Работы в категории Медицина, здоровье, страница 41, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Контрольная работа

  Аэроионотерапия и техника безопасности в физиотерапевтическом кабинете

  Аэроионотерапия - метод лечебно-профилактического воздействия на организм ионизированным воздухом (аэроионами) Аэроионы — это частицы атмосферного воздуха, несущие на себе положительный или отрицательный заряд, получаемый с помощью ионизаторов или другим способом В окружающей нас атмосфере также имеется небольшое количество аэроионов
 • Тип: Доклад

  Аэроионотерапия отрицательными зарядами электричества

  О значимости взаимодействия организма с ионизированным воздухом свидетельствует тот факт, что еще в 18-м веке в сочинении "Об электричестве здорового и больного человека" (Париж, 1780г ) Пьер Бертолон утверждал, что "все болезни без всякого исключения имеют чрезвычайно большое отношение к электрическому состоянию воздуха" Он был первым, кто рекомендовал находиться в атмосфере, насыщенной отрицательно заряженными ионами, считая, что она обладает целебным эффектом В качестве источника для электризации воздуха он использовал электростатическую машину
 • Тип: Реферат

  Аэротерапия и бальнеотерапия

  Целебные свойства природы известны человечеству с древнейших времен В античных государствах Греции и Рима существовали курорты, использовавшие целебный климат и термальные минеральные воды Единичные курорты существовали и создавались в Европе в период средневековья, но оживление курортного строительства относится лишь к XVII - XVIII вв , а научное использование лечебных местностей началось только в XVIII в
 • Тип: Курсовая работа

  Білкові порушення при хворобі подагра

  Протягом двох з половиною тисячоріч - з часу опису Гіппократом синдрому гострого болю в області великого пальця стопи, що він назвав подагрою (дослівно з латині "капкан на стопі"), - інтерес до цієї хвороби завжди носив хвилеподібний перебіг, як правило, зв'язане з відкриттям якогось нового погляду У XVІІ столітті - це відкриття кристалічної природи тофусов Антоном Левенгуком і блискучий опис клініки гострого подагричного приступу, що не утратило свого значення дотепер (Sydenham) У XІ столітті був установлений зв'язок подагри з гіперурікемією, а артриту з введеними в суглоб кристала
 • Тип: Реферат

  Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

  Актуальність теми Важливе значення біологічних ритмів у забезпеченні нормальної життєдіяльності організму визначило появу таких областей досліджень, як хронобіологія та хрономедицина [Халберг Ф , 1964; Ашофф Ю , 1984; Комаров Ф И , Рапопорт С И , 2000] Установлено, що порушення біологічних ритмів, зокрема добових, призводять до зниження ефективності процесів життєдіяльності, зменшення розумової та фізичної працездатності, порушень сну, зниження стійкості до стресів і сприяють розвитку захворювань [Заславская P M , 1991; Arendt J , 2000; Haimov I , 1994; Karasek M , 2004]
 • Тип: Реферат

  Біофізика рецепції органів зору та слуху

  Світло, що потрапило в око, фокусується за допомогою хрусталика на шар світлочутливих кліток сітківки – паличках і колбочках Палички розташовуються по всій поверхні напівсферичної сітківки і відповідають за чорно-білий чи сутінковий зір, їх приблизно 125 млн Колбочок значно менше (близько 6,5 млн ), вони в основному сконцентровані в центральній частині сітківки і відповідають при досить яскравому висвітленні за сприйняття кольору
 • Тип: Реферат

  Біофізичні основи електрографії

  Робота багатьох важливих органів людського організму зв'язана з електричними явищами, що виникають унаслідок генерації потенціалів дії на мембранах м'язових і нервових кліток При цьому в різних тканинах організму відбувається зміна згодом електричних потенціалів Електрична активність кліток, тканин, органів зв'язана з їхнім функціональним станом Реєстрація різностей потенціалів між різними крапками організму лежить в основі електрографічних діагностичних методик, з яких найбільш відомою і поширеною є методика електрокардіографії (ЕКГ)
 • Тип: Реферат

  Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

  Актуальність теми Свинець – важкий метал, поширений у земній корі в усьому світі Завдяки доступності покладів, високій щільності, пластичності, ковкості, стійкості до корозії та дешевизні цей елемент здавна використовується в господарській діяльності людини і є одним із технічно важливих металів, з яким невід’ємно пов’язане сучасне промислове виробництво (Губский Ю І та ін , 1989; Lewis R L , 1997; Nadakavukaren A , 2000; Needleman H L , 2004) Як відомо, попит промисловості на цей метал значно зріс в останні десятиріччя, що призвело до нераціонального використання природних ресурсів, значного
 • Тип: Доклад

  Бабезиоз

  Бабезиоз (пироплазмоз) - острое инфекционное заболевание, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии и тяжелым прогрессирующим течением Бабезиоз относится к трансмиссивным паразитарным зоонозным инфекциям Заболевание у человека было впервые диагностировано в Югославии в 1957 году
 • Тип: Реферат

  Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

  Захист відбудеться 25 червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 613 07 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім П Л Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м Київ, вул Дорогожицька, 9, кафедра управління охороню здоров’я, ауд 46
 • Тип: Доклад

  Багульник болотный

  На территории советского Дальнего Востока произрастает четыре вида багульника, но только один из них— багульник болотный— официально признан лекарственным растением Это— вечнозеленый кустарник, иногда достигающий в высоту 120—125см Многочисленные старые ветви имеют темно-серый цвет; молодые побеги покрыты рыжевато-бурым опущением Листья очередные с немного завернутым вниз цельным краем Их форма варьирует от линейной до продолговато-эллиптической Сверху листья темно-зеленые, блестящие, с мелкими желтоватыми железками, снизу— буро-войлочные Белые цветки собраны в многоцветковые зонтиковидные со
 • Тип: Реферат

  Багульник болотный

  Вечнозеленый, сильно пахнущий кустарник высотой до 1,5 м Листья очередные, кожистые, линейные, с завернутыми вниз цельными краями, короткочерешковые, сверху зеленые, блестящие, снизу рыжеопушенные, длиной 25— 35 мм, шириной 3—5 мм Молодые побеги с густым рыжим опушением Цветки белые, пяти-членные, правильные, диаметром около 10 мм, на длинных опушенных цветоножках в зонтиковидных соцветиях, собранных на концах ветвей кистями Чашечка пятизубчатая, спайнолистная, маленькая Венчик из 5 белых свободных эллиптических лепестков, длиной 5—7 мм Тычинок 10 Плод — продолговатая пятигнездная, железисто-
 • Тип: Доклад

  Бадан тихоокеанский

  Многолетнее травянистое растение с крупными толстыми кожистыми листьями, собранными в прикорневую розетку Листья эллиптические, на верхушке округлые, у основания клиновидные или притупленные Их черешки короче листовых пластинок К осени темно-зеленый цвет листьев сменяется красным Цветоносный стебель красноватый, высота его достигает 30—45см; иногда на стебле развивается один чешуевидный лист Стебель оканчивается метельчатым соцветием, состоящим из полузонтиков розовых цветков, распускающихся в июле
 • Тип: Реферат

  Бадан толстолистный

  Многолетнее травянистое растение высотой 10—60 см с толстым ползучим корневищем Корневище горизонтальное, ветвящееся, ползучее, толстое, длинное, покрытое в верхней части остатками сросшихся прилистников и черешков старых листьев; корни многочисленные, шнуровидные Надземный стебель крепкий, короткий, длиной 5—10 см, густо покрыт листьями Листья очередные, в числе 3—8, толстые, кожистые, черешковые, крупные, длиной 3—35 см, шириной 2,5—30 см, яйцевидно-продолговатые или округлые, по краю крупно- и неглубоко-неравномерно-городчато-зубчатые или почти цельнокрайные, голые, блестящие, темно-зелены
 • Тип: Реферат

  Базисные пластмассы для съемного протезирования

  Съемные пластиночные протезы, замещающие дефекты зубных рядов, состоят из базиса, опирающегося на альвеолярный отросток и тело челюсти, а на верхней челюсти и на твердое небо; искусственных зубов, восполняющих дефекты зубного ряда, и приспособлений для удержания протеза во рту
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 619