Работы в категории Маркетинг, страница 221, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Реферат

  Розробка рекламної кампанії для будівельного гіпермаркету "Епіцентр"

  Перший гіпермаркет національної мережі «Епіцентр-К» був відкритий у 2003 році в Києві За 7 років розвитку по всій Україні відкрито 23 гіпермаркети, 17 в регіонах та 6 у столиці, де працюють майже 14 тисяч осіб
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка стандартів мерчандайзингу

  Мерчандайзинг полягає в проведенні спеціальних робіт з розміщення й викладення товару на прилавку, оформленні місць продаж Незважаючи на глибоке вивчення впливу мерчандайзинга на продажі і поведінку покупців, сьогодні все ще існують ілюзії і помилки, пов'язані з цим поняттям і управлінням персоналом мерчандайзеров Для прискорення обігу товарів, отримувати більше прибутки з тих же площ і стати ще привабливішими для покупців виробникам необхідно:
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

  В 2008 році ринок інтернет-реклами в Україні знову показав позитивну динаміку, склавши в підсумку $20 млн проти $12 млн в 2007 році При цьому обсяг ринку контекстної реклами подвоївся й досяг $6 млн , зайнявши біля 0,5% загального обсягу ринку реклами в Україні у 2008 році – 1 337 млн $
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка стратегії міжнародного маркетингу для бурошнекового комплексу БШК-2ДМ

  Зростаюча інтеграція світової економіки, що відбувається завдяки інтенсивному обмінові товарами і послугами, інтернаціоналізації ринку капіталу, сприяє збільшенню міжнародної кооперації виробництва і тим самим росту прямих зарубіжних інвестицій, все більше примушує навіть середні підприємства розширювати поля їх діяльності на зарубіжні ринки
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

  Сьогодні багато спеціалістів визнали принципово важливу роль маркетингу Причому це актуально для підприємств різної галузі економіки Одним з важливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії Стратегію маркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий та стабільний ринок Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринок достатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правова база, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка стратегїі рекламної дїяльності для ефективного просування на ринок товару кондитерської компанії ЗАТ "АВК"

  Рекламна стратегія-це широкомасштабна довгостроково програма, яка направлена на вирішення важливішої рекламної цілі Розробка рекламної стратегії передбачає визначення наступних елементів:цільова аудиторія, концепція товару, засоби масової інформації або рекламоносії, які використовуються для передавання рекламного обороту
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка стратегії товаророзповсюдження продукції

  Актуальність теми дослідження Перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки суттєво вплинув на інфраструктуру машинобудівної галузі України, процеси трансформації та реструктуризації капіталу, оновлення основних виробничих фондів, технології, організацію виробництва та форми збуту продукції Це проявилося у зміні ринкової кон’юнктури, підвищенні рівня конкуренції, невизначеності факторів зовнішнього середовища Децентралізація в управлінні підприємствами-виробниками сільськогосподарської техніки, як однієї з основних ланок національної галузі машинобудування, відбилась на всіх скл
 • Тип: Реферат

  Розробка та дослідження економічної кон'юнктури

  Методика дослідження кон'юнктури — це послідовність дій і сукупність конкретних прийомів дослідження, що забезпечують аналіз сформованої ситуації на ринку і виявлення найближчих перспектив його розвитку На практиці таке дослідження має дати відповідь на запитання: де, коли і за якими цінами можна продати або купити товари
 • Тип: Курсовая работа

  Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод "Салтівский"

  Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії Велика частина російських власників і керуючих підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції Нерідко вони прибігають до них у крайніх випадках як до "
 • Тип: Реферат

  Розуміння і процес маркетингового менеджменту

  За розкладанням первіснообщинної формації відбувається процес становлення ранніх класових суспільств, зародження державності й товарного виробництва На процвітання стародавніх цивілізацій (Вавилон, Стародавня Греція, Китай, Єгипет, Індія) вплинули розвиток малого бізнесу, зовнішня торгівля з сусідніми державами З початком матеріального виробництва набули поширення окремі прототипи маркетингових інструментів, які називають зараз упаковкою, рекламою, стимулюванням продажу Наприклад, красиві й зручні глиняні глечики та посудини для вина передували сучасній упаковці і виконували ті самі практичні
 • Тип: Реферат

  Роль і функції ярмарок, виставок у розвитку організаційно-комерційних послуг

  В останні десятиріччя інститут виставок та ярмарків поступово трансформувався із засобу презентації товару та демонстрації його асортименту за допомогою примірників і зразків з метою безпосереднього продажу у засіб глобальної комунікації Сучасні міжнародні виставки-ярмарки слід розглядати як ефективний сімбіоз інструментів маркетингу та метод міжнародної торгівлі В цьому аспекті виставки та ярмарки являють собою не тільки дзеркало технічного розвитку галузі та канал реалізації продукції, а й економіко-політичний форум прогнозування кон'юнктурних змін, комунікаційний захід з економічним, політ
 • Тип: Курсовая работа

  Роль бренда в современной экономике

  Особенности экономики нового тысячелетия отражаются в появлении новых условий хозяйствования, которые возникают из-за смены всех составляющих хозяйственного процесса, в том числе и роли бренда В настоящее время изменяется позиция компании в процессе хозяйственной деятельности, а, следовательно, и пересматривается эффективная хозяйственная деятельность, рынок ориентируется на потребителя, происходит смена акцентов в понятии потребность и новое насыщение
 • Тип: Курсовая работа

  Роль визуальной метафоры в рекламе

  На сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач в области рекламной коммуникации является поиск новых способов усиления психологической эффективности рекламного сообщения В особенности это касается печатной рекламы, поскольку в ней невозможно использование приёмов, какие нашли свое широкое применение в телевизионной рекламе: динамики и демонстрации товара в действии, аудиовизуальных эффектов, музыкального сопровождения и т п Вместе с тем, как показал обзор литературы по проблеме, недостаточно оцененным в рекламной практике является потенциал такого приема, как визуальная метафора Нет и
 • Тип: Реферат

  Роль запаха в атмосфере магазина

  Наша память начинает накапливать информацию с самого рождения, мы постоянно приобретаем новые знания и опыт События, настроения, ощущения, предметы, которые нас окружают, – все это непрерывно фиксируется в памяти на протяжении всей жизни, и, когда сочетание каких-либо, часто совершенно разнородных факторов неоднократно повторяется, мы бессознательно начинаем связывать их между собой
 • Тип: Реферат

  Роль и возможности электронных средств информации при осуществлении связей с общественностью

  Развитие информационного общества является одной из ведущих мировых концепций на рубеже тысячелетий Сегодня мощь каждого государства определяется не столько индустриальным, и тем более не военным потенциалом, а в первую очередь способностью органично и своевременно вписаться в глобальное информационное пространство, активно создавать и использовать информационные ресурсы и знание главный фактор благополучия в грядущем информационном веке Лидерами формирования информационного общества во многих странах выступают крупнейшие города, зачастую обладающие наиболее развитой информационной инфраструк
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 301