Работы в категории Международные отношения, страница 132, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Курсовая работа

  Співпраця авіакомпаній на авіалініях, аналіз досягнень

  Актуальність теми – в теперішній час ринок авіаційних послуг дуже насичений та різноманітний Авіакомпанії конкурують між собою за залучення клієнтів, пропонуючи більш вигідні умови та дешевші тарифи користування послугами Для цього авіакомпанії обирають стратегію співробітництва між собою Діяльність Аерофлоту як найбільшого перевізника Росії має багато нюансів Співробітництво авіакомпанії з іншими перевізниками на сьогоднішній день дуже розвинене, і не його розвиток не стоїть на місці
 • Тип: Реферат

  Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

  Цілком очевидно, що в основі змін була радикальна переоцінка балканськими країнами попередніх зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних і воєнних доктрин та орієнтація на користь пріоритетного розвитку відносин західноєвропейського напрямку І тому саме в цей період спостерігається падіння зацікавленості цих країн в координації СРСР в сфері зовнішньої політики при одночасному розширені практики блокування з Заходом
 • Тип: Реферат

  Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

  Феномен економічної глобалізації припускає принципову зміну підходів до обґрунтування національної економічної стратегії фактично у всіх країнах світу і Україна тут не є виключенням Значну роль в процесі глобалізації грає так звана Світова Організація Торгівлі (СОТ) Діяльність цієї організації направлена на вільний (безмитний або з мінімальними митами) обмін товарів і послуг між її членами Більшість країн світу є членамі СОТ При вступі до СОТ нових членів, необхідно щоб кандидати на приєднання залагодили всі спірні питання з державами, що вже є членами СОТ Членство у СОТ виключає створення шт
 • Тип: Реферат

  Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

  Ця тема дуже актуальна, тому що на сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та встановлення ( вже протягом двох десятиліть ) економічної, правової та соціальних структур Будь які зміни подібного характеру не проходять без значних затрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни потребують залучення капіталів колосального масштабу Нажаль, наша економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутістю вітчизняного фондового ринку, а також станом банківської системи Україн
 • Тип: Реферат

  Специализация и кооперирование производства в мировом хозяйстве

  Мировое хозяйство - сложный механизм, быстро изменяющийся в соответствии с мировой экономической конъюнктурой Динамика мирового развития определяется изменением доли отдельных государств или групп стран в производстве мирового валового внутреннего продукта, темпов роста экономики Все большую экономическую власть в мировом хозяйстве приобретают транснациональные корпорации, которые, с одной стороны, способствуют интернационализации хозяйственной жизни, с другой -укреплению мощи национальных государств
 • Тип: Реферат

  Специализированные организации в системе ООО: экономический и социальный совет ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО

  UNCTAD — United Nations Conference for Trading and Development — Конференция ООН по торговле и развитию) — орган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией Создан в 1964 г и насчитывает 168 стран-членов, в число которых входит и Россия В состав ЮНКТАД входят государства-члены ООН, ее специализированных учреждений или МАГАТЭ Основные задачи ЮНКТАД — содействие развитию международной торговли, равноправного взаимовыгодного сотрудничества между государствами, выработка разносторонних рекомендаций по функционированию международных экономических отношений В ЮНКТАД
 • Тип: Реферат

  Специальный статус Курдского автономного района в Ираке

  Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному житті Саме вона покликана своєчасно виявляти назрілі проблеми розвитку суспільства, аналізувати їх, установлювати причини виникнення, складнощі, суперечливість та знаходити шляхи вирішення цих проблем У сфері державної політики приймаються відповідні державно-політичні рішення, розробляється відповідний інструментарій, створюється механізм їх реалізації
 • Тип: Реферат

  Специфика внешнеэкономических отношений России и Китая

  Тема курсовой работы представляет интерес тем, что основной формой мировых хозяйственных связей по-прежнему остается внешняя торговля По всем показателям она опережает рост мирового производства, движение капиталов, и другие виды внешнеэкономических связей
 • Тип: Реферат

  Специфика социально–политических процессов в аравийских монархиях в 90-е гг. ХХ в.

  В 90-е годы существенное влияние на социально-политические процессы в аравийских монархиях и на ход их экономического развития оказал кризис в Персидском заливе, возникший после вторжения Ирака в Кувейт 2 августа 1990 г и продолжавшийся до конца февраля 1991 г
 • Тип: Реферат

  Способы и формы создания предприятий иностранных инвестиций на примере Украины

  В данной контрольной работе рассматриваются такие понятия как иностранные инвестиции, способы и формы создания предприятий с иностранными инвестициями, государственные гарантии их защиты и т п В целях описания и уточнения правового статуса предприятий с иностранными инвестициями необходимо, прежде всего, рассмотреть вопрос о соотношений двух понятий - «совместное предприятие», получившее широкое распространение в хозяйственной практике Украины, и «предприятия с иностранными инвестициями», закрепленное в Законе Украины «О режиме иностранного инвестирования» 1996г
 • Тип: Реферат

  Способы оценки выполненной работы

  Добросовестно подготовленная руководителем оценка работы подчиненного позволяет получить развернутое представление о конкретном лице, его поведении в коллективе, производственных показателях, выполняемой общественной работе и целом ряде других деловых качеств С помощью подобной оценки или характеристики руководитель получает возможность ближе познакомиться с сильными и слабыми качествами сотрудника, сделать вывод о его квалификации, соответствии занимаемой должности и возможных перемещениях Он также выявляет склонности, интересы, способности, стремления и т д сотрудника Вместе с тем это дает
 • Тип: Контрольная работа

  Сравнение структуры ВВП России и США

  ВВП (Валовой внутренний продукт) - сумма добавленных стоимостей, созданная за определенный период (как правило, за год) всеми производителями, ведущими производство на экономической территории страны Исчисляется в текущих рыночных ценах или сопоставимых ценах
 • Тип: Реферат

  Сравнение экономики Польши и Болгарии

  Болгария находится в самом сердце Юго-Восточной Европы, в северо-восточной части Балканского полуострова Северная часть страны граничит с Румынией, южная - с Турцией и Грецией, западная - с Югославией и Македонией, уровень их экономического развития – средний, имеет выход в Чёрное море на востоке Расположение Болгарии в Европе отображено на Рис 1 1
 • Тип: Реферат

  Сравнительная характеристика финансового кризиса 2009 г. с Великой депрессией 1929-1932 гг.

  Макроэкономика как наука была по сути создана Дж М Кейнсом в 1930-е годы, чтобы прояснить причины Великой депрессии – самой масштабной рецессии в индустриальном капиталистическом мире XX в , а потому и самого значимого события в современной истории экономических циклов Существовавшая тогда теория не могла объяснить, почему с 1929 по 1933 г ВВП США и нескольких других развитых стран сократился на 1/3, а безработица достигла 25-процентного уровня Классические теории основывались на предположении, что экономика находится в конкурентном равновесии, в котором рынок все “улаживает” – в частности, в
 • Тип: Реферат

  Сравнительный анализ европейской и американской моделей менеджмента

  В культуре развитых капиталистических стран понятие менеджмент очень часто соседствует с понятием бизнес Бизнес – это деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции или услуг "Управление бизнесом" - это управление коммерческими, хозяйственными организациями Наряду с этим практически как синоним применяется термин "деловое администрирование" Термин "менеджмент" применим к любым типам организаций, но, если речь идет о государственных органах любого уровня, правильнее использовать термин "государственное управл
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 159