Работы в категории Маркетинг, страница 72, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Учебное пособие

  Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг

  При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на те, що у маркетингу і комерційній діяльності спільним є те, що, у маркетинговій діяльності набуває значення здійснення комерційної діяльності В широкому розумінні маркетинг є управління ринком з метою здійснення обміну для задоволення потреб споживача Наукові маркетингові підходи, концепції, програми значною мірою формують теоретичну і методичну базу курсу "Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг" Крім того, результати маркетингових досліджень, маркетингові прогнози використовуються практично в комерційній діяльності
 • Тип: Реферат

  Комерційна діяльність підприємств

  Комерційно-посередницька діяльність — це складна оперативно-організаційна система, направлена на забезпечення звершення процесів купівлі-продажу з урахуванням поточних і перспективних ринкових змін в цілях повного задоволення попиту населення і отримання прибутку Це така діяльність, яка дозволяє всім учасникам комерційного обігу успішно взаємодіяти з урахуванням взаємної вигоди на всіх етапах реалізації торгових операцій Саме комерційно-посередницька діяльність сприяє ефективному розвитку виробництва і впливає на формування його обсягів і перспективних напрямів Вона більшою мірою визначає еко
 • Тип: Курсовая работа

  Комерційна діяльність посередницьких підприємств

  Підприємництво - динамічний, активний елемент бізнесу, що являє собою ініціативну, самостійну діяльність, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність громадянами чи об'єднаннями громадян з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку [6]
 • Тип: Курсовая работа

  Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

  Сьогодні торгівля є однією з основних галузей народного господарства України Вона перша відчула на собі процеси роздержавлення і приватизації, що є невідємним елементом ринкової економіки З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України
 • Тип: Курсовая работа

  Комерційна діяльність торговельного підприємства

  Актуальність теми Комерційна діяльність роздрібного торгівельного підприємства пов’язана з повсякденним життям людини, задоволенням потреб її у товарах і послугах По тому як працюють роздрібні підприємства, який рівень розвитку торгівлі як галузі, судять про успіх соціальних і економічних реформ У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної сім’ї, кожної конкретної людини Ця галузь впливає на організацію побуту населення і на рівень зайнятості жінки в сім’ї і на наявність позаробочого, вільного часу, в кінцевому рахунку багато в чому на збереження здоров’я людей
 • Тип: Учебное пособие

  Комерційне товарознавство

  Ці знання необхідні як технологам підприємств-виготівникив, товарознавцям промислових, сільськогосподарських і торгових організацій, експертам, комерсантам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так і покупцям Останні отримують знання про товар з допомогою засобів інформації - маркування, реклами, статей, книг і т д , тому дуже важливо, щоб засоби масової інформації, як основне джерело використовували товарознавчі знання про товар
 • Тип: Контрольная работа

  Комментарий на готовый маркетинговый план

  Бизнес-план – тщательным образом подготовлен документ, который раскрывает все стороны любого запроектированного коммерческого мероприятия Он позволяет предусматривать не только все мероприятия для реализации новой идеи, но и определить необходимое финансовое обеспечение и возможность получения дохода (прибыли) Практически его можно считать формой экспертной оценки целесообразности и эффективности осуществления новой предпринимательской идеи
 • Тип: Дипломная работа

  Коммерческая деятельность в потребительской кооперации

  Коммерческая деятельность - это выполнение субъектами рынка операций, связанных с куплей - продажей товаров и оказанием услуг, направленных на удовлетворение спроса потребителей и получение прибыли Коммерческая деятельность появилась с началом обменных операций, развивалась в условиях товарно-денежных отношений и достигла своего апогея в условиях рыночной экономики Она стала вездесущей, ее функции частично или полностью выполняют все субъекты общественной жизни, обменивая деньги на товар или товар на деньги
 • Тип: Курсовая работа

  Коммерческая деятельность ООО "Яковлевская мануфактура"

  В настоящее время экономика в России предполагает, что фирмы и организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к пониманию исключительной роли совершенствования организации коммерческой деятельности, предприятий Продукция или услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным образом продана: то есть, с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды Поэтому главная задача любого предприни
 • Тип: Дипломная работа

  Коммерческая деятельность по оптовым продажам и пути её совершенствования

  Эффективность оптовых продаж с точки зрения их конечных результатов (увеличение объемов продаж, расширение рынков сбыта, рост прибыли, снижение издержек и т.
 • Тип: Курсовая работа

  Коммерческая деятельность по сбыту продукции на предприятии

  При написании данной курсовой работы использовалась учебная литература, представленная такими авторами как Осипова Л В , Ильин А И , Панкратов Ф Г , Акулич И А , Котлер Ф , Савицкая Г В и другие В качестве информационной базы для написания послужили материалы бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности ОАО «Молодечнопиво» Курсовая работа состоит из введения, 3 разделов, заключения Она выполнена на 24 страницах машинописным способом, содержит 5 таблиц, 1 рисунок, 3 формулы
 • Тип: Контрольная работа

  Коммерческая деятельность предприятий

  Однако коммерческую деятельность предприятий торговли нельзя сводить только к реализационным или торгово – закупочным операциям, которые составляют только часть, хотя и основную, данной деятельности С развитием товарно – денежных отношений резко увеличилось разнообразие форм коммерческой деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Коммерческая деятельность предприятия по сбыту продукции промышленного назначения (на примере Могилёвского автомобильного завода им. Кирова – филиала ОАО "БелАЗ")

  Сбыт является средством достижения поставленных целей предприятия и завершающим этапом выявления вкусов и предпочтений покупателей В процессе сбыта окончательно определяется результат работы предприятия, направленный на расширение объемов деятельности и получение максимальной прибыли
 • Тип: Курсовая работа

  Коммерческая деятельность розничного торгового предприятия и направления ее совершенствования

  В условиях рыночной экономики одним из ключевых элементов организации бизнеса является система организации коммерческой деятельности Коммерция в сфере товарного обращения – это совокупность коммерческих операций и процессов, направленных на эффективную куплю-продажу и доведение товаров до потребителей с ориентацией на спрос и получение реальной прибыли
 • Тип: Курсовая работа

  Коммерческая деятельность торгового дома "Престиж"

  В современных экономических условиях Республики Беларусь необходимо проведение разумной экономической политики выживания каждого субъекта хозяйствования, развитие торговли на качественно новой основе, достижение высокого уровня конкурентоспособности по всем направлениям деятельности торгового предприятия и, прежде всего, коммерческой – важнейшей его функции
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 301