Работы в категории Международные отношения, страница 115, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Розвиток макроекономіки

  Економічна наука є однією з найдавніших Її намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у IV – III ст до н е Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства – виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами й втілюються в раціональній економічній політиці держави
 • Тип: Контрольная работа

  Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

  Можна знайти кілька варіантів періодизації регіональної політики ЄС, залежно від аспектів, які визначаються пріоритетними в тій чи іншій роботі (пріоритетність галузей, вступ кожної нової країни-члена ЄС тощо) Тут подається періодизація, що базується на формуванні самої політики ЄС, і кожен новий етап — це поштовх, що дає новий виток у визначення нових ідей і нових принципів регіональної політики Як на мене, саме це є визначальним у даній роботі
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

  Дипломна робота присвячена дослідженню та розробці стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» Проаналізовано основні показники ефективності здійснення зовнішньоекономічних операцій та основні шляхи їх підвищення Досліджено тенденції розвитку українського ринку будівельної галузі та особливості діяльності на ньому ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» Проведено аналіз ефективності експортних операцій підприємства та розроблено пропозиції щодо удосконалення подальшої роботи підприємства, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Розширення Європейського Союзу

  На території Європи єдиними державними утвореннями, порівнянними по розмірах з Євросоюзом, були Західна Римська імперія, Франкська держава, Священна Римська імперія Протягом останнього ж тисячоріччя Європа була роздроблена Європейські мислителі намагалися придумати спосіб об'єднати Європу Ідея створення Сполучених штатів Європи спочатку виникла після Американської революції
 • Тип: Реферат

  Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

  Європейський Союз стоїть на порозі нового етапу розширення - безпрецедентного як щодо кількості країн, які приєднаються до ЄС найближчими роками, так і щодо глибини пов'язаних з цим перетворень Цей етап особливий і для України, оскільки наш курс на європейську інтеграцію здійснюватиметься в новій ситуації, коли наша держава матиме спільний кордон з розширеним ЄС
 • Тип: Курсовая работа

  Роль і призначення міжнародних фінансів

  Найхарактернішою рисою міжнародних фінансів є те, що вони призначені ефективно обслуговувати міждержавний рух товарів та послуг і перерозподіл грошового капіталу між конкуруючими агентами світового ринку Вони ж вчасно подають сигнали про стан світової фінансової кон'юнктури, які служать певними орієнтирами для швидкого прийняття адекватних рішень суб'єктами міжнародних фінансів
 • Тип: Реферат

  Роль администрации США в урегулировании палестино-израильского конфликта

  Значение палестино-израильского конфликта для США в последнее время заметно возросло, сегодня его неурегулированность мешает стабилизации региона и претворению в жизнь американской концепции Большого Ближнего Востока Нерешенность палестинского вопроса также является одним из источников формирования негативного отношения к США, что несомненно сказывается на их позициях в этом регионе В настоящее время США наращивают свои усилия для создания благоприятных условий, ведущих к результативности палестино-израильского диалога
 • Тип: Контрольная работа

  Роль банків у міжнародних розрахунках

  Процеси інтернаціоналізації та глобалізації економіки, що ведуть до формування світового господарства, потреби диверсифікації та підвищення прибутковості банківських операцій – усе це сприяє розширенню міжнародної банківської діяльності, що долає географічні та часові межі, набуває величезних порівняно з національними масштабів
 • Тип: Курсовая работа

  Роль внешней торговли в экономике России

  В последние годы внешняя торговля играла ключевую роль в формировании экономической динамики При этом ее влияние на текущее развитие экономики России постепенно трансформировалось Если после кризиса 1998 г положительное воздействие на экономический рост внешней торговли было высоким, то в дальнейшем, по мере расширения спроса на импортную продукцию и снижения темпов роста экспорта полезных ископаемых, торговля с внешним миром стала фактором, во все большей степени замедляющим темпы экономического роста
 • Тип: Курсовая работа

  Роль внешней торговли в экономическом и социальном развитии России

  Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономические реформы в России и их неотъемлемый компонент - либерализация внешней торговли - определили глобальные изменения торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами и их группировками на перспективу В ходе осуществления преобразований Россия вырабатывала приоритеты своей торговой политики на основе объективных и общепринятых критериев, а их выбор носил свободный, непредвзятый и экономически обусловленный характер
 • Тип: Дипломная работа

  Роль внутренних факторов в формировании внешней политики Турецкой республики после Второй мировой войны (1945-1980 гг.)

  В современных международных отношениях проблема изучения внешней и внутренней политики Турецкой республики представляются интересной и вместе с тем актуальной темой Турция накануне и во время войны подписала договоры о дружбе со всеми сторонами конфликта, объявив, затем, о нейтралитете Вступив в войну 23 февраля 1945 года, Турция обеспечила себе участие в ООН, а также участие в американских программах послевоенного восстановления мира Доктрина Трумэна и план Маршалла обеспечили Турции экономическую стабилизацию и модернизацию экономики, техническое вооружение армии и флота
 • Тип: Реферат

  Роль государственных инвестиций в условиях современного мирового экономического кризиса

  16 сентября 2008 года Мировой экономический финансовый кризис обрушился на Россию, произошло падение фондового рынка Этому предшествовал обвал рынка ценных бумаг на американской бирже За пару дней до этого американский инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве Это произошло после того, как Bank of America и британский Barclays прекратили переговоры о покупке Lehman Эта новость отрицательно повлияла на основные биржевые котировки во многих странах На негативном внешнем фоне вызванном ухудшением конъюнктуры мировых фондовых рынков и на безудержном падении нефти открытие российск
 • Тип: Курсовая работа

  Роль денег и их функции. Денежное обращение и денежная система в Республике Беларусь

  Деньги - одно из величайших человеческих изобретений Происхождение денег связано с 7 - 8 тыс до н э , когда у первобытных племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно было обменять на другие нужные продукты Исторически в качестве средства облегчения обмена использовались - с переменным успехом - скот, сигары, раковины, камни, куски металла Но чтобы служить в качестве денег, предмет должен пройти лишь одно, на мой взгляд, испытание: он должен получить общее признание и покупателей, и продавцов как средство обмена Деньги определяются самим обществом; все, что общество признает в к
 • Тип: Дипломная работа

  Роль золота в современной мировой валютной системе

  Актуальность темы исследования Рынки золота - это центры торговли золотом, где концентрируется спрос и предложение этого металла и осуществляется его регулярная купля-продажа Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира - производство, распределение, потребление Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане - в качестве рыночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара на национальных и международном уровнях При этом следует иметь в виду, что, когда речь идет об основных особенностях и параметра
 • Тип: Реферат

  Роль и задачи Германии в Европейском Союзе

  Может ли страна, которая со всех сторон граничит с другими европейскими государствами, может ли Германия, имея девять европейских соседей, позволить себе не проводить активную европейскую политику? Ответ лежит на поверхности: находясь в центре нынешнего Европейского Союза (ЕС), немцы особенно заинтересованы в мирном и хорошем добрососедстве Как страна с крупнейшим по численности населением на континенте и в то же время как экономически сильное и расположенное в центре Европы государство объединенная Германия в первую очередь заинтересована в том, чтобы участвовать в процессе европейской интег
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 159