Работы в категории Медицина, здоровье, страница 454, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Профілактика невідкладних станів

  У сучасній стоматологічній практиці залишаються актуальними питання побічних реакцій (невідкладних станів) Складність проблеми пов'язана з рядом специфічних особливостей амбулаторного прийому хворих По-перше, це масовий вигляд спеціалізованої допомоги, яка не зрідка виявляється на тлі супутньої патології Окрім цього, щелепно-лицьова область є потужною рефлексогенною зоною і потрібне адекватне анестезіологічне забезпечення, що не завжди досягається Тому у пацієнтів спостерігається страх перед стоматологічним втручанням, що підвищує чутливість до болю Виникають зміни в нервовій системі, які вия
 • Тип: Реферат

  Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

  Актуальність теми Неспецифічний виразковий коліт (НВК) і хвороба Крона (ХК) товстої кишки являють собою складну проблему сучасної колопроктології, оскільки етіологія цих захворювань залишається невідомою, а патогенез – недостатньо вивченим Обидва захворювання мають досить широке розповсюдження серед людей найбільш працездатного віку, супроводжуються великою кількістю ускладнень і значною летальністю (Воробьев Г И и соавт , 1999, Ивашкин В Т , 1997, Никулина И В и соавт , 1997, Brown M O , 1999, Ward F M et al , 1999)
 • Тип: Реферат

  Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

  доктор медичних наук, профессор Камінський Вячеслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім П Л Шупика МОЗ України, завідуючий кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
 • Тип: Реферат

  Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

  Актуальність теми Остеоартроз залишається однією з актуальних та не вирішених проблем сучасної артрології За даними багатьох вчених (Крупко І Л , 1972; Шабанов А Н , 1972; Ревенко Т А , 1985; Багіров А Б , 2002; Saltzman R , French B G , 2000; та ін ) за частотою виникнення травматичні пошкодження гомілковостопного суглоба посідають одне з перших місць серед переломів кісток скелета (до 30%) та зустрічаються у пацієнтів найбільш працездатного віку, що свідчить про високу соціальну значимість даної проблеми
 • Тип: Реферат

  Профілактичні щеплення. Природне та штучне вигодовування

  Термін першого прикладання дитини до грудей має суттєве значення для становлення лактації Найкраще це зробити в перші ЗО— 40 хв після народження дитини Якщо за станом здоров'я матері та Дитини немає протипоказань, то після годування треба залишити дитину з матір'ю на 1 год Потім здорових новонароджених залишають І матір'ю в одній палаті й прикладають до грудей при потребі дитини
 • Тип: Реферат

  Профессиональная бронхиальная астма

  Бронхиальная астма - это условно профессиональное заболевание, развивающееся вследствие контакта с производственным аллергеном и характеризующееся приступами удушья Это самостоятельная нозологическая форма профессиональной патологии
 • Тип: Реферат

  Профессиональная бронхиальная астма

  Аллергические заболевания в последнее время являются серьезной проблемой здравоохранения во всем мире В структуре профессиональных заболеваний бронхиальная астма достигает 12,2% По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к профессиональным относятся те случаи астмы, когда основной причиной ее развития является фактор окружающей производственной среды
 • Тип: Отчет по практике

  Профессиональная деятельность медицинской сестры

  Я, Иванова Инна Ивановна окончила Братское медицинское училище по специальности фельдшерской в 1985 году Начала работать в 1985 году в детской многопрофильной больнице в должности участковой медсестры на участке № 39 до 1995 года
 • Тип: Реферат

  Профессиональная мораль

  Нравы и обычаи людей начали формироваться еще в доисторические времена Они служили как бы основными правилами, регулирующими отношения между людьми И хотя представления их о добре и зле многократно изменялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречило друг другу, тем не менее они способствовали формированию общечеловеческих ценностей, которые в течение веков выкристаллизировались в высокогуманные принципы Не все они являются однозначными для различных государств, особенно тех, которые отличаются по своему социальному устройству И тем не менее между ними находятся такие,
 • Тип: Реферат

  Профессиональная онкология

  Одним из актуальных направлений медицины труда на современном этапе является объективная оценка онкологической заболеваемости среди производственных контингентов и разработка системы профилактических мероприятий
 • Тип: Курсовая работа

  Профессиональная роль медицинской сестры операционного блока

  Роль медицинской сестры в периоперативный период, включающий в себя предоперационный, интраоперационный и послеоперационный периоды, исключительно велика и ответственна Профессия операционной медсестры требует специальных знаний и самых разносторонних навыков Она должна быть ответственной, требовательной, тактичной, терпеливой, владеющей в полном объеме опытом работы медицинской сестры на всех участках хирургического отделения, профессионалом в своей работе Операционной медсестре необходимо работать в условиях применения новых сестринских технологий, к которым в хирургии относятся периоперати
 • Тип: Реферат

  Профессиональные болезни

  В практической деятельности фельдшера, работающего в условиях промышленных производств, встречаются вредные факторы, которые при определенных условиях вызывают развитие профессиональных болезней Клинические формы их весьма разнообразны и во многом зависят от физических, химических и биологических особенностей повреждающих факторов, от места воздействия их на организм, путей проникновения в организм, длительности и интенсивности воздействия
 • Тип: Реферат

  Профессиональные болезни - вибрационная болезнь

  В настоящее время является инвалидом 3 группы В прошлом работал проходчиком в шахте в течение 22-х лет , где имел постоянный контакт с вибрацией, тяжелой физической нагрузкой, переохлаждением, шумом Работал с аппаратом СЦЛ, весом 19 кг (а также установочная рама 20 кг) Имел постоянный контакт с пылью (песок), вентиляторные установки работали не всегда и недостаточно Спецодежда не предоставлялась Рабочий день 7 часов Отпуск 24 рабочих дня, предоставлялся всегда, обычно в летнее время Рабочая неделя 5 дней Категория первая В настоящее время работает машинистом погрузочных установок (за пультом)
 • Тип: Реферат

  Профессиональные болезни: силикоз, вибрационная болезнь

  Диагноз основной: Силикоз I ст , узелковая форма (2g, 2s, cn, em, co) Вибрационная болезнь (1-2 степени) Вегето-сосудистая полиневропатия верхних конечностей с умеренными трофическими расстройствами на кистях Нейросенсорная тугоухость значительной степени Заболевание профессиональное
 • Тип: Реферат

  Профессиональные вредности в работе анестезиолога

  Вместе с тем существуют рекомендации относительно профилактики этих инфекций, основанные на здравом смысле и разработанные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), а также ASA Некоторые из этих рекомендаций в несколько видоизмененном виде приведены ниже:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... 619