Работы в категории Маркетинг, страница 287, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Контрольная работа

  Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

  Сучасна економічна наука знає багато визначень маркетингу Переважна більшість із них пов’язує з маркетингом свідому, цілеспрямовану діяльність, що з різною мірою деталізації відображає трансформацію взаємовідносин і взаємодії виробництва та ринку Найбільш відоме наукове визначення, сформульоване американською асоціацією маркетингу: процес планування та управління розробкою товарів і послуг, ціновою політикою, збутом і просуванням товарів до покупців для досягнення такої різноманітності благ, яка уможливлює задоволення потреб окремих осіб і організацій Для сформованої та стабільної економіки т
 • Тип: Курсовая работа

  Формування оптимальної структури маркетингових каналів

  В системі маркетингу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» суттєве місце займає збутова політика Основна мета збутової політики - організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції
 • Тип: Контрольная работа

  Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

  Першим нововведенням Юнга було поняття «колективного несвідомого» Він вважав, що несвідома психіка індивіда насичена формами, що не можуть бути індивідуально надбаними, а є спадком попередників Аналіз дозволяє знайти цей спадок, утворений психічними структурами – архетипами
 • Тип: Контрольная работа

  Формування позитивного іміджу

  Імідж організації - це образ організації, який існує у свідомості людей Можна навіть сказати, що в будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі
 • Тип: Курсовая работа

  Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

  Економічна система ринкового типу, яка формується в Україні характеризується якісним оновленням ресурсного потенціалу і підвищенням його віддачі на базі концентрації, спеціалізації та економічної інтеграції Ці загальні процеси і тенденції мають об'єктивний характер і охоплюють всі сфери національної економіки, у тому числі внутрішню торгівлю
 • Тип: Учебное пособие

  Формы активного продвижения товаров

  Товародвижение — это планирование, осуществление и контроль физического перемещения товаров от мест их происхождения к местам использования Цель товародвижения — удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли
 • Тип: Контрольная работа

  Формы организации каналов распределения

  Главным содержанием элемента комплекса маркетинга "доведение продукта до потребителя" является выбор оптимальной схемы доставки продукта от производителя к потребителю, ее физическое воплощение, называемое физическим распределением или товародвижением (организация транспортировки, хранения, обработки груза), а также послепродажное (сервисное) обслуживание потребителей В этих направлениях формируется и определенная сбытовая политика, которая включает как стратегические, так и тактические сбытовые решения
 • Тип: Контрольная работа

  Формы первичной маркетинговой информации

  Стремление сохранить и увеличить свою долю рынка, а значит быть прибыльной как можно более продолжительное время - характерно для любой компании Для этого необходимо постоянное обновление предложения Обновление предложения включает разнообразные мероприятия, одно из которых это расширение ассортимента торговых марок за счет создания новых товаров При этом фирма испытывает необходимость в информации, которая знакомила бы с состоянием рынка и предупреждала о неблагоприятных изменениях в рыночной конъюнктуре Поэтому одним из основных источников получения достоверной информации, позволяющим прини
 • Тип: Дипломная работа

  Франчайзинг в ресторанном бизнесе - теория и практика

  Сегодня конкуренция на рынке общественного питания в России приобрела такую остроту, что уже недостаточно просто «быть», надо быть лучшим или по крайней мере «на уровне» в своем сегменте.
 • Тип: Контрольная работа

  Фруктовый сок

  Обращение: Дорогие Друзья, просим Вас заполнить предложенную анкету и откровенно ответить на поставленные вопросы Пожалуйста, из перечня предложенных вариантов ответов на каждый вопрос выберите один наиболее подходящий для вас Благодарим за помощь в проведении исследования
 • Тип: Контрольная работа

  Функції клінінгових компаній

  Одним з обов’язкових атрибутів сучасного офісу, торгового приміщення чи будь - якої іншої будівлі є чистота Чистота це і візитна картка і складова частина іміджу компанії Тому така серйозна річ, як клінінг може бути довірена тільки клінінговим компаніям, що спеціалізуються на наданні такого виду послуг Клінінг (від англ Clean - чисто) означає "професійне прибирання" А саме, прибирання офісів, складських і торгових комплексів, цілих будівель, а також прилеглих територій Послуги клінінгу можуть здійснюватись як одноразово, так і на постійній основі Крім того, клінінгові послуги можуть
 • Тип: Реферат

  Функціональне відображення поведінки споживача

  Припустимо змінюється доход () Його збільшення або зменшення еквівалентно паралельному зсуву бюджетної прямої Зі зміною доходу змінюється й попит на товари На кожній бюджетній прямій можна знайти точку рівноваги, в якій забезпечується максимум функції корисності Нехай цими точками є точки , , , на рис 1 З'єднавши їх, одержимо криву Така крива називається кривою доход-споживання, або кривою Енгеля На рис 1 крива Енгеля відображує зміну попиту споживача (при зростанні його доходу) у випадку, коли жоден з товарів не є малоцінним За умови, що 1 – малоцінний, а 2 – цінний товари, крива Енгеля прий
 • Тип: Реферат

  Функціональний підхід у промисловому маркетингу

  У сформованій у даний час ситуації на Україні неминуча гостра конкуренція виробників, що використовують різні маркетингові дії, спрямовані на збут продукції, застосування яких, немислимо без проведення об'єктивного аналізу конкурентоздатності пропонованої ринку продукції Для цього недостатньо визначити тільки рівень якості товару, що є для споживача до визначеного моменту обов'язковою характеристикою, хоча ще не гарантуюче придбання товарної одиниці Конкурентоздатним виявляється той продукт, що задовольняє потреби покупця оптимальним способом при максимальній відповідності ціни і якості
 • Тип: Реферат

  Функции и виды организационных структур на промышленном рынке

  Маркетинговая деятельность на любом предприятии является в условиях рыночной экономики одним из важнейших процессов, определяющим эффективность работы всего предприятия Пребывание предприятия на промышленном рынке, учитывая его характерные особенности, вносит свои коррективы в маркетинговую деятельность Поэтому управление маркетингом на предприятии на промышленном рынке требует особого рассмотрения и является актуальным в практическом применении его результатов
 • Тип: Реферат

  Функции и задачи маркетинга

  В исследовании маркетинга выделяют три возможных подхода: институционально-распределительный, функциональный и концептуально-управленческий Первый подход предполагает изучение спроса, предложения, пространственно-временных параметров конкуренции, показателей эффективности всей системы товародвижения и товарного обращения Второй подход имеет практическую направленность и делает акцент на функции, связанные с осуществлением маркетинговых действий рыночного субъекта Третий подход отражает логику взаимосвязи производства, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также сб
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 301