Работы в категории Математика, страница 38, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Курсовая работа

  Дослідження локальних формацій із заданими властивостями

  Формації, тобто класи груп, замкнуті відносно фактор - груп і під прямих добутків, завжди перебували в поле діяльності дослідників по теорії кінцевих груп Однак аж до 1963 р формаційний розвиток теорії кінцевих груп ішло лише по шляху нагромадження фактів, що ставляться до різних конкретних формацій, з яких найбільш популярними були формація розв'язних груп і її подформації, складені з абелевих, нильпотентних груп
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження методу ортогоналізації й методу сполучених градієнтів

  Відоме з курсу вищої алгебри правило Крамера для рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь практично невигідно, тому що вимагає занадто великої кількості арифметичних операцій і записів Тому було запропоновано багато різних способів, більше придатних для практики
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження нестандартних методів рішення рівнянь і нерівностей.

  Не всяке рівняння або нерівність у результаті перетворень або за допомогою вдалої заміни змінної може бути зведене до рівняння (нерівності) того або іншого стандартного виду, для якого існує певний алгоритм рішення У таких випадках іноді виявляється корисним використовувати інші методи рішення, мова про які й піде в ході даної роботи Вище сказане визначає актуальність дипломної роботи Об'єкт дослідження - рівняння й нерівності, що не піддаються рішенню за допомогою стандартних методів, або що відрізняються громіздкістю стандартного рішення
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження проблеми тригонометричних рівнянь

  У стародавності тригонометрія виникла у зв'язку з потребами астрономії, будівельної справи, тобто носила чисто геометричний характер і представляла головним чином Згодом у неї почали вкраплятися деякі аналітичні моменти У першій половині 18-го століття відбувся різкий перелом, після чого тригонометрія прийняла новий напрямок і змістилася убік математичного аналізу Саме в цей час тригонометричні залежності стали розглядатися як функції
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження розвитку теорії ймовірності

  Ціль роботи: простежити динаміку розвитку зазначених понять і теореми від найпростіших форм, до завершених, сучасних Це дозволить зрозуміти й осмислити сутність закону більших чисел (статистичної закономірності), що відіграє важливу роль із методичної точки зору
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження топологічного визначення верхніх напівґрат

  Використовуючи відношення порядку, можна одержати графічне подання будь-якого кінцевого впорядковання множини Зобразимо кожний елемент множини у вигляді невеликого кружка, розташовуючи вище , якщо З'єднаємо й відрізком Отримана фігура називається діаграмою впорядкованої множини
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження універсальних абелевих алгебр

  Теорія формацій алгебраїчних систем, як самостійний напрямок сучасної алгебри, початок розвиватися порівняно недавно, наприкінці 60-х років минулого сторіччя Відзначимо, що за наступні чотири десятиліття в таких класичних областях дослідження, як групи, кільця, Чи алгебри, мультікільця й т д формаційні методи одержали досить широкий розвиток У теорії ж універсальних алгебр формаційні методи не знаходять такого широкого застосування, що, у першу чергу, зв'язано зі складністю самого об'єкта досліджень Тому одержання нових результатів, що стосуються формаційних властивостей універсальних алгебр,
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження функцій гіпергеометричного рівняння

  У зв'язку із широким розвитком чисельних методів і зростанням ролі чисельного експерименту у великому ступені підвищився інтерес до спеціальних функцій Це пов'язане із двома обставинами По-перше, при розробці математичної моделі фізичного явища для з'ясування відносної ролі окремих ефектів вихідну задачу часто доводиться спрощувати для того, щоб можна було одержати рішення в легко аналізованій аналітичній формі По-друге, при рішенні складних задач на ЕОМ зручно використовувати спрощені задачі для вибору надійних і економічних обчислювальних алгоритмів Дуже рідко при цьому можна обмежитися зад
 • Тип: Реферат

  Древнегреческий учённый-математик АРХИМЕД

  Архимед родился в 287 году до нашей эры в греческом городе Сиракузы, расположенного на восточном побережье острова Сицилии, где и прожил почти всю свою жизнь Отцом его был Фидий, придворный астроном правителя города Гиерона Учился Архимед, как и многие другие древнегреческие ученые, в Александрии, где правители Египта Птолемеи собрали лучших греческих ученых и мыслителей, а также основали знаменитую, самую большую в мире библиотеку После учебы в Александрии Архимед вновь вернулся в Сиракузы и унаследовал должность своего отца В теоретическом отношении труд этого великого ученого был ослепляющ
 • Тип: Дипломная работа

  Дроби

  Большинство применений математики связано с измерением величин Однако для этих целей натуральных чисел недостаточно; не всегда единица величины укладывается целое число раз в измеряемой величине Чтобы в такой ситуации точно выразить результат измерения, необходимо расширить запас чисел, введя числа, отличные от натуральных К этому выводу люди пришли еще в глубокой древности: измерение длин, площадей, масс и других величин привело сначала к возникновению дробных чисел – получили рациональные числа, а в V в до н э математиками школы Пифагора было установлено, что существуют отрезки, длину которы
 • Тип: Реферат

  Дросселирование газов

  Рассмотрим холодильный цикл с дросселированием газа (рис 1) Газ с давлением P1 и абсолютной температурой Т1 изотермически сжимается в компрессоре I до давления P2 (линия 1 - 2), после чего, пройдя дроссельный вентиль II , газ расширяется до первоначального давления P1 , а его температура снижается до Т3 (линия 2 – 3 при i2=const) Охлажденный газ нагревается в подогревателе III до первоначальной температуры Т1 (линия 3 – 1 при р1 =const), отнимая от охлаждаемой среды количество тепла, равное холодопроизводительности 1 кг газа:
 • Тип: Доклад

  Другие планетные системы

  Планета Плутон находится в нашей Солнечной системе, но видна в виде точки и лишь в самые мощные телескопы Другие планетные системы, даже ближайшие к нам, расположены в десятки тысяч раз дальше Поэтому рассмотреть их невозможно На таком расстоянии видны только звёзды, да и те - в виде точек Поэтому о наличии планет у этих звёзд мы можем судить только по влиянию этих планет на звёзды Крупные планеты, проходя по диску звезды, могут на какие-то доли процента ослаблять яркость звезды (но это должны быть очень крупные планеты и крутиться они должны вблизи звезды и в строго определённой плоскости) П
 • Тип: Реферат

  Дуалистические свойства математики и их отражение в процессе преподавания

  Перечисляя основные психологически ориентированные модели школьного обучения, М А Холодная называет следующие пять: свободную модель (Р Штейнер, Ф Г Кумбе и др ), личностную модель (Л В Занков, М В Зверева и др ), развивающую модель (Д Б Эльконин, В В Давыдов и др ), активизирующую модель (А М Матюшкин, М М Махмутов и др ), формирующую модель (П Я Гальперин, Н Ф Талызина и др ) [6, с 307-308] Добавим к этому списку предлагаемую ею модель обогащающего обучения, концепцию укрупнения дидактических единиц П М Эрдниева, в значительной мере ориентированную на математику, а также некоторые концепции
 • Тип: Реферат

  Дуальные числа

  С мнимой единицей удвоения E2=0 Дуальное число есть пара действительных чисел, которые называют его компонентами Обычно дуальную мнимую единицу обозначают буквой  Тогда дуальное число может быть представлено:
 • Тип: Доклад

  Дыра из дыр

  В черном-черном космосе есть черная-черная дыра Слышали такое, а? Наверняка Эти дыры — самый популяризованный объект: как бы человек ни был далек от науки, он знает, что такие существуют в космосе, далеком и близком, летают, перемещаются вокруг и, будто сорвавшийся с цепи бешеный пылесос, норовят пожрать всё, что только может в них упасть
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 195