Работы в категории Математика, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Курсовая работа

  Інтеграл Стілтьєса

  Інтегрування у XIX сторіччі в основному пов’язано з теорією тригонометричних рядів Інтеграл Стілтьєса виник в зовсім новій, нетрадиційній області, а саме в теорії ланцюгових дробів, залишаючись в межах цієї теорії він був частиною мало помітною, специфічним узагальненням інтеграла Рімана Таким він був близько 15 років Ф Пісс в 1910 р надрукував замітку, змістом якої була формула, яка виражала інтеграл Стілтьєса від неперервної функції f(x) через інтеграл Лебега від деякої сумовної функції другого аргументу
 • Тип: Реферат

  Інтегральні перетворення Лапласа

  В багатьох задачах математичного аналізу розглядаються випадки, в яких кожна точка одного простору ставиться у відповідність деякій точці іншого (або того ж самого) простору Відповідність між двома точками встановлюється за допомогою перетворення або оператора В задачу теорії операторів входить докладний опис і класифікація різноманітних видів перетворень і їх властивостей, а також розробка символічних методів, що дозволяють мінімалізувати і спростити обчислення Застосування операційного метода можна порівняти з логарифмуванням, коли 1) від чисел переходять до логарифмів, 2) над логарифмами п
 • Тип: Реферат

  Інтегральні характеристики векторних полів

  Нехай в області задані скалярне поле і векторне поле , причому функції мають в області неперервні частинні похідні другого порядку Тоді і є диференційовними векторними полями, а – диференційовним скалярним полем
 • Тип: Реферат

  Інтегральне числення

  Як видно було з диференціального числення, похідна від довільної елементарної функції є також функцією елементарною Інакше кажучи, операція диференціювання не виводить нас із класу елементарних функцій Цього не можна сказати про інтегрування — операцію, обернену до диференціювання Інтегрування елементарної функції не завжди знову приводить до елементарної функції Подібне спостерігається й для інших взаємно обернених операцій: сума довільних натуральних чисел є завжди число Натуральне, а різниця — ні; добуток двох цілих чисел завжди є цілим числом, а частка — ні i т п Строго доведено, що існую
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерполювання функцій

  У зв’язку з розвитком обчислювальної техніки інженерна практика наших днів все частіше і частіше зустрічається з математичними задачами, точний розв’язок яких отримати достатньо важко В таких випадках зазвичай звертаються до тих чи інших наближених обчислень Ось чому наближені і чисельні методи математичного аналізу отримали за останні роки широкий розвиток і набули виключно важливого значення
 • Тип: Реферат

  Історія математики Греції

  Бронзове століття перемінилося тим нашим століттям, що ми називаємо століттям заліза, і відбувалося це в неясний час переселень і воїн Лише деякі подробиці відомі нам про цю революційну епоху, але ми знаємо, що до її завершення, приблизно близько 900р до н е , уже не було царства Міноса і Хетської держави, значно слабкішими стали Єгипет і Вавілон і на історичній сцені з'явилися нові народи Найбільш видатними серед них були євреї, ассирійці, фінікійці і греки Витиснення бронзи залізом означало не тільки переворот у військовій справі, але і прискорення росту економіки завдяки здешевленню засобі
 • Тип: Курсовая работа

  Абелевы универсальные алгебры

  Теория формаций алгебраических систем, как самостоятельное направление современной алгебры, начало развиваться сравнительно недавно, в конце 60-х годов прошлого столетия Отметим, что за последующие четыре десятилетия в таких классических областях исследования, как группы, кольца, алгебры Ли, мультикольца и т д формационные методы получили довольно широкое развитие В теории же универсальных алгебр формационные методы не находят такого широкого применения, что, в первую очередь, связано со сложностью самого объекта исследований Поэтому получение новых результатов, касающихся формационных свойст
 • Тип: Контрольная работа

  Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

  1) Для аналізу структури населення за віком розрахуємо відносну частку кожної вікової групи у загальній чисельності населення (діленням чисельності відповідної вікової групи на загальну чисельність населення) Розрахунок виконується за допомогою табличного процесора MSExcel:
 • Тип: Реферат

  Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин

  Промiжком або iнтервалом називається сукупнiсть всiх чисел х, що мiстяться мiж даними числами а i в Якщо промiжок замкнений, то його називають а,в Промiжок може бути напiвзамкненим а,в Замкнений промiжок носить назву вiдрiзка Околом даної точки х0 називається довiльний iнтервал (а,в), що мiстить цю точку усереденi себе
 • Тип: Реферат

  Абсолютность и относительность в пространстве и времени

  Даже в самых серьёзных научных кругах считается в порядке вещей проводить параллель между возможностью вернуться в одно и то же место в пространстве и невозможностью осуществить то же самое во времени как постановку вопроса о поиске путей к реализации перемещения во времени по аналогии с перемещением в пространстве При этом допускается грубая логическая ошибка, вводящая в заблуждение как самих исследователей, так и тех, кто им внимает
 • Тип: Реферат

  Абстрактная теория групп

  Алгебраическими операциями будут и обычные операции сложения, вычитания и умножения на множествах соответственно целых, вещественных и комплексных чисел Операция деления не будет алгебраической операцией на этих множествах, поскольку частное не определено при Однако на множествах , это будет алгебраическая операция
 • Тип: Дипломная работа

  Абстрактное отношение зависимости

  Третий – посвящен транзитивным и конечномерным пространствам зависимости Здесь рассмотрены свойства транзитивных пространств зависимости и доказаны теоремы, которые подтверждают существования базиса и инвариантность размерности в любом конечномерном транзитивном пространстве зависимости
 • Тип: Реферат

  Автоколебания системы с одной степенью свободы

  Настоящая работа посвящена исследованию движений автоколебаний системы с одной степенью свободы под действием внешней периодической силы Такие движения представляют интерес для радиотелеграфии (например, к исследованию таких движений сводится теория регенеративного приемника) Особенно замечательно здесь явления так называемого "захватывания" Это явление заключается в том, что, когда период внешней силы достаточно близок к периоду автоколебаний системы, биения пропадают; внешняя сила как бы "захватывает" автоколебания Колебания системы начинают совершаться с периодом внешне
 • Тип: Реферат

  Автоколебательные системы

  Под автоколебаниями понимают колебательный процесс в диссипативных системах (т е в системах с потерями задействованной в процессе энергии - на трение, выделение тепла), характеристики которого - амплитуда колебаний, их форма, период и частота (в более общем случае - спектр) определяются самой системой и не зависят от изменения начальных условий Образ автоколебаний в фазовом пространстве - аттрактор - фазовая траектория или множество траекторий, к которому притягиваются все близлежащие траектории Аттрактор, отвечающий периодическим автоколебаниям, есть замкнутая фазовая траектория - предельный
 • Тип: Курсовая работа

  Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

  Периодическая зависимость играть роль общего типа компонентов временного ряда Не сложно заметить, что каждое наблюдение очень похоже на пограничное; к тому же имеется повторяющаяся периодическая составляющая, что означает, что каждое наблюдение также похоже на наблюдение, имевшееся в том же самое время период назад
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 195