос в 1940–60-е годы в системе международных отношений

  Ведущие государства коалиции – СССР, США, Англия – еще в годы войны искали подступы к решению всей совокупности проблем, относящихся к Германии и получивших обобщенное наименование – «германский вопрос»
 • Тип: Реферат

  Главные интеграционные группировки мира

  Интеграция в переводе с латинского, означает соединение отдельных частей в общее, целое, единое В последние десятилетия во всемирном хозяйстве происходят сложные процессы сближения и взаимопроникновения национальных хозяйств нескольких стран, направленные на создание единого хозяйственного организма и получившие название интеграции Она пронизывает самые различные стороны экономической и политической жизни интегрирующихся стран
 • Тип: Реферат

  Глобалізаційні процеси в Україні

  В умовах глобалізації світового господарства і міжнародних економічних відносин різко зростає роль і значення зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) для економіки країни в цілому, та зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) для окремого підприємства Суттєво змінюються й цілі зовнішньоекономічної діяльності Вона стає одним з пріоритетів національної політики і стратегії діяльності підприємства Для регламентації зовнішньоекономічної діяльності створюються спеціальні міністерства, вводяться відповідні законодавчі акти, укладаються міждержавні угоди, створюються міжнародні організації Зовнішньоекономіч
 • Тип: Статья

  Глобалізація і процеси соціального розвитку

  Аналіз статті «Глобалізація і процеси соціального розвитку», про яку далі буде йти мова, належить Валентині Зленко, доктору історичних наук (Київ) Стаття була опублікована у суспільно-політичному періодичному виданні «Віче» №6 за 2002 рік
 • Тип: Дипломная работа

  Глобалізація світогосподарських звязків

  Актуальність теми Кінець 20 століття залишиться в пам’яті людства епохою великих сподівань, які частково збулися, а частково не реалізувалися Протягом найближчих років доведеться побачити в якій мірі ці сподівання були обґрунтовані Особливої уваги заслуговує питання про те, чи судилося збутися мрії про глобалізацію сучасного світу, про вільний господарський обмін між регіонами, єдиний інформаційний простір і домінування в світовому масштабі принципів гуманістичного соціального устрою
 • Тип: Реферат

  Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

  В основі тенденцій сучасних міжнародних відносин лежить концепція миру XXI століття – це злагоджені принципи взаємостосунків держав на міжнародній арені, які сприятимуть затвердженню миру без насильства, забезпеченню всеосяжної безпеки, переходу держав і регіонів до стійкого розвитку, побудові на планеті гармонійної цивілізації, що включає різні держави, нації, культури, релігії Глобалізація є головним засобом для реалізації даної концепції, проте вона викликає багато протиріч в міжнародних відносинах, які є найактуальнішими на сучасному етапі
 • Тип: Реферат

  Глобалізація та Європейський Союз

  Ідея глобалізації, без сумніву, широко розповсюдилась у сучасному світі, але разом із тим її трактують по-різному Цю ідею використовують, щоб пояснити безліч явищ і процесів, які зустрічаються практично в будь-якій сфері економічного, політичного й культурного життя Вони виникають як у відносинах між країнами, так і в окремих країнах Деякі з них були несумісними і навіть заважали одне одному Більш того, велику кількість різноманітних структур і гравців було залучено до процесів глобалізації Європейський Союз - вочевидь, найважливіший із них
 • Тип: Контрольная работа

  Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

  Реалізуючи ці принципи, треба, звичайно, виходити з таких реалій Сьогодні існують національно-економічні комплекси з різними якісними характеристиками, дуже відмінними соціальними і культурно-психологічними надбудовами Крім того, є ще силове порубіжжя між національним і глобальним — це національні держави, які здійснюють економічно-соціальні перетворення на свій лад Владні структури ще не звільнились від традиційного бачення влади власності Тому вони претендують на всеохоплюючий контроль суспільного життя і намагаються сконцентрувати прийняття рішень у руках небагатьох Це призводить до бюрокр
 • Тип: Реферат

  Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

  Сучасний етап світового розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства Триває взаємне зближення різних країн і народів, проникнення інформаційних технологій, політична трансформація і інтеграція на регіональному і світовому рівнях
 • Тип: Доклад

  Глобализация

  В европейской мыслительной и научной традиции, начиная с древнегреческих стоиков, идея о мире как космополисе разумных существ, основанном на принципе справедливости, становится более чем навязчивой Однако сейчас глобализация представляет собой больше чем идею, а уже реальный процесс Понятие глобализации всё-таки в большей степени зависит от человеческого фактора и от идеализированного трактования этого понятия Можно выделить три основных подхода: сторонники того, что глобализация - это источник грядущего процветания, умиротворения, единых для всех правил, способ сократить разрыв между богаты
 • Тип: Реферат

  Глобализация

  Глобализация – это переход от экономик отдельный стран к экономике международного масштаба Сегодня в мире, превратившемся в одну большую деревню, промышленное производство носит международный характер, и деньги быстро и беспрепятственно текут из одной страны в другую В сущности, торговле границы не помеха При этом многонациональные корпорации сосредотачивают в своих руках огромную власть, а деятельность анонимных инвесторов может либо способствовать материальному процветанию, либо приводить к экономическому упадку в любой точке земного шара Глобализация — это и причина и следствие современной
 • Тип: Реферат

  Глобализация в сфере мирохозяйственных связей

  Глобализация - не однодневное, мимолетное явление По мнению многих специалистов, она началась давно, а сейчас обретает новые масштабы Можно считать, что глобализация, особенно в экономической сфере, была обозначена интернационализацией хозяйственной жизни, приобрела новые черты в связи с международной интеграцией, затрагивающей не только экономику Однако современному этапу развития мирового сообщества присущи новые принципиальные качественные признаки процесса глобализации, дающие основания для выделения ее как закономерного, но особого звена в развитии цивилизации
 • Тип: Реферат

  Глобализация в Украине

  Понятие «глобальный» определяет предмет или явление, относящиеся к территории всего земного шара, охватывающие весь земной шар, т е имеющие всемирный характер В то же время глобальность любой проблемы необходимо понимать не в количественном, а в качественном измерении Система является глобальной тогда, когда отсутствует система более высокого уровня Однако проблема, возникшая на региональном, государственном или местном уровне, может стать глобальной Глобальность конкретной проблемы определяется не столько её ролью в жизни той или иной части населения, которая реально от неё пострадала, сколь
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 159