Работы в категории Маркетинг, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Реферат

  Іміджмэйкінг у дыскрэдытацыйных тэхналогій

  Дадзеная праца прысвечана аналізу феномена пабудовы негатыўнага вобразу палітычнага лідэра, дыскрэдытацйным тэхналогіям, метадам супрацьстаяння ім Такая задача патрабуе дасканалага асвятлення праблемы
 • Тип: Контрольная работа

  Інструменти паблік рилейшнз

  Паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю, скорочено PR) є одним з елементів комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій Основна мета PR - це забезпечення взаєморозуміння і взаємної співпраці людей, які беруть участь в інформаційному обміні; управління комунікаціями між організацією і її громадськістю PR-діяльність передбачає комплексну і цілеспрямовану роботу з цільовою аудиторією до первинного контакту з компанією, під час первинного контакту, після нього, а також підтримка і стимулювання бажання споживача на подальшу співпрацю
 • Тип: Курсовая работа

  Інтеграція планування і керування виробництвом і розподілом у логістиці

  На сучасному етапі логістика володіє активним інтегруючим потенціалом, здатним зв'язати воєдино і поліпшити взаємодію між такими базовими фірмовими функціональними сферами, як постачання, виробництво, маркетинг, дистрибуція, організація продажів Наприклад, перетворити маркетингову інформацію, логістичний менеджмент впливає на виробництво, оптимізуя виробничо-технологічний цикл і продуктові характеристики Раціонально керуючи запасами продукції в постачанні, виробництві і збуті, логістика сприяє зменшенню загальних витрат, зниженню ціни товарів і в результаті поліпшенню стратегічних позицій фір
 • Тип: Контрольная работа

  Інтернаціоналізація підприємств

  Глобалізація - посилення взаємозалежності національних економік, переплетіння соціально-економічних процесів, що відбуваються у різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку кращих умов діяльності
 • Тип: Учебное пособие

  Інформаційні системи в маркетингу

  «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з на-вчальної дисципліни «Інформаційні системи в маркетингу» (в середовищі CRM-системи «Парус») для студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання»/ Укл І О Ушакова За редакцією д е н , проф Пономаренка В С Харків: Вид ХНЕУ, 2011 – с (Укр мов )
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні системи в маркетингу

  Правильний вибір найефективніших засобів передавання рекламних звернень значною мірою визначає успіх рекламної кампанії Від правильного вибору рішення даної проблеми залежить: яку кількість потенційних користувачів досягне сигнал, якою сильною буде дія на них; які кошти витрачатимуться на них та наскільки ефективним буде таке витрачання Весь процес вибору засобів передавання звернень можна умовно поділити на декілька етапів
 • Тип: Учебное пособие

  Інформаційні системи в маркетингу

  Управління маркетинговою діяльністю — динамічний процес, пов'язаний з використанням значних обсягів різнобічної інформації, яка характеризується постійною зміною параметрів і показників, що відображають зовнішнє і внутрішнє середовище об'єкта Своєчасне виявлення цих змін, можливість прогнозувати та оперативно реагу­вати на них, а також бачити перспективу для прийняття правильних рішень — основна мета управління маркетингом
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційні системи маркетингу

  Актуальність теми Дослідження інформаційних систем в економіці, зокрема в сфері маркетингу сьогодні є актуальним Адже на програмному ринку України немає спеціалізованих інформаційних систем, які б комплексно реалізували маркетингові задачі та задовольняли все більш зростаючі вимоги спеціалістів з маркетингу Тому сьогодні існує гостра необхідність повноцінного використання новітніх апаратно-програмних інформаційно-технологічних засобів для забезпечення управління маркетинговою діяльністю
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційні технології управління маркетингом

  Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т п , а також інформації про показники діяльності об’єкта управління Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій
 • Тип: Учебное пособие

  Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень

  Перший метод включає в себе звертання до енциклопедичних словників, реферативних журналів, консультації з експертами телефоном, поштою, консультації у дослідників, які можуть мати необхідну інформацію, перегляд періодичної літератури та інше
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційне забезпечення діяльності організації

  З того моменту, як суспільство пішло від планової економіки й вступило в ринкові відносини умови функціонування підприємств повністю змінилися, тобто щоб вижити, підприємству необхідно проявляти ініціативу, заповзятливість й ощадливість для того, щоб підвищити ефективність діяльності, щоб не виявитися на грані банкрутства Стаючи об'єктом товарно-грошових відносин, що мають економічну самостійність й повністю відповідають за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинне сформувати в себе систему управління, що забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентноздатніст
 • Тип: Реферат

  Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

  Сучасний розвиток обчислювальної техніки та засобів передавання інформації дає змогу автоматизувати збирання, пошук і нагромадження як внутрішньої, так і зовнішньої інформації Ефективність маркетингових рішень, прийнятих на основі нагромаджених даних, забезпечується трьома видами засобів підтримки евристичної діяльності: засобами, що забезпечують інтерфейс кінцевого користувача в задачах пошуку деталізованої інформації; засобами, що забезпечують комплексний погляд на зібрану інформацію, її узагальнення та агрегацію; засобами інтелектуального аналізу даних
 • Тип: Доклад

  Інформаційно-консультаційні послуги

  Мета мого бізнесу полягає в отриманні якомога більшого прибутку від надання інформаційно-консультаційних послуг по веденню бухгалтерського обліку та маркетинговим дослідженням, а також від проведення навчальних тренінгів та семінарів для поліпшення підприємницької діяльності у Полтаві та області
 • Тип: Контрольная работа

  Історія виникнення логістики

  На думку більшості вчених і дослідників, термін «логістика» походить від грецького слова й означає «мистецтво обчислювати, міркувати» Відомо, що в Древній Греції на державній службі знаходилося десять логістів, які займалися обчисленнями (розрахунками) У період існування Римської імперії на державній службі у римлян також були служителі, що носили титул «логіст»
 • Тип: Реферат

  Історія створення PR у США

  PR – це англійська абревіатура Скорочене вираз public relation Перекладається як «публічні зв'язку», «зв'язки з суспільством» Зараз виникає розуміння, що пряма реклама може бути набагато ефективніше, якщо вона доповнена іншими формами впливу на потенційного клієнта
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 301