Работы в категории Математика, страница 17, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Курсовая работа

  Вивчення систем з постійною парною частиною

  При вивченні питань існування періодичних рішень диференціальних систем і рівнянь використовуються властивості симетричності (парність, непарність і т п ) як функцій, що задають досліджувану систему, так і самих рішень
 • Тип: Курсовая работа

  Вивчення систем, еквівалентних системам з відомим типом крапок спокою

  У курсовій роботі розглядається вложима система з відомим типом крапок спокою Як відомо система є вложимою, якщо будь-який компонент цієї системи вложима, тобто система вложима тоді й тільки тоді, коли множина її рішень є підмножиною множини рішень деякої лінійної стаціонарної системи
 • Тип: Курсовая работа

  Вивчення функцій рядів Фур'є

  У науці й техніку часто доводитися мати справу з періодичними явищами, тобто такими, які відтворюються в колишньому виді через певний проміжок часу Т, що називається періодом Наприклад, рух парової машини повторюється, після того як пройде повний цикл Різні величини, пов'язані з періодичним явищем, після закінчення періоду Т вертаються до своїх колишніх значень і являють собою періодичні функції від часу t з періодом Т
 • Тип: Курсовая работа

  Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

  Наприклад, якщо в судині міститься вода при нормальному атмосферному тиску і температурі 20º, то подія "вода в судині знаходиться в рідкому стані" є достовірне У цьому прикладі задані атмосферний тиск і температура води складають сукупність умов S
 • Тип: Шпаргалка

  Виды тригонометрических уравнений

  Если в уравнении тригонометрическая функция находится под зна­ком радикала, то такое тригонометрическое уравнение будет иррацио­нальным В таких уравнениях следует соблюдать все правила, которы­ми пользуются при решении обычных иррациональных уравнений (учи­тывается область допустимых значений как самого уравнения, так и при освобождении от корня четной степени)
 • Тип: Реферат

  Визначення емпіричних закономірностей

  При експериментальному вивченні функціональної залежності однієї величини виконують вимірювання величини при різних значеннях величини Задача полягає в аналітичному представленні шуканої функціональної залежності, тобто необхідно підібрати формулу, яка описала б результати експерименту Наприклад для проведення прямої достатньо двох точок і , якщо ці точки відомі точно Але за наявністю „шуму” в експерименті необхідно взяти декілька десятків точок
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

  Розділ 2 Перевірки гіпотези 010009000003100f00000000a00800000000a008000026060f003611574d464301000000000001002e170000000001000000141100000000000014110000010000006c00000000000000000000006a0000001b0000000000000000000000f10a0000dc02000020454d4600000100141100000c00000001000000000000000000000000000000900600001a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000600000004600000004030000f8020000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2140070
 • Тип: Научная работа

  Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

  Зауваження 1 При одержанні формул (10 1) – (10 2), (10 4) – (10 8) виділені елементи фігур вважалися прямокутниками (див рис 10 1, 10 4,10 5), сектором з центральним кутом (рис 10 2), тонким циліндричним шаром (рис 10 3), що не вплинуло на остаточний результат, бо такі заміни реальних фігур здійснюються нехтуванням нескінченно малих величин вищих порядків Цей факт можна було б строго довести
 • Тип: Курсовая работа

  Визуализация численных методов

  Уравнения, связывающие независимую переменную, искомую функцию и её производные называют дифференциальным уравнением Решение дифференциального уравнения называется функция, которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество
 • Тип: Курсовая работа

  Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці

  Квадратна матриця називається виродженою (для особливої), якщо її визначник дорівнює нулю, і невиродженою (чи неособливої) - у протилежному випадку Відповідно лінійне перетворення невідомих називається виродженим чи невиродженим у залежності від того, чи буде дорівнює чи нулю відмінний від нуля визначник з коефіцієнтів цього приобразования З теореми випливає наступне твердження:
 • Тип: Контрольная работа

  Використання модульної арифметики. Обчислення з многочленами. Методи множення. Складність обчислень

  Ефективний шлях багаторазового зведення за модулем – використання методу Монтгомері, який було запропоновано в 1985 році Цей метод особливо ефективний при апаратній реалізації алгоритмів Дуже зручно відмовитися від операцій множення і ділення та замінити їх операціями додавання Метод полягає в наступному
 • Тип: Курсовая работа

  Використання можливостей системи Wolfram Mathematica при вивчені математичного аналізу

  На сьогоднішній день в широких колах користувачів обчислювальних машин став досить популярним і широко використовуваним термін «комп'ютерна математика» Дане поняття включає сукупність як теоретичних і методичних засобів, так і сучасних програмних і апаратних засобів [10]
 • Тип: Реферат

  Випадкові події

  Подія – одне з основних понять теорії ймовірностей Воно є первісним і немає означення Події настають (відбуваються, з’являються) при виконанні певної сукупності умов S Кожна реалізація цих умов називається експериментом (випробовуванням, іспитом)
 • Тип: Реферат

  Випадкова величина

  Зіставимо кожну елементарну подію конкретного випробування з деяким числом Наприклад, розглянемо випробування, що полягає в підкиданні монети Маємо простір елементарних подій – множину з двох можливих рівно ймовірних наслідків випробування: 1 – випадання "решки" та 2 – випадання герба Введемо до розгляду функцію = f(), що визначається за формулами: f(1)=0, f(2)=1 Це – числова функція (випадкова величина), яка залежить від випадку Позначимо її через :
 • Тип: Курсовая работа

  Випадковий процес в математиці

  Поняття випадкового процесу уведено в XX сторіччі й пов'язане з іменами А Н Колмогорова (1903-1987), А Я Хинчина (1894-1959), Е Е Слуцького (1880-1948), Н Вінера (1894-1965) Це поняття в наші дні є одним із центральних не тільки в теорії ймовірностей, але також у природознавстві, інженерній справі, економіці, організації виробництва, теорії зв'язку Теорія випадкових процесів належить до категорії найбільше що швидко розвиваються математичних дисциплін Безсумнівно, що ця обставина значною мірою визначається її глибокими зв'язками із практикою XX століття не могло задовольнятися тим ідейною спа
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 195