Работы в категории Математика, страница 145, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Математика • Тип: Курсовая работа

  Розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гауса

  Прості математичні задачі малої вимірності, що вивчаються в курсі вищої математики, допускають можливість отримання аналітичних рішень Складні математичні моделі великої розмірності вимагають застосування чисельних методів
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

  Актуальність дослідження Сьогодні освіта не може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі вчителя в навчально-виховному процесі У цей час вчитель повинен навчатися управляти діяльністю, як усього колективу учнів, так і кожного окремого учня Однак це неможливо в межах традиційного подання про педагогічний процес Кращі вчителі завжди ведуть пошук, використовивають активні методи навчання: роботу в парах, роботу в малих групах Кожен вчитель бере на озброєння все найкраще Використовивають технічні засоби навчання, вводять опорні сигнали, роботу асистентів, збільшують час самостійної
 • Тип: Контрольная работа

  Розв’язання лінійних задач методами лінійного програмування

  Дана задача лінійного програмування задана в симетричній формі запису: умови, при яких функція F буде максимальною, задані у вигляді нерівностей Для того, щоб отримати канонічну форму задачі лінійного програмування необхідно нерівності перетворити у рівності, використовуючи теорему, за якою нерівність
 • Тип: Контрольная работа

  Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь

  Для того щоб система рівнянь (1) була сумісною, тобто мала принаймні один розв’язок, необхідно і достатньо, щоб вектор був лінійною комбінацією векторів , тобто щоб ранг r системи векторів дорівнював рангу розширеної системи векторів
 • Тип: Реферат

  Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя

  Лопіталь де Гійом Франсуа (1661-2.02.1704 рр.). Французький математик, член Парижської АН, народився в Парижі, вивчав математику під керівництвом У. Бернуллі.
 • Тип: Реферат

  Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя

  Лопіталь де Гійом Франсуа (1661-2 02 1704 рр ) Французький математик, член Парижської АН, народився в Парижі, вивчав математику під керівництвом У Бернуллі Видав перший друкований підручник по диференціальному обчисленню – “Аналіз нескінченно малих” (1696р ) В підручнику є правило Лопіталя – правило знаходження межі дробу, чисельник і знаменник якого прямує до 0 Крім того, він створив курс аналітичної геометрії конічних перетинів Йому також належить дослідження і розвиток за допомогою математичного аналізу декількох важких задач по геометрії і механіці, а також одне із рівнянь знаменитої зада
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок типових задач з математичної статистики

  У виконаному курсовому проекті наведено огляд теоретичних відомостей з курсу Теорії ймовірностей та математичної статистики, окреслено послідовність виконання типових завдань з Теорії ймовірностей І також виконано розрахунок типової задачі з визначення законів розподілення випадкових величин
 • Тип: Статья

  Роль математики в развитии человечества

  Не одной мне известно, что математика очень важная наука, которая применяется во многих сферах нашей жизни: начиная от бытовых задач и заканчивая всевозможными делами, решающимися на работе Но вот насколько она (математика) важна? В этом нам предстоит разобраться!
 • Тип: Курсовая работа

  Роль моделирования при работе над задачей в 5 классе

  Учебная деятельность при решении задач складывается из умственных действий и осуществляется эффективно, если первоначально она происходит на основе внешних материальных действий с предметами, а затем превращается во внутренние процессы
 • Тип: Доклад

  Роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности учителя математики

  В современной системе образования неотъемлемым качеством учителя должна являться его профессиональная компетентность, то есть "осведомлённость и авторитетность в той или иной сфере его деятельности" (словарь В И Даля) В психологическом словаре профессиональная педагогическая компетентность определяется, как "владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя, как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания"
 • Тип: Контрольная работа

  Роль простых чисел в математике

  Простые числа с давних времен привлекают внимание математиков Простые числа следует одно за другим по закону, который еще не найден Но простые числа в математике играют важную роль Среди натурального ряда выделяют простые числа
 • Тип: Реферат

  Роль теории дифференциальных уравнений в современной математике и ее приложениях

  В работе изложены характерные особенности теории дифференциальных уравнений Эта теория возникла из приложений и в настоящее время самым тесным образом связана с приложениями Она оказывает большое влияние на развитие других областей математики
 • Тип: Лабораторная работа

  Ряд распределения, функция распределения

  Производится контроль партии из 4 изделий Вероятность изделия быть неисправным равна 0,1 Контроль прекращается при обнаружении первого неисправного изделия Х – число обследованных приборов Найти:а) ряд распределения Х б)функцию распределения F(X), в ответ ввести F(3 5) в) m(x) г) d(x) д) p(1 5
 • Тип: Контрольная работа

  Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

  Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту) Провести порівняльний аналіз показників
 • Тип: Шпаргалка

  Ряды

  Опр: Если каж паре (х;у) значений 2, не завис др от друга, переменных величин х и у, из некоторой обл их знач-я D, соот-ет опр-е знач-е величины z, то мы говорим, что z есть фун 2 независимых пременных х и у, определ-ся в обл D
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 195